Národní plán obnovy  

Přejdi na

Národní plán obnovy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Harmonogram výzev pro komponenty 1.1, 1.2 a 4. 4 Národního plánu obnovy v roce 2023

Informace k plánovaným výzvám v oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti
-
Národní plán obnovy

Východiska

 • Česká republika má v rámci Národního plánu obnovy (NPO) předjednanou alokaci dodatečných finančních prostředků na zajištění kybernetické bezpečnosti, a to ve výši 7,9 mld. Kč.
 • Vlastníkem těchto investičních prostředků bude Ministerstvo vnitra.
 • Formální schválení ze strany Evropské komise se očekává ve 4.Q.2023.

  

Aktuální stav příprav výzev

 • MV plánuje vypsat výzvy následně po schválení EK.
 • Výzvy budou principiálně vycházet z výzvy č. 9, která je uveřejněna na webu - Aktuálně otevřené výzvy - Národní plán obnovy (mvcr.cz) s tím rozdílem, že se nebude jednat o výzvu pro předem definované projekty.

  

Oprávnění žadatelé

 1.  organizační složky státu (OSS); příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS); státní organizace;
 2. kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji;
 3. obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

  

Struktura výzev

Otevřená výzva = kdokoliv spadající pod daný typ příjemce může požádat o finanční podporu
Pokud není uvedeno "otevřená výzva", budou v rámci výzvy příjemci přesně specifikováni

 1. Otevřená výzva - kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji
 2. Otevřená výzva - obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 3. Otevřená výzva - organizační složky státu (OSS); příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS); státní organizace
 4. Otevřená výzva - organizace z oblasti zdravotnictví (typy příjemců budou specifikováni ve výzvě)
 5. Organizace z oblasti dopravy (organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, další typy příjemců budou specifikovány ve výzvě)
 6. Hasičský záchranný sbor / Policie ČR / Ministerstvo vnitra

  

Alokace

 • Celková alokace pro výzvy NPO je 7,9 mld. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt u otevřených výzev:
  • Organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace - min. 5 mil. Kč, max. 300 mil. Kč na projekt
  • kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi - min. 5 mil. Kč, max 50 mil. Kč na projekt

  

Podporované aktivity

Technická a organizační opatření směřující k zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů viz níže uvedené podporované aktivity. Obecně jsou podporované jakékoliv aktivity spadající pod následující § vyhlášky 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti):

 • § 3 systém řízení bezpečnosti informací
 • § 16 Audit kybernetické bezpečnosti
 • § 18 Bezpečnost komunikačních sítí
 • § 19 správa a ověřování identit
 • § 20 řízení přístupových oprávnění
 • § 21 ochrana před škodlivým kódem
 • § 22 zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů
 • § 23 Detekce kybernetických bezpečnostních událostí
 • § 24 sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí
 • § 25 aplikační bezpečnost
 • § 26 kryptografické prostředky
 • § 27 zajišťování úrovně dostupnosti informací
   

Podmínkou realizace níže uvedených podporovaných aktivit bude:

 • zajištění analýzy výchozího stavu (možno využít i již vytvořenou analýzu a dokumentaci, z které se vychází při implementaci opatření),
 • provedení finálního nezávislého auditu ověřujícího naplnění kybernetických požadavků, a to prostřednictvím certifikovaného auditora (více ve FAQ).
   

V návaznosti na výše uvedené, podporovanými aktivitami budou zejména:

 • Zajištění služeb auditu kybernetické bezpečnosti včetně penetračních či jiných bezpečnostních testů;
 • Návrh a zavedení systému řízení bezpečnosti informací a báze znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti včetně souvisejících procesů a dokumentace;
 • Pořízení a implementace nástroje pro zálohování a archivaci;
 • Zabezpečení komunikační sítě v rozsahu L2 / L3 switche a nástroje pro segmentaci datové komunikační sítě, NAC, 802.1X;
 • Pořízení a implementace NGFW vč. IPS / IDS;
 • Pořízení a implementace Endpoint protection řešení;
 • Pořízení a implementace nástroje pro load balancing;
 • Pořízení a implementace nástroje pro analýzu a monitoring síťového provozu;
 • Pořízení a implementace nástroje pro multifaktorovou autentizaci;
 • Pořízení a implementace nástroje pro log management;
 • Pořízení a implementace nástroje pro SandBoxing;
 • Dodávka a implementace SIEM, služby SOC;
 • Dodávka a implementace nástroje z kategorie Advanced Threat Protection;
 • Dodávka a implementace nástroje pro řízení přístupů a identit (PIM / PAM, atp.);
 • Pořízení a implementace nástroje pro Mobile / Enterprise device management;
 • Pořízení a implementace nástroje pro správu aktiv a řízení rizik a zranitelností;
 • Servery a disková úložiště, která budou přímo využita v rámci zajištění kybernetické bezpečnosti (virtualizace, ukládání logů, servery bezpečnostních systémů aj.);
 • Pořízení kryptografického systému zajišťujícího ochranu informací mezi datovými centry a uživatelskými pracovními stanicemi přenášených po nezabezpečeném komunikačním prostředí různých poskytovatelů, který současně zajistí kybernetickou bezpečnost provozovaných aplikací.

  

Nepodporované aktivity

V oblasti technických zařízení nejsou podporována jiná zařízení, než pouze ta s přímou vazbou na kybernetickou bezpečnost informačních systémů (tj. je vyloučen např. nákup koncových stanic, notebooků nebo tabletů a rovněž diskových polí a serverů, které nemají přímou vazbu na projekt posílení kybernetické bezpečnosti, tj. nezajišťují zvýšeni důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a dat v relevantním IS).

U otevřených výzev nejsou podporovány produkty sloužící výhradně k zajištění fyzické bezpečnosti - tj. kamerové systémy a jakékoli stavební práce či rekonstrukce serveroven a datových center a souvisejících rozvodů.

  

Cíl

 • Počet informačních systémů, u nichž došlo k posílení kybernetické bezpečnosti ve smyslu zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. ("Number of Information systems whose cyber security has been strengthened in line with Act No. 181/2014 Coll., on cyber security");
 • Každý projekt musí doložit minimálně 1 informační systém, posílený ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti.

  

Monitorovací indikátory

Je nutné pro dosažení výše uvedeného cíle doložit tyto monitorovací indikátory - dokumenty:

 • Dokument potvrzující zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního systému.
  • Certifikát (akceptační protokol nebo podobný dokument) vydaný v souladu s národní legislativou kompetentním orgánem vlastnícím daný informační systém osvědčující dokončení projektu, které povede ke zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního systému v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
    
 • Seznam informačních systémů vybraných v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, jejichž kybernetická bezpečnost bude posílena.
  • ​Dokument obsahující seznam informačních systémů vybraných v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, jejichž kybernetická bezpečnost bude posílena.
  • Kybernetická bezpečnost může být posílena u všech IS žadatele/příjemce (tj. neexistuje omezení navýšit zabezpečení jen a pouze u KII nebo VIS).
 • Dokument potvrzující úspěšné testování a ověření souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost.
  • ​Certifikát (protokol nebo podobný dokument) podepsaný kompetentním orgánem vlastnící daný informační systém a dodavatelem potvrzující úspěšné a zdokumentované testování a ověření souladu s požadavky kybernetické bezpečnosti - tj. audit kybernetické bezpečnosti podle VKB v rozsahu plnění realizovaného v projektu.

Konkrétní počet informačních systémů bude žadatelem upřesněn v žádosti o finanční podporu. Vždy se musí jednat minimálně o 1 informační systém.

Monitorovací indikátory bude příjemce povinen doložit na konci roku 2025, nicméně navazující aktivity spojené s projektem (například fakturace a jiná administrace spojená s výstupy projektu, atd.) mohou pokračovat až do 31.5.2026.

  

Způsobilé výdaje

 1. Věcné zaměření
  Za způsobilé výdaje jsou považovány veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s realizací definovaného cíle v rámci projektu, které naplňují pravidla NPO a podmínky podpory (zpravidla se jedná o výdaje na dodávky a služby).
   
 2. Časová způsobilost
  Z časového hlediska jsou způsobilé výdaje, které vznikly v době realizace projektu, tedy i před vydáním právního aktu, nicméně musí být realizovány v souladu s právním aktem, podmínkami o realizaci projektu, právním rámcem a metodikami Národního plánu obnovy a komponenty, nejdříve však od 1. 7. 2023. Konečným datem způsobilosti je datum ukončení fyzické realizace projektu, nejdéle však 31. 5. 2026.

Způsobilé výdaje mohou být upřesněny konkrétní výzvou.

  

Nezpůsobilé výdaje

Nezpůsobilé výdaje mohou být upřesněny konkrétní výzvou.

  

Projekty v rámci NPO

Plán pro oživení a odolnost, resp. Národní plán obnovy je jednorázovou a časově vymezenou reakcí na hospodářskou a sociální situaci České republiky, změněné v důsledku pandemie COVID-19. Případné žadatele do výzev NPO upozorňujeme na podstatné rozdíly procesu řízení a realizace projektů NPO od řízení a realizace projektů IROP/ESIF. Toto se týká zejména neúspěšných žadatelů z výzev č. 3 a č. 4 IROP, kdy projektové žádosti bude nutno podat znovu do výzvy NPO a tím přijmout podmínky, související s realizací projektu v rámci NPO. Doporučujeme v mezidobí nastudovat příslušné metodiky.

  

Časté otázky

Připravili jsme odpovědi na často kladené dotazy (FAQ), které průběžně doplňujeme, viz odkaz https://www.mvcr.cz/npo/clanek/faq-k-vyzvam-v-oblasti-zajisteni-kyberneticke-bezpecnosti.aspx. Pokud máte přesto dotaz, zašlete jej laskavě emailem na npo@mvcr.cz.

  

Závěrečné informace

Finanční prostředky a podmínky jejich dalšího poskytování jsou stále předmětem jednání mezi Ministerstvem vnitra a Evropskou komisí.

S ohledem na dané si MV vyhrazuje právo na změnu uvedených podmínek.

  


14. září 2023

vytisknout  e-mailem