Národní plán obnovy  

Přejdi na

Národní plán obnovy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

1.2 Digitální systémy veřejné správy

Popis komponenty

Digitální systémy veřejné správy

Oblast politiky: Digitalizace, eGovernment, veřejná správa

Cíl:
Vytvořit efektivní prostředí pro digitalizaci agend vykonávaných veřejnou správou (a zdravotnictvím jako komplexním oborem ekonomiky financovaným především z veřejných zdrojů), a to především z pohledu:

Sdílení dat mezi jednotlivými systémy (orgány a institucemi) prostřednictvím základních registrů, propojeného datového fondu a Informačního systému sdílené služby (eGovernment Service Bus),

Vytvoření či rozvoj stávajících či nových funkcionalit backendových informačních systémů jednotlivých orgánů a institucí, které slouží především k vlastnímu výkonu agend. Hlavní důraz je zde kladen na vzájemnou spolupráci umožňující vyšší míru vnitřní digitalizace úřadů a institucí,

Kybernetické bezpečnosti vybraných centrálních orgánů a poskytovatelů zdravotnických služeb především v regionu Prahy,

Sdílení znalostí, kompetencí, metodik a standardů poskytovaných prostřednictvím kompetenčních center vč. jejich přenosu na jednotlivé úřady a instituce.

Reformy a investice:

Reformy

  • Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu a elektronizace zdravotnictví
  • Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví

Investice

  • Budování a rozvoj agendových informačních systémů
  • Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
  • Kybernetická bezpečnost
  • Vytvoření předpokladů pro digitální justici


Odhadované náklady:
7038 mil. Kč. (plně zahrnuto do RRF)


Komponenta se primárně zaměřuje na úřady vykonávající veřejnou správu na centrální i lokální úrovni a podporuje práci jednotlivých úředníků, a to jak v oblasti služeb klientům, kdy zajišťuje digitální odbavení klienta v rámci interních informačních systémů, tak i zajištění vnitřního fungování úřadu. Souběžně pak vytváří předpoklady pro realizaci komponenty Digitální služby pro občany a firmy. Základními předpoklady pro realizaci komponenty je rozvoj základních registrů (a zdravotnických registrů) a propojeného datového fondu umožňující on-line přístup k informacím o občanovi či podnikateli, které se vyskytují v informačních systémech státu v tom nejširším možném kontextu, ale při zachování bezpečnostních rolí a oprávnění pro jednotlivé úředníky.

Součástí komponenty je i vytvoření realizačního prostředí pro úspěšné dokončení jednotlivých programů a projektů v podobě vybudování nového a rozvoje stávajících kompetenčních center. Zároveň dojde k vyšší standardizaci vykonávaných agend v rámci přenesené a lokální působnosti.

Vytvoření propojeného datového fondu a eGovernment Service Bus v rámci této komponenty bude spočívat v generační obměně eGovernment Service Bus, vytvoření Informačního systému sdílené služby a napojení jednotlivých klíčových informačních systémů do ISSS tak, aby bylo možné si v rámci veřejné správy vyměňovat zabezpečeně data a na jejich základě pak předvyplňovat jednotlivé formuláře a podání při zachování zásady „only once“. Tedy klient poskytne příslušná data státní správě pouze jedenkrát.

Vybudování informační a komunikační infrastruktury v resortu justice umožní z technologického a hmotného hlediska budoucí poskytování digitálních služeb, včetně fungování justice vzdáleně v dobách běžných i v krizových situacích. Publikace nových služeb a zpřístupnění již existujících služeb a dat z oblasti justice ve webovém prostoru (prostřednictvím Portálu justice) umožní široké veřejnosti využít služeb justice online.

Vytvoření komplexně digitalizovaných – bezpapírových úřadů spočívá v zásadní transformaci úřadů a jejich agend dle principu digital first, vytváření maticových týmů pro řešení potřeb vnitřních i vnějších klientů a vývoje, příp. úprav stávajících agendových i podpůrných informačních systémů, digitální transformace je zároveň podporována prací kompetenčních center, která budou nastavovat principy vývoje nových digitálních systémů a služeb vč. konzultační podpory a to především v oblastech  analýz, procesních analýz, enterprise architektury, návrhu UX a UI, kybernetické bezpečnosti, portálových řešení a agilního a projektového řízení v rámci implementace informačních systémů a změn do ekosystému úřadu.

Redukce technologického dluhu na úrovni jednotlivých systémů centrálních úřadů (vč. přenesené působnosti) příp. krajů a obcí, zejména prostřednictvím aktualizace a budování nových informačních systémů úřadu.

Průřezově všemi oblastmi bude řešena otázka zajištění kybernetické bezpečnostmi a ochrany osobních údajů dle příslušných právních předpisů (Zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících předpisů a Zákona o ochranně osobních údajů a souvisejících předpisů).

vytisknout  e-mailem