Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

EHP a Norské fondy

 • EHP a Norské fondy 2009-2014
 • Aktuality Programu CZ14
 • Související odkazy
 • Projekt „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“

EHP a Norské fondy 2009-2014

EHP a Norské fondy 2009-2014

NF.jpg
Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s patnácti státy ve střední a jižní Evropě, včetně České republiky.
 
V aktuálním období (2009-2014) obdrží Česká republika od dárcovských států 131,8 mil. €. Podpora je určena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjektů veřejného a soukromého sektoru.
 
Podpora je rozdělena do 15 programů, z nichž většinu spravuje Ministerstvo financí ve spolupráci s příslušnými rezortními ministerstvy:
 • Technická asistence a Bilaterální fond na národní úrovni
 • Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu
 • Fond pro nestátní neziskové organizace
 • Ohrožené děti a mládež
 • Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování
 • Kulturní dědictví a současné umění
 • Program spolupráce škol a stipendia
 • Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS)
 • Česko-norský výzkumný program
 • Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady
 • Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
 • Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života/Domácí násilí a násilí založené na pohlaví
 • Domácí násilí a generově podmíněné násilí/Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života
 • Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti příhraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin
 • Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů
Za kompletní implementaci EHP a Norských fondů je v České republice zodpovědné Ministerstvo financí jako Národní kontaktní místo. Odbornými garanty jednotlivých programů jsou partneři programů. Kromě přípravy obsahové části programů se po jeho schválení podílejí na činnostech spojených s vyhlášením výzvy, příjmem a hodnocením projektů a zodpovídají za implementaci předem definovaných projektů nebo malých grantových schémat. Ministerstvo vnitra působí jako Partner programu CZ14 - Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti příhraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin, který byl schválen 19. 12. 2013 ve finanční výši  6 274 183 €.
 
V rámci programu CZ14 bylo schváleno šest předem definovaných projektů:
Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality
Vybudování Národní kontrolní autority
Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate)
Aplikace geografického informačního systému Policie ČR v přímém výkonu služby
Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie ČR
Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách

Aktuality Programu CZ14

Aktuality Programu CZ14

 • Na základě realokace úspor v programu CZ01 "Technická asistence a Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni" byla navýšena alokace Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni. 3. výzva v rámci tohoto Fondu je tímto od 8. července 2016 obnovena a je opět možné předkládat žádosti o uvolnění prostředků. Se změnou částky souvisí i revize Pokynu pro žadatele a příjemce grantu z tohoto Fondu. Více informací naleznete na http://www.eeagrants.cz/cs/programy/cz01-technicka-asistence-a-bilateralni-f/fond-pro-bilateralni-spolupraci/aktuality/2016/obnoveni-3-vyzvy--fond-pro-bilateralni-s-2228.

 • Reakce Ministerstva financí – Národního kontaktního místa pro EHP a Norské fondy – na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Více nahttp://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907 nebo http://www.eeagrants.cz/cs/aktuality/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-2196.

 • Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni - Ministerstvo financí ČR vyhlásil dne 11. února 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni - opatření "B" v Programu CZ14 v rámci Norských fondů 2009-2014. Cílem Fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu. Text výzvy ke stažení níže.

 

Související odkazy

Projekt „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“

Projekt „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“

 

Od ledna 2015 je v rámci programu Dejme (že)nám šanci, podporovaném Norskými fondy, běží projekt „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“. Realizátorem je Asociace pracovníků intervenčních center ČR (dále jen APIC), Ministerstvo vnitra reprezentované odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality  je jeho partnerem. Projekt usiluje o významnou změnu praxe v oblasti domácího násilí ze strany angažovaných profesionálů institucí (zejména státní zastupitelství a soudy, policejní orgány, orgány sociálně-právní ochrany dětí, sociální pracovníci atd.) vytvořením platformy pro odbornou diskusi a následně specializací klíčových profesí zainteresovaných na řešení problematiky domácího násilí.

 

Kampaň „Mlčení bolí o domácím násilí

Součástí projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ je také PR kampaň oslovující širokou i odbornou veřejnost v zájmu podpory řešení domácího násilí. Podrobnosti najdete zde.

vytisknout  e-mailem