Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dotazy a odpovědi k otevřené výzvě "Zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti"

Program Vnitřní věci (Malé grantové schéma) 

 1. Je možné, aby v rámci této výzvy podali své projekty dvě fakulty stejné univerzity?

  Ano potvrzuji, že to je možné. "Hlavní" žadatel (tedy Univerzita) se zaregistruje jako žadatel s IČO a dále si eviduje potřebné uživatele žadatele (fakulty) pod tohoto žadatele a ti si spravují svoje projekty sami.

 2. Při podrobném studiu pravidel jsem narazila na Seznam oprávněných žadatelů v Příloze č. 14, kde je uvedeno, že jsou, mimo jiné, oprávněným žadatelem spolky, avšak vyjma pobočných spolků. Chci se zeptat, zda jako pobočný spolek máme nějakou možnost v této výzvě žádat?

  Je to tak, jak píšete a uvádí se v příloze č. 14 Pokynu pro žadatele. Pobočný spolek není zařazen v této výzvě mezi oprávněné subjekty. Máte možnost podat žádost prostřednictvím Vašeho hlavního spolku, který je evidován mezi nestátními neziskovými organizacemi na portálu veřejné správy a právní subjektivitu také splňuje.

 3. Je třeba mít již v době podávání žádosti vybrané konkrétní partnery - členy regionální sítě projektu? Pokud ano, jakou formou jejich zájem o zapojení do projektu vykázat?

  Pokud máte zájem obdržet bodové zvýhodnění za vytvoření regionální sítě, je nutné již v projektové žádosti popsat, jakou formou budou minimálně 2 další subjekty v regionu, na který cílí projekt, do projektu zapojeny a které konkrétní to budou. V tomto směru to nemusí být vyloženě partneři projektu (tzn., nemusí být uzavřena partnerská dohoda), je třeba popsat vznik takové platformy, dále postupy, jak budou sdílet, vyměňovat si informace, spolupracovat, věnovat se podpoře vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti apod.

 4. Je možné norského partnera zapojit spíše jako expertního (někdo, kdo nám jako žadatelům poskytne inspiraci, zaškolí nás, ukáže nám příklady dobré praxe, případně bude připomínkovat a supervidovat vznikající výstupy...)? Nebo musí norští partneři vykonávat ty samé aktivity? Jaká je míra jejich zapojení do aktivit?

  Ano, je to možné. Norský partner nemusí vykonávat ty samé projektové aktivity jako příjemce. Klidně stačí jedna společná aktivita např. zaškolení/výměna dobré praxe. Jde hlavně o posílení bilaterálních vztahů zejména formou sdílení výsledků, znalostí a dobré praxe. Jeho míra zapojení a společné aktivity se specifikují v rámci uzavřené partnerské dohody.

 5. Regionální síť - preferuje se zapojení více organizací z jednoho regionu? Zapojení více regionů?

  V případě vytvoření regionální sítě, musí být vyjma žadatele zapojeny minimálně 2 další subjekty vykonávající svou činnost v regionu/regionech, na něž cílí předkládaný projekt. Žadatel popíše informaci o vzniku platformy organizací, které poskytují mediální vzdělávání široké veřejnosti a které se zapojí do regionální sítě. Tyto organizace mohou nabízet kapacity, zdroje a oborové experty pro práci s dětmi a seniory v místních knihovnách, komunitních centrech, nízkoprahových centrech, domovech důchodců, mateřských centrech a dalších veřejně dostupných prostorech určených k setkávání a vzdělávání.

 6. Kam máme v rozpočtu psát odborné pracovníky?

  V rámci kapitoly Management jsou předem definované pozice: projektový manažer, finanční manažer, účetní, administrátor, asistent managementu, lektor, dobrovolníci a dále jiné editovatelné osoby žadatelem. Pod tyto editovatelné osoby si můžete zvolit jakéhokoliv odborného pracovníka, pokud není jeho práce proplácená fakturou (= externista). Pokud je placen na základě faktury, pak patří do kapitoly Služby.

 7. Partnerská organizace bude vysoká škola, platí pro ni, že nemůže tento partner kofinancovat projekt skrze dobrovolnickou práci?

  Ano, máte pravdu. Vysoká škola není institucí, která může dobrovolnickou práci využít pro kofinancování projektu. Oprávněnými subjekty pro tento typ kofinancování jsou pouze nestátní neziskové organizace. Bližší informace naleznete na str. 34 Pokynu zprostředkovatele.

 8. Je nějaká metodika, jak vyplňovat žádost a ukládat přílohy? V rámci jiných dotačních titulů je jasné, jakým má žadatel zvolit postup.

  Způsob vyplňování žádosti včetně ukládání příloh je na vás. Systém vás v případě např. změny indikátorů vyzve k vygenerování nového logického rámce.

 9. V rámci partnerství, vykazuje partner vůči vyhlašovateli výzvy nějaké doklady?

  Pro jednání s MVČR je klíčovým partnerem žadatel (resp. příjemce grantu), který se registroval v systému CEDR se svým IČO. Žadatel je ten, který překládá vůči MVČR monitorovací zprávy a žádosti o platby podložené účetními doklady.

 10. V příloze č. 8 jsou uvedeny indikátory bilaterální spolupráce, jsou pro nás zavazující?

  Jak je uvedeno přímo v příloze č. 8, cílové hodnoty uvedené u jednotlivých indikátorů jsou kumulativně za celé Malé grantové schéma, u bilaterálních indikátorů pak za celý Program Vnitřní věci. Pro žadatele jsou důležité pouze indikátory, které jsou uvedeny v textu samotné výzvy a pokynu pro žadatele.

 11. Jaká je periodicita monitorovacích zpráv?

  Monitorovací zprávy se předkládají po 4 měsících.

 12. Může NNO jakožto žadatel požádat o zálohu v situaci, kdy je jeho partnerská organizace univerzita?

  Ano může. Pro žádost o zálohu je jediná podmínka - o zálohu může požádat pouze nestátní nezisková organizace jakožto předkladatel projektu. Pokud by byla univerzita žadatelem a NNO pouze partnerem projektu, v tom případě by záloha nemohla být poskytnuta.

 13. Budete počítat mezi indikátory podpory veřejnosti počet základních či jiných škol, které se projektu nebo jeho části účastní?

  Ano, školy můžete zařadit mezi indikátory.

 14. Jak máme doložit počet "dotčených osob" v situaci, kdy na škole například pustí výukové video žákům?

  Počet účastníků dotčených aktivitami stačí doložit na základě dokumentu vytvořeného vždy za každou školu. Stačí, aby bylo uvedeno, kolik lidí se za školu aktivity účastnilo a kdy a podpis zástupcem školy. Počet takto doložených účastníků budeme považovat za "dotčené osoby".

 15. Jak máme doložit počet "dotčených osob" v případě, že je video na internetu a máme na něj spuštěnou reklamu?

  V případě webových přehrávání bez předešlé registrace lze počet dotčených osob sledovat přes reklamu. Postačí doložit, kolik lidí po kliknutí reklamy video shlédlo do konce.

 16. Je větší šance získat podporu projektu v situaci, kdy připravíme menší nebo větší a tedy dražší projekt?

  Co se týče finančních možností, výše nákladů nemá vliv na výběr projektu. Výše nákladů musí pouze odpovídat minimální a maximální stanovené hranici stanovené ve výzvě.

 17. Chceme ako partnera s finančným príspevkom zapojiť univerzitu. Ako takéto partnerstvo ideálne nastaviť.

  Dobrý den, partnerství nesmí být založeno na dodavatelsko-odběratelských vztazích a je potřeba ho podložit partnerskou smlouvou, ze které je zřejmé rozdělení rolí a odpovědností partnerských organizací pro konkrétní činnosti/části projektu a rozsah zapojení do projektu. Blíže k partnerským organizacím prosím nahlídněte do dokumentu Pokyn zprostředkovatele programu na str. 14 - 17, odkaz zde (pdf, 866 kB).

 18. Druhá vec sa týka rozpočtu, konkrétne osobných nákladov. Nerozumiem celkom, či sa osobné náklady môžu čerpať len na manažment a aké všetky pozície sa pod túto položku môžu "skryť". My plánujeme zamestnať metodičky/odborných konzultantov obsahu výstupov, a tieto pozície bežne, v iných projektoch, radíme pod odborný tím a nie pod manažment.

  V rámci rozpočtové kapitoly Management jsou v IS CEDR předem definovány následující položky: projektový manažer, finanční manažer, účetní, administrátor, asistent managementu, lektor, dobrovolníci a dále jiné editovatelné osoby žadatelem. Pod tyto editovatelné osoby si můžete zvolit jakéhokoliv odborného pracovníka, pokud je zaměstnancem Vaší organizace nebo partnera.  Pokud by byly odborné práce zajišťovány externími pracovníky (tzn. práce proplácená fakturou/externí firma - vysoutěžený dodavatel), pak tyto náklady zařadíte do kapitoly Služby nikoliv do Managementu.

 19. Dohody o provedení práce  patří do kapitoly Management? Vím, že v jiných výzvách se dávaly do kapitoly Služby, ale u této jsme v žádných pravidlech nenašla nic takového. Jedná se o položky typu "lektorné", "vyučující", "expertů" apod. Patří do kapitoly Management celý realizační tým projektu, tzn. všichni zaměstnanci na HPP? Nebo např. Mediální koordinátor patří do Publicity?

  Realizační tým patří pod management, externí spolupracovníci, experti, lektoři do služeb pod přísl. rozpočtovou položku. Mediální koordinátor na HPP do managementu.

 20. Nenašla jsem, zda jsou uznatelné výdaje na cesty účastníků (cílové skupiny), nikoliv zaměstnanců nebo dohodářů. A pokud ano, zařazuji je do kapitoly Cestovné?

  Ano, cesty zaměstnanců prosím zařaďte do cestovného. Náklady na dopravu účastníků záleží na způsobu nákupu - individuální pořizování samotnými účastníky do cestovného na základě předložených a proplacených dokladů, hromadné pořízení jízdenek ze strany příjemce jsou služby. Hrazení ubytování pro účastníky jsou služby atd.

 21. Výdaje za občerstvení, které se bude zařizovat na akce hromadně, ne cestou per diem, patři do kapitoly Služby, je to tak?

  Občerstvení opět dle způsobu - nákup baget jsou dodávky, zajištění cateringu služby. Jde o poměr dodávka / služba.

 22. Nepřímé náklady počítané jako 15% přímých způsobilých výdajů na zaměstnance - počítají se z veškerých osobních nákladů vč. DPP? Z celkových nákladů za všechny zaměstnance pouze na HPP? Pouze z kapitoly management v případě, že do toho nepatří automaticky všichni zaměstnanci projektu (odkazuji na první dotaz)

  Nepřímé náklady počítané jako 15% přímých způsobilých výdajů na zaměstnance se vypočítávají z celkové částky v kapitole management projektu. Druh smlouvy nerozhoduje. Zaměstnanec příjemce mimo projekt (uklízečka) se nezapočítává. Externí spolupracovníci (v kapitole služby) se nezapočítávají.

  


aktualizováno k 8. červnu 2021

vytisknout  e-mailem