Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bilaterální iniciativa

V rámci Programu Vnitřní věci financovaného z Norských fondů 2014-2021 byla realizována bilaterální iniciativa s názvem „Sdílení dobré praxe v oblasti spolupráci státní policie s orgány místní samosprávy“. 

Cílem iniciativy bylo navázání a rozvoj spolupráce mezi Českou republikou a Norskem při optimalizaci modelu spolupráce a koordinace aktivit mezi státní policií a orgány samosprávy, zejména městské policie a sdílení dobré praxe v této oblasti. Účastníci iniciativy byli zástupci zprostředkovatele programu Ministerstva vnitra, odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, Svaz měst a obcí ČR, Policie ČR a také norský partner - Norská asociace místních a regionálních samospráv.

Celá bilaterální iniciativa byla realizována prostřednictvím zahajovacího pracovního jednání, čtyř tematicky rozdělených mezinárodních workshopů a závěrečného jednání.

První mezinárodní workshop na téma „Místní záležitosti veřejného pořádku“ se konal v červnu 2021, druhý workshop s tématem „Systém sdílení údajů a spolupráce mezi příslušnými aktéry“ se uskutečnil v září 2021. Třetí mezinárodní workshop navazoval v říjnu 2021 s tématem „Problematika spojená s migrací cizinců“. Závěrečný workshop proběhl v listopadu 2021 na téma „Děti, mladiství a zvlášť zranitelné osoby“. Poslední jednání se konalo dne 30. 11. 2021, kde proběhlo zhodnocení všech aktivit spolu s představením jednotlivých výstupů z workshopů realizovaných v rámci iniciativy.

Workshopy přinesly mnoho pozitivních impulzů, nově navázaných kontaktů a přínosných námětů pro další spolupráci a lze na ně navázat i v budoucnu. Podařilo se například  zahájit proces prostupnosti webových rozhraní mezi městskou a státní policií a představiteli krajské samosprávy. Vytvořit základ pro budoucí spolupráci při výměně aktuálních informací v oblasti migrace a v neposlední řadě pojmenovat oblasti, na kterých je třeba dále pracovat. Došlo také k upevnění partnerských vztahů, jak mezi subjekty v jednotlivých zemích, tak na mezinárodní úrovni, tedy mezi institucemi v České republice a v Norsku.

V současné době pracuje odbor bezpečnostní politiky ministerstva vnitra na sborníku, který bude finálním výstupem celé bilaterální iniciativy. Jeho dokončení včetně kompletní anglické verze se předpokládá v červnu 2022.

Nově byla schválena další bilaterální iniciativa s tématem „Rozvoj znalostí v oblasti forenzních expertiz a nových metod vyšetřování“. Aktuálně se finalizuje znění společné partnerské dohody. Iniciativu bude realizovat Národní kriminální vyšetřovací služba (NCIS) v Oslu a Kriminalistický ústav (CI) Praha. Ministerstvo vnitra jako Zprostředkovatel programu zde bude vystupovat, jako koordinátor budoucích aktivit. I tato iniciativa bude financována z Norského finančního mechanismu.

Iniciativa je v souladu s celkovým cílem Programu pro vnitřní záležitosti ČR „Zlepšená prevence a vyšetřování kriminality“, neboť zakládá a podporuje norsko-českou spolupráci v oblasti forenzních věd. Vysoká kvalita a kapacita forenzních expertiz je neocenitelným příspěvkem k efektivnímu vymáhání práva. Řešení domácí i evropské úrovně kriminality vyžaduje moderní forenzní metody a vybavení posílené předáváním znalostí a sdílením zkušeností mezi kolegy v rámci evropského společenství. V rámci aktivit bilaterální iniciativy proběhnou vzájemné návštěvy laboratoří, zjišťování společných forenzních témat a diskuze nad diagnostickými metodami, včetně uznávání a verifikací výsledků.

Iniciativa poskytne platformu pro konzultace mezi experty CI a NCIS. Vzájemné konzultace pomohou identifikovat priority CI pro další rozvoj ve forenzní oblasti.

vytisknout  e-mailem