Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Krizové štáby

Ústřední krizový štáb, štáb ministra vnitra 

  • Ústřední krizový štáb
  • Krizový štáb ministra vnitra

Ústřední krizový štáb

Ústřední krizový štáb (dále jen „ÚKŠ“) je pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací. Byl zřízen usnesením vlády č. 33 z 11. ledna 1999 jako Meziresortní krizový štáb (viz Statut ÚKŠ).
 
Jehoúkolem je připravovat návrhy na řešení nastalé situace, koordinovat, sledovat a vyhodnocovat opatření přijímaná vládou, ministerstvy a jinými správními úřady.
 
 
 
ÚKŠ je aktivován předsedou vlády a jeho řízení je v gesci ministra obrany v případě vnějšího vojenského ohrožení České republiky, při plnění spojeneckých závazků v zahraničí a při účasti ozbrojených sil ČR v mezinárodních operacích na obnovení a udržení míru nebo v gesci ministra vnitra v případě ostatních druhů ohrožení republiky, při poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí a při zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a živelních pohrom. ÚKŠ má 36 členů, kterými jsou náměstci ministrů a představitelé významných úřadů.
 
 
 
ÚKŠ zřizuje podle potřeby pracovní skupiny, které vypracovávají podkladové materiály a návrhy na řešení konkrétních problémů. Na jejich základě pak ÚKŠ může rozhodovat o návrzích na provedení příslušných opatřeních.
Úlohu sekretariátu ÚKŠ plní, v případě předsednictví ministra vnitra, odbor bezpečnostní politiky, který prostřednictvím situačního a informačního střediska zajišťuje svolávání členů na jednání a předávání informací, dále připravuje podklady pro jednání, pořizuje zápisy z jednání a provádí jejich rozesílání, technicky zabezpečuje jednání.
Zkušenost prokázala přínos ÚKŠ v možnosti bezprostředně koordinovat řešení situace a přijímání opatření mezi jednotlivými resorty na centrální úrovni. Řada sporných otázek tak může být řešena přímo na místě, což znamená tolik potřebnou časovou úsporu.

Krizový štáb ministra vnitra

Krizový štáb ministra vnitra (dále jen „KŠ MV ČR“) byl zřízen za účelem zajištění operativního řízení Ministerstva vnitra a koordinace činnosti útvarů ministerstva, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR v případě hrozby vzniku nebo po vyhlášení krizového stavu.
 
Odbor bezpečnostní politiky je, podle Článku 3, odst. 1 Statutu krizového štábu ministra vnitra, pověřeno úlohou sekretariátu krizového štábu a plní úkoly související s informačním a administrativním zajištěním činnosti krizového štábu ministra vnitra. To znamená, že:
  • soustřeďuje, zpracovává a vyhodnocuje informace o stavu a vývoji situace,
  • zpracovává návrhy situačních, průběžných zpráv a návrh závěrečné zprávy o řešení situace,
  • soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků,
  • pořizuje zápisy z jednání krizového štábu, vede pracovní dokumentaci, eviduje úkoly, zabezpečuje jejich distribuci a sleduje jejich plnění,
  • zabezpečuje vyrozumívání a předávání potřebných informací útvarům a spolupracujícím mimoresortním subjektům,
  • ve spolupráci s bezpečnostním odborem činí opatření k ochraně utajovaných skutečností, k tomu účelu je oprávněn vyžadovat osvědčení vydaná podle zvláštního právního předpisu a vést jejich přehled u osob, které se zúčastňují schůzí krizového štábu a jeho pracovních skupin,
  • zajišťuje spisovou službu po dobu činnosti krizového štábu.

Print  E-mail