Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Informace o zrušení povinného testování zaměstnanců ÚSC s účinností od 1. července 2021

Vláda usnesením č. 532 ze dne 7. června 2021 vydala předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné  opatření,  kterým  se  zrušují  mimořádná  opatření,  kterými  se  stanovuje povinnost testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2021, č. j. MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN, jímž se mj. ruší povinnost testování zaměstnanců územních samosprávných celků, je dostupné v příloze této informace.

  

  

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 17. června 2021

Č. j.: MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb.") a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon č. 94/2021 Sb."), postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) ve spojení s § 3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb.:

I.

S účinností ode dne 1. července 2021 se ruší mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne:

 1. 5. března 2021 č.j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN
 2. 6. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN
 3. 6. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN
 4. 12. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN
 5. 19. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN
 6. 22. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN
 7. 27. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN
 8. 30. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN
 9. 30. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN
 10. 7. května 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN
 11. 11. května 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN
 12. 19. května 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-12/MIN/KAN
 13. 27. května 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN
 14. 19. dubna 2021 č.j.: MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN
 15. 3. května 2021 č.j.: MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN
 16. 17. května 2021 č.j.: MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN
 17. 14. června 2021 č.j.: MZDR 16640/2021-4/MIN/KAN
 18. 1. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN
 19. 5. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN
 20. 5. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN
 21. 5. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN
 22. 5. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN
 23. 15. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN
 24. 19. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN
 25. 22. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN
 26. 22. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN a
 27. 14. května 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN
   

II.

Toto zrušení mimořádných opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
 

Odůvodnění:

Na základě dlouhotrvajícího pozitivního trendu ve vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 v ČR, který je charakterizován kontinuálním poklesem všech sledovaných epidemiologických parametrů, tj. hodnot 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru nových případů, počtu hospitalizací a relativní pozitivity testů jak klinicky indikovaných, tak těch preventivních a plošných, je možné přistoupit k ukončení povinného plošného/screeningového testování obyvatel ČR tak, jak je v současné době nastaveno a přejít na cílené preventivní testování ve vybraných situacích, zejména v případech, kde dochází ke zvýšené kumulaci osob v jeden čas na jednom místě (hromadné akce, letní dětské tábory apod.) nebo je zvýšené riziko přenosu onemocnění z důvodu např. nemožnosti použití ochrany dýchacích cest (provozovny stravovacích služeb, sportovní činnost, poskytování služeb péče o tělo apod.) a dále tam, kde hrozí riziko případného zavlečení nebezpečné mutace na území ČR (návrat ze zahraničí). Cílem tohoto testování je především snaha minimalizovat riziko přenosu onemocnění covid-19 při činnostech či v situacích, kde lze z podstaty jejich charakteru předpokládat zvýšené riziko nákazy. Plošné testování bude nahrazeno testováním nutným při účasti na akci/činnosti, kde je účast osoby podmíněna prokázáním "bezinfekčnosti". Pro osoby, které dosud nejsou očkovány nebo nemohou doložit doklad o prodělání nemoci, je v rámci systému veřejného zdravotního pojištění umožněno v každém kalendářním měsíci podstoupit daný počet bezplatných vyšetření na onemocnění covid-19 metodou RT-PCR nebo prostřednictví POC antigenního testu. Na rozhodnutí konkrétní osoby pak bude, zda tento preventivní test využije např. k návštěvě kina, bazénu, či při svém návratu do ČR z dovolené v zahraničí.

Ukončení povinného testování žáků, studentů a zaměstnanců ve školách a školských zařízení, stejně tak jako studentů a akademických pracovníků vysokých škol, je logickým krokem v souvislosti s ukončením školního roku. Vzhledem k pozitivnímu vývoji epidemie onemocnění covid-19 ve spojením se stále se snižujícím procentem pozitivních záchytů v rámci týdenního povinného testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, lze i toto plošné testování k datu 1. července 2021 ukončit. V současné době průměrná pozitivita testů v rámci plošného testování ve školách, školských zařízeních, soukromých firmách, státních podnicích, na úřadech a v jiných státních institucích, klesla pod 0,1 %, a tak pokračování v současném celorepublikovém modelu plošného testování, vzhledem ke zmiňovanému velmi nízkému záchytu pozitivních osob, přestává být, při porovnání se svými významnými protiepidemickými přínosy na jedné straně a nemalými ekonomickými náklady a složitým organizačním zajištěním na straně druhé, efektivní. Podíl pozitivních testů mezi provedenými se obecně označuje za jeden z nejdůležitějších údajů o tom, jak moc je daná země úspěšná ve sledování šíření viru SARS-CoV-2 v populaci. Z tohoto hlediska má největší význam relativní pozitivita testů z klinických, diagnostických a epidemiologických indikací, která je v korelační souvislosti s virovou náloží v populaci a s rychlostí šíření nákazy.

Dalším důkazem stabilizace epidemiologické situace je již zmiňovaný podíl záchytu pozitivních výsledků vyšetření na onemocnění covid-19 pomocí RT-PCR testování z diagnostických důvodu u osob s klinickými příznaky, který se již několik týdnů pohybuje pod hranicí 3 %, a dále testování z epidemiologické indikace u osob v rizikovém kontaktu s onemocněním covid-19, kde se pozitivita provedených testů dlouhodobě drží pod 1 % z celkového počtu provedených vyšetření z této indikace. Z výše uvedeného je zřejmé, že množství viru SARS-CoV-2 přítomné v populaci/virová nálož se trvale snižuje, což má za následek i postupný ústup epidemie onemocnění v ČR. Je nepopiratelným faktem, že dostatečné a včasné testování je jedním z nejdůležitějších nástrojů v boji proti šíření onemocnění covid-19. Podíl pozitivních testů v podstatě ukazuje, zda se testuje dostatečně, nebo je potřeba testovat více.

Světová zdravotnická organizace uvádí hranici 5 % podílu pozitivních testů jako kritérium, že je šíření nákazy "pod kontrolou". Čím vyšší podíl pozitivně diagnostikovaných osob, tím větší lze předpokládat počet nezachycených asymptomatických infekčních osob v populaci.

Z aktuálních dat vyplývá, že v době vrcholící 3. vlny epidemie onemocnění covid-19 v ČR v březnu letošního roku zavedený systém masivního testování populace splnil svůj účel a došlo k postupné stabilizaci epidemiologické situace s následným výrazným zlepšováním, které stále pokračuje. Při současných denních počtech nově diagnostikovaných případů onemocnění v řádu nízkých stovek je možné nástroj plošného testování nahradit systémem včasného a důsledného trasování spojeného s cíleným testováním. Navíc je od 4. června 2021 umožněna registrace k očkování pro všechny osoby starší 16 let, a tedy možnost se nechat se naočkovat pro každého, kdo má o tuto nejúčinnější prevenci před nákazou covid-19 zájem. S tím pak dále souvisí fakt, že v okamžiku, kdy z velké části bude populace proočkována, již systém plošného testování ztrácí svůj význam a opodstatnění.

Nicméně v případě zhoršení celkové epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním covid-19 může být k tomuto účinnému mechanismu kontroly šíření nákazy covid-19 na území ČR opětovně přistoupeno.

  

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v.r.
ministr zdravotnictví

  

Print  E-mail