Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Provádění správních činností na úseku zbraní, střeliva a munice od 12. dubna 2021

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7

Praha 12. dubna 2021

Policejní prezidium České republiky
ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Provádění správních činností na úseku zbraní, střeliva a munice od 12. dubna 2021

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra v návaznosti na vývoj epidemiologické situace a na kroky vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví v uvedené oblasti aktualizuje a nahrazuje své předchozí stanovisko ze dne 23. března 2021, č. j. MV-159092-10/OBP-2020:

Nouzový stav vyhlášený usnesením Vlády České republiky č. 196 ze dne 26. února 2021 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a prodloužený unesením Vlády České republiky č. 314 ze dne 26. března 2021 skončil ke dni 12. dubna 2021.

Ke dni 12. dubna 2021 skončila mj. i platnost usnesení vlády č. 298: o zákazu maloobchodního prodeje a služeb a č. 299 o omezení volného pohybu.

V návaznosti na uvedené skutečnosti byly mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021, s účinností ode dne ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření, jeho článkem I. odst. 4. písm. e) zakázány kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou mj. dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti. Přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti, přičemž uvedené omezení počtu přítomných osob se ve stejném rozsahu vztahuje na zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu konané ve vnitřních i vnějších prostorech.

Dále byl podle čl. I. odst. 5 písm. b) uvedeného mimořádného opatření omezen provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou:

i) sportovní činnosti ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují,

ii) sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.
 

Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu

Ve vztahu k citovaným opatřením a k jimi stanoveným omezením je tak třeba konstatovat, že tato za dodržení všech stanovených podmínek umožňují konání zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojních průkazů tam, kde to umožňují technické a stavebně-organizační podmínky konkrétní střelnice. K provádění zkoušek odborné způsobilosti lze využívat i vnitřní prostory střelnic, které při provádění uvedených zkoušek nelze považovat za sportoviště. K cestě za účelem účasti na takové zkoušce jsou oprávněni i žadatelé, kteří nemají trvalý pobyt nebo bydliště na území okresu nebo hlavního města Prahy, kde se taková zkouška koná, neboť v současné době již neplatí žádné omezení volného pohybu po území České republiky.
 

Provoz střelnic

Vnitřní střelnice lze považovat za vnitřní sportoviště, popř. tréninková zařízení, a to pokud jsou využívány jako sportoviště a nikoli např. pro účely technických zkoušek zbraní, služební přípravy nebo provádění zkoušek odborné způsobilosti apod. Je-li tedy vnitřní střelnice provozována jako vnitřní sportoviště, vztahuje se mimořádné opatření rovněž na její provoz, který je po dobu příslušného mimořádného opatření zakázán.

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na venkovní střelnice. Jejich provoz je tak nadále umožněn, a to za podmínek, které jsou uvedeny v již citovaném mimořádném opatření a dále zejména v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, ze dne 6. dubna 2021.
 

K činnosti Policie České republiky na úseku zbraní, střeliva a munice

Dále je ve vztahu k činnostem Policie České republiky na úseku zbraní, střeliva a munice třeba i nadále doporučit zejména následující:

 1. upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách,

 2. dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

 3. výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,

Lze doplnit, že s ohledem na uvedená opatření lze mj. rovněž dočasně omezit zejména plánovanou kontrolní činnost prováděnou podle zákona o zbraních nebo podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem.
 

Obecně je k úřední korespondenci na úseku zbraní a střeliva třeba doporučit následující:

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace je třeba ke správním činnostem na úseku zbraní, střeliva s munice uvést, že tyto je třeba vykonávat v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád").

Veškeré písemnosti a žádosti tak lze příslušnému útvaru policie kromě písemného nebo osobního podání doručit i prostřednictvím:

 • datové schránky,
 • elektronickým podáním podepsaným zaručeným elektronickým podpisem.
   

Ve vztahu k výše uvedenému je třeba uvést, že elektronická podání nedoručená do datové schránky nebo nepodepsaná zaručeným elektronickým podpisem, příp. nedoplněná postupem podle § 37 odst. 4 správního řádu už po skončení nouzového stavu nelze dále akceptovat.

Pokud žadatel v žádosti uvede, že se pro případ, že bude jeho žádosti plně vyhověno, vzdává práva na odvolání, nabývá povolení právní moci, a tedy i veškerých právních účinků svým doručením. Rozhodnutí, u nichž to zákonem stanovená forma umožňuje (např. povolení pro nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B), které je vydáváno žadateli, který se práva na odvolání vzdal, se doručuje:

 • prioritně do datové schránky, pokud ji má žadatel zřízenou,
 • nedisponuje-li žadatel datovou schránkou, provede se doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do vlastních rukou.
   

Pokud se rozhodnutím v plném rozsahu žádosti nevyhoví, je třeba žadateli ponechat možnost odvolání i v případě, že se předtím v žádosti práva na odvolání vzdal.
 

Registraci zbraní lze provádět následujícím způsobem:

Registraci provádí příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně. Přitom lze na základě znění zákona o zbraních po jeho novele účinné od 30. ledna 2021 oddělit doručení ohlášení o nabytí zbraně, které lze provést prostřednictvím elektronické komunikace, jak je uvedeno výše (okamžikem zaslání tohoto ohlášení je z hlediska zákonné lhůty splněna povinnost stanovená v § 42 odst. 1 zákona o zbraních, pro dokončení registrace je však dále nutné provést předložení zbraně). Příslušný útvar policie se následně s ohlašovatelem dohodne (prioritně telefonicky nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace) na čase a způsobu fyzického předložení zbraně. Po ukončení nouzového stavu už tedy nadále nelze místo fyzického předložení zbraně akceptovat zaslání její fotodokumentace.

Kromě skutečnosti, že ke dni 12. dubna 2021 byl ukončen nouzový stav, je třeba zdůraznit i to, že v současné době není usnesením vlády, mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ani jinou formou omezena činnost správních orgánů. Veškeré správní úkony, včetně těch na úseku registrace zbraní je tedy třeba provádět v souladu s ustanoveními správního řádu, zákona o zbraních a dalších obecně závazných právních předpisů. Byť tedy lze i nadále doporučit provádění těchto úkonů výše uvedenou elektronickou formou, je třeba uvést, že pokud bude žadatel trvat na běžném, tj. osobním vyřízení své záležitosti, je třeba mu za dodržování všech hygienických opatření vyhovět.
 

Hrazení správních poplatků:

Úhrada správního poplatku je již v současnosti možná též bezhotovostním převodem (platbou z účtu na účet). Za účelem zvýšení efektivnosti bezhotovostní platby se doporučuje po obdržení žádosti elektronickou nebo korespondenční formou (pokud již není přiloženo potvrzení o příslušné platbě provedené v souladu s příslušnými doporučeními) zaslat žadateli vyrozumění s pokyny pro platbu správního poplatku, v němž příslušný útvar policie:

 • uvede číslo účtu, na který má být správní poplatek uhrazen,
 • stanoví lhůtu pro uhrazení správního poplatku,
 • stanoví, že žadatel má pro platbu správních poplatků na úseku zbraní a střeliva použít společný specifický symbol "119",
 • stanoví žadateli, jaký má použít variabilní symbol (standardně lze doporučit zejména používat číslicový údaj z čísla jednacího spisu anebo rodné číslo žadatele),
 • doporučí, aby do zprávy pro příjemce platby žadatel uvedl předmět své žádosti (např. žádost o povolení – samonabíjecí pistole),
 • doporučí, aby žadatel o provedení úhrady příslušný útvar policie bezodkladně informoval.
   

Závěrem je třeba opětovně upozornit na to, že veškerý kontakt s veřejností může probíhat jen za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, ze dne 6. dubna 2021, které ve svém čl. I. odst. 1. s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání zakazuje obecně pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, mj. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj).

  

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení

  

Print  E-mail