Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Provádění správních činností na úseku zbraní, střeliva a munice v době vyhlášeného nouzového stavu od 27. února 2021

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie, zbraní
a dopravního inženýrství
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7

Praha 1. dubna 2021

Provádění správních činností na úseku zbraní, střeliva a munice
v době vyhlášeného nouzového stavu od 27. února 2021

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra v návaznosti na vývoj epidemiologické situace a na kroky vlády České republiky v uvedené oblasti aktualizuje a nahrazuje své předchozí stanovisko ze dne 23. března 2021, č. j. MV-159092-10/OBP-2020:

Vláda České republiky svým usnesením č. 314 ze dne 26. března prodloužila do dne 11. dubna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 196, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021, které bylo vyhlášeno pod č. 96/2021 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 26. března 2021 č. 1596.

V návaznosti na uvedené byl usnesením Vlády České republiky č. 299 ze dne 18. března 2021 ve spojení s jejím usnesením č. 315 ze dne 26. března 2021 za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod. do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod. omezen volný pohyb osob na území České republiky tak, že:

1. bylo všem osobám zakázáno opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,

2. byl zakázán vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště.
 

Z uvedených zákazů byly čl. II. uvedeného usnesení vlády stanoveny následující výjimky:

1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti a výkonu práva na udržování osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního styku s rodičem, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,

3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění

 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

 3. individuální duchovní péče a služby,

 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

 6. veterinární péče,

6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,

7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX.,

9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X.,

10. cesta za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou,

11. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,

12. cesta za účelem vycestování z České republiky;
 

Současně bylo všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek podle uvedeného bodu II/1 nařízeno prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává, u výjimek podle bodů II/2 až 12 byla nařízena povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodů II/2 až 9 a 12; důvodnost využití výjimky podle bodu II/12 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky.

Dále bylo čl. III. bodem 2. uvedeného usnesení vlády v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy nařízeno pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou:

 1. případů uvedených v bodě II.,

 2. nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném počtu osob,

 3. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti,

 4. pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

 5. účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova,

 6. účasti na shromáždění podle bodu VI. tohoto krizového opatření,
   

V návaznosti na uvedené byly článkem I. odst. 3. písm. c) bod v) usnesení Vlády České republiky č. 298 ve spojení s jejím usnesením č. 315 ze dne 26. března 2021 ze dne 18. března 2021 s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod. do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod zakázány kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací
akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnost

Předmětné ustanovení ve svém písm. f) rovněž s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod. do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod. zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.
 

Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu

Ve vztahu k citovaným opatřením a k jimi stanoveným omezením je tak třeba konstatovat, že tato za dodržení všech stanovených podmínek umožňují konání zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojních průkazů tam, kde to umožňují technické a stavebně-organizační podmínky konkrétní střelnice. K provádění zkoušek odborné způsobilosti lze využívat i vnitřní prostory střelnic, které při provádění uvedených zkoušek nelze považovat za sportoviště. K cestě za účelem účasti na takové zkoušce jsou oprávněni i žadatelé, kteří nemají trvalý pobyt nebo bydliště na území okresu nebo hlavního města Prahy, kde se taková zkouška koná, kdy jsou povinni prokázat důvodnost využití této výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/7 nařízení Vlády České republiky č. 299 ze dne 18. března 2021. Za písemný doklad lze považovat oznámení o termínu a místu konání zkoušky vydávané podle § 21 odst. 6 zákona o zbraních.
 

Provoz střelnic

Vnitřní střelnice lze, považovat za vnitřní sportoviště, popř. tréninková zařízení, a to pokud jsou využívány jako sportoviště a nikoli např. pro účely technických zkoušek zbraní, služební přípravy nebo provádění zkoušek odborné způsobilosti apod. Je-li tedy vnitřní střelnice provozována jako vnitřní sportoviště, vztahuje se mimořádné opatření rovněž na její provoz, který je po dobu příslušného mimořádného opatření zakázán.

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na venkovní střelnice. Jejich provoz je tak nadále umožněn, a to za podmínek, které jsou uvedeny v již citovaných usneseních vlády a v souvisejících opatřeních, zejména v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, ze dne 26. února 2021.
 

K činnosti Policie České republiky na úseku zbraní, střeliva a munice

Dále je ve vztahu k činnostem Policie České republiky na úseku zbraní, střeliva a munice třeba doporučit zejména následující:

 1. upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách,

 2. dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

 3. výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,

Lze doplnit, že s ohledem na uvedená opatření lze mj. rovněž dočasně omezit zejména plánovanou kontrolní činnost prováděnou podle zákona o zbraních nebo podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem.
 

Obecně je k úřední korespondenci na úseku zbraní a střeliva třeba doporučit následující:

Veškeré písemnosti a žádosti lze příslušnému útvaru policie doručit i prostřednictvím:

 • datové schránky,

 • e-mailem, který žadatel příslušnému útvaru policie poskytl; po dobu platnosti příslušného mimořádného opatření za vyhlášeného nouzového stavu se u takto podávané žádosti nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem,

 • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Pokud žadatel v žádosti uvede, že se pro případ, že bude jeho žádosti plně vyhověno, vzdává práva na odvolání, nabývá povolení právní moci, a tedy i veškerých právních účinků svým doručením. Rozhodnutí, u nichž to zákonem stanovená forma umožňuje (např. povolení pro nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B), které je vydáváno žadateli, který se práva na odvolání vzdal, se doručuje:

 • prioritně do datové schránky, pokud ji má žadatel zřízenou,

 • nedisponuje-li žadatel datovou schránkou, lze doručit na e-mailovou adresu, kterou žadatel příslušnému útvaru policie poskytl, přitom požadovat oznámení o doručení, případně i o přečtení,

 • nedisponuje-li žadatel datovou schránkou, neposkytl-li příslušnému útvaru policie svou e-mailovou adresu nebo neumožňuje-li to povaha daného rozhodnutí (např. v případě vydání zbrojního průkazu), provede se doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do vlastních rukou.

Pokud se rozhodnutím v plném rozsahu žádosti nevyhoví, je třeba žadateli ponechat možnost odvolání i v případě, že se předtím v žádosti práva na odvolání vzdal.
 

Registraci zbraní lze provádět následujícím způsobem:

Registraci provádí příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně. Přitom lze oddělit doručení ohlášení o nabytí zbraně, které se prioritně provede prostřednictvím elektronické komunikace, jak je uvedeno výše (okamžikem zaslání tohoto ohlášení je z hlediska zákonné lhůty splněna povinnost stanovená v § 42 odst. 1 zákona o zbraních, pro dokončení registrace je však dále nutné provést předložení zbraně). Příslušný útvar policie se následně s ohlašovatelem dohodne (prioritně telefonicky nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace) na čase a způsobu předložení zbraně.

Pokud není předložení zbraně možné anebo vhodné realizovat fyzicky, lze registraci eventuálně (na základě uvážení příslušného útvaru policie) provést i na základě fotografií dané zbraně, které budou příslušnému útvaru policie doručeny (nejlépe do e-mailové schránky, nelze však a priori vyloučit ani např. doručení fotografií v listinné podobě). Tato fotografická dokumentace zbraně musí být dostatečně detailní a zřetelná tak, aby z ní přitom bylo jasně patrné:

 • celkový vzhled zbraně,

 • označení zbraně identifikačními údaji (výrobce, model, ráže a výrobní číslo),

 • ověření zbraně (zkušební značka, resp. zkušební značky).

Pokud registraci nebudou bránit žádné další okolnosti (např. podezření na špatný technický stav nebo pochybností o správné identifikaci zbraně, které by bylo nezbytné řešit fyzickou prohlídkou zbraně), vydá příslušný útvar policie standardním způsobem průkaz zbraně a zašle jej žadateli formou doporučeného dopisu s doručenkou do vlastních rukou. Podle § 151 odst. 3 správního řádu nabývá dnem převzetí dokladu účastníkem rozhodnutí (o registraci zbraně) právní moci a právních účinků.

Pokud byla registrace zbraně provedena na základě zaslané fotodokumentace, je třeba považovat za nezbytné, aby byl následně, jakmile to bude z hlediska epidemické situace možné a vhodné (při současném zohlednění kapacit správního orgánu a osobních poměrů držitele zbraně), držitel takto zaregistrované zbraně vyzván k jejímu fyzickému předložení podle § 29 odst. 1 písm. e) zákona o zbraních [resp. § 39 odst. 1 písm. h) zákona o zbraních]. Při tomto následném předložení zbraně je rovněž třeba dbát na zachování příslušných protiepidemických
a hygienických opatření jak ze strany policie, tak i držitele zbraně.

Je třeba zdůraznit, že v současné době není usnesením vlády ani jinou formou omezena činnost správních orgán. Pokud tedy žadatel bude trvat na běžném, tj. osobním vyřízení své záležitosti, je třeba mu za dodržování všech hygienických opatření vyhovět.
 

Hrazení správních poplatků:

Úhrada správního poplatku je již v současnosti možná též bezhotovostním převodem (platbou z účtu na účet). Za účelem zvýšení efektivnosti bezhotovostní platby se doporučuje po obdržení žádosti elektronickou nebo korespondenční formou (pokud již není přiloženo potvrzení o příslušné platbě provedené v souladu s příslušnými doporučeními) zaslat žadateli vyrozumění s pokyny pro platbu správního poplatku, v němž příslušný útvar policie:

 • uvede číslo účtu, na který má být správní poplatek uhrazen,

 • stanoví lhůtu pro uhrazení správního poplatku,

 • stanoví, že žadatel má pro platbu správních poplatků na úseku zbraní a střeliva použít společný specifický symbol "119",

 • stanoví žadateli, jaký má použít variabilní symbol (standardně lze doporučit zejména používat číslicový údaj z čísla jednacího spisu anebo rodné číslo žadatele),

 • doporučí, aby do zprávy pro příjemce platby žadatel uvedl předmět své žádosti (např. žádost o povolení - samonabíjecí pistole),

 • doporučí, aby žadatel o provedení úhrady příslušný útvar policie bezodkladně informoval.
   

Závěrem je třeba opětovně upozornit na to, že veškerý kontakt s veřejností může probíhat jen za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, ze dne 26. února 2021, které ve svém čl. I. odst. 1. s účinností ode dne 1. března 2021 od 0:00 hod. až do odvolání obecně zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, mj. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj).

  

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení

  

Print  E-mail