Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Elektronická identifikace právnických osob

Zákon o elektronické identifikaci představuje v návaznosti na nařízení eIDAS právní základ pro prokazování totožnosti s využitím elektronické identifikace, pakliže právní předpis, nebo výkon působnosti vyžaduje prokázání totožnosti. 

Pokud jde o právnické osoby v pojetí českého právního řádu, tyto nemohou z jejich povahy nikdy právně jednat samy, musí za ně vždy jednat zástupce, kterým je (byť i nepřímo, např. je-li právnická osoba statutárním orgánem jiné právnické osoby) finálně vždy fyzická osoba (příp. fyzické osoby). Z toho plyne, že ustanovení § 2 zákona o elektronické identifikaci, které dopadá na případy fyzických osob, se tak vztahuje i na jednání právnických osob, neboť jsou to vždy fyzické osoby, které fakticky jednají, ať již za sebe, či za jinou fyzickou osobu nebo právnickou osobu.

Pro použití ve fyzickém ("papírovém") prostředí se identifikační prostředky právnických osob v České republice nevydávají. Je tomu tak proto, že právnická osoba není ve fyzickém prostoru přítomna a vždy za ni jedná fyzická osoba, která prokazuje svou vlastní totožnost, jak je popsáno výše. V elektronickém prostředí, zejména jde-li o automatizovanou komunikaci, jsou nicméně používány mechanismy, které mají charakter identifikačního prostředku právnické osoby. Jde např. o certifikát pro evidenci tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo certifikáty vydané Českou národní bankou pro automatizovanou komunikaci mezi ČNB a subjekty podléhající jejímu dozoru, typicky bankami. Platí nicméně, že identifikační prostředky právnických osob s použitím bez ohledu na agendy, ekvivalentní např. občanským průkazům, se v České republice nevydávají.

Zatímco samotné ztotožnění (autentizace) fyzické osoby zjevně není problematické, problematickou se jeví otázka určení, zda fyzická osoba, která je ztotožněna, jedná v dané situaci za sebe (popř. v jaké roli za sebe) anebo zda jedná za jinou fyzickou osobu nebo za právnickou osobu. Zatímco samotná autentizace je věcí příslušeného kvalifikovaného správce ("identity providera") a Národního bodu pro identifikaci a autentizaci, otázka určení zda autentizovaná fyzická osoba jedná sama za sebe nebo za jinou fyzickou osobu či právnickou osobu, jakož i konkrétní implementace tohoto aspektu v rámci konkrétního řešení, např. portálu, leží vždy na straně kvalifikovaného poskytovatele online služeb ("service provider"), neboť je to on, který daného uživatele autorizuje do určité role pro poskytnutí svých online služeb nebo jiných činností.

Digitálně lze ověření existence oprávnění jednající fyzické osoby k zastupování právnické osoby při přihlašování k digitální službě provést následujícími způsoby:

  1. Pro fyzické osoby - statutární orgány nebo členy statutárních orgánů využitím příslušných služeb základního registru osob (ROS) prostřednictvím Informačního systému základních registrů (ISZR).

  2. Pro fyzické osoby - vykonávající činnost likvidátora, opatrovníka právnické osoby, insolvenčního správce využitím příslušných služeb ROS prostřednictvím ISZR.

  3. Plnou mocí opravňující konkrétní osobu jednat jménem právnické osoby uloženou u kvalifikovaného poskytovatele online služby.

    Pokud agendový předpis povoluje využívání přístupových údajů k systému datových schránek jako identifikačních prostředků je to dále:

  4. Pro fyzické osoby - statutární zástupce oprávněné k přístupu do datové schránky právnické osoby ověřením oprávnění k datové schránce právnické osoby prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ověření přístupových údajů a oprávnění).

  5. Pro fyzické osoby - oprávněné statutárním zástupcem k přístupu do datové schránky právnické osoby ověřením oprávnění k datové schránce právnické osoby prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ověření přístupových údajů a oprávnění).

  6. Ověřením speciálního agendového oprávnění podle agendového předpisu, na jehož základě jsou poskytovány agendové digitální služby.
     

Skutečnost, že daná fyzická osoba, má právo se identifikovat a autentizovat za určitou právnickou osobu (tj. "přihlásit se ke službě jménem právnické osoby"), ještě nezakládá bez dalšího právo na to, že tato fyzická osoba má právo za danou právnickou osobu činit úkony vůči kvalifikovanému poskytovateli (service providerovi) prostřednictvím digitální služby. Autorizaci dané fyzické osoby k poskytnutí digitální služby musí posoudit kvalifikovaný poskytovatel na základě jím dostupných údajů (informace z obchodního rejstříku, plná moc opravňující konkrétní osobu jednat jménem právnické osoby,…) ve spojení s příslušnými právními předpisy.

Jako příklad takového přístupu můžeme uvést datové schránky, do nichž se fyzická osoba přihlásí například novým občanským průkazem s aktivovaným čipem (viz https://www.mojedatovaschranka.cz/static/ISDS/help/page1.html#1_5_3). Po úspěšné autentizaci s pomocí prostředku pro elektronickou identifikaci (tj. např. s pomocí "eObčanky)" a souhlasu s předáním osobních údajů na portálu Národního bodu pro identifikaci a autentizaci, je fyzická osoba pro účely informačního systému datových schránek (ISDS) ztotožněna. Po ztotožnění tak nabídne ISDS fyzické osobě seznam datových schránek, ve vztahu k nimž je přihlášená fyzická osoba oprávněná jednat.

Autentizovaná fyzická osoba si tedy vybírá, za koho a v jaké roli bude prostřednictvím datových schránek jednat. Informaci o tomto oprávnění si ISDS obstarává např. z ROS, z jiných zdrojů (např. údaj o tom, že určitá osoba je advokátem nebo insolvenčním správcem) anebo jej vede na základě sdělení samotného držitele datové schránky (např. údaj o tzv. pověřené osobě). Bez ohledu na zdroj informace o oprávnění k zastupování jiné osoby, resp. na zdroj informace o roli je však na samotném ISDS jakožto kvalifikovaném poskytovateli online služeb, aby oprávnění k zastupování jiné osoby ve svém prostředí řádně implementoval tak, aby osoby mohly toto oprávnění realizovat. Nabídka jednotlivých oprávnění, resp. rolí, tedy spadá do kompetence daného kvalifikovaného poskytovatele online služeb ("service provider") a odvíjí se od údajů a oprávnění, které vede v rámci svého informačního systému nebo od údajů, ke kterým má přístup.

  

Print  E-mail