Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Stanovisko ve věci postupu strážníků obecních policií v případě zjištění porušení karanténních opatření

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7

Č. j. MV- 64132-2/OBP-2020

Praha 22. dubna 2020

Stanovisko ve věci postupu strážníků obecních policií v případě zjištění porušení karanténních opatření

K Vaší žádosti o stanovisko ve věci postupu strážníků obecních policií v případě zjištění porušení karanténních opatření, a otázek s tím souvisejících, uvádíme následující:

  • Podle § 78 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOVZ"), tvoří soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, přičemž tento výčet je taxativní. V daném případě tak nelze výkladem dovozovat, že i poskytovatel zdravotnických služeb, tj. praktický lékař, je tímto orgánem také.

  • Z výše uvedeného důvodu proto nelze přičítat odpovědnost za přestupek ve smyslu § 92n odst. 1 písm. n) ZOVZ ("Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že se nepodrobí opatření uloženému podle § 82 odst. 2 písm. l") osobě, jíž byla karanténa nařízena praktickým lékařem, a tato osoba nařízenou karanténu nedodrží. Oprávnění uvedená v § 82 odst. 2 ZOVZ přísluší pouze krajským hygienickým stanicím, a nikoliv i poskytovatelům zdravotnických služeb. V návaznosti na to rovněž není možné porušení karantény nařízené praktickým lékařem oznamovat dle § 92n odst. 1 písm. n) ZOVZ příslušné krajské hygienické stanici. Aby bylo možné dovozovat odpovědnost osoby za uvedený přestupek, je nutné, aby jí byla karanténa nařízena krajskou hygienickou stanicí.

  • Jak dále uvádíte, dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného ve smyslu § 80 odst. 1 písm. g) ZOVZ, č. j. MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN ze dne 8. 3. 2020, se všem poskytovatelům zdravotnických služeb - za splnění dalších uvedených podmínek - nařizuje, aby rozhodli o karanténě u osob, které byly v kontaktu s pacientem s onemocněním COVID-19, přičemž těmto osobám se nařizuje podrobit se karanténě.

  • Následně dle § 92n odst. 2 písm. b) ZOVZ se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události. Pokud tedy osoba, jíž byla karanténa nařízena poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu uvedeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, tuto karanténu poruší, dopustí se přestupku dle § 92n odst. 2 písm. b) ZOVZ. Podle § 93 odst. 1 ZOVZ projednává přestupky podle tohoto zákona krajská hygienická stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, přičemž za uvedený přestupek lze dle § 92n odst. 3 písm. a) ZOVZ uložit pokutu do 3 000 000 Kč.

  • V případě, že se strážník dozví o skutečnostech nasvědčujících spáchání přestupku dle § 92n odst. 2 písm. b) ZOVZ, je povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl tento přestupek spáchán. V daném případě se bude jednat o příslušnou krajskou hygienickou stanici.

  • Jinými slovy lze shrnout, že za spáchání přestupku nelze postihovat každé porušení karantény nařízené poskytovatelem zdravotních služeb, ale pouze porušení takové karantény, které je fyzická osoba povinna se podrobit na základě výše uvedeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
     

Závěrem rovněž uvádíme, že strážník obecní policie ani policista nejsou až do doby nabytí účinnosti zákona o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR, oprávnění projednat přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) ZOVZ příkazem na místě.

  

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení

v z. Ing. Mgr. Jan Bartošek

Vyřizuje: Mgr. Bc. Zuzana Studecká

  

Print  E-mail