Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Doplněné stanovisko odboru bezpečnostní politiky k oprávněním obecní policie ve vztahu k dodržování krizových opatření vyhlášených vládou v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7

Č. j. MV- 50139-2/OBP-2020

Praha 19. března 2020

Doplněné stanovisko odboru bezpečnostní politiky k oprávněním obecní policie ve vztahu k dodržování krizových opatření vyhlášených vládou v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky

V souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky byla ze strany vlády a Ministerstva zdravotnictví vydána řada rozhodnutí, nařízení a opatření za účelem zamezení jeho dalšího šíření a zvládnutí nastalé situace, jejichž úplný přehled lze nalézt na internetových stránkách úřadu vlády na adrese https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/.

Tímto způsobem byly jejich adresátům, kterými jsou stanovené fyzické osoby, právnické osoby i fyzické osoby podnikající, uloženy povinnosti, jejichž porušení může zakládat skutkovou podstatu přestupku.

Jedná se konkrétně o přestupky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ve vztahu k porušení povinností, které vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, je relevantní skutková podstata přestupku podle § 92n zákona č. 258/2000 Sb., kterého se dopustí fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události. K projednání tohoto přestupku je příslušná krajská hygienická stanice.

Ve vztahu k těm povinnostem, které vyplývají z rozhodnutí nebo usnesení vlády, je pak relevantní přestupek fyzické osoby podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., kterého se dopustí ten, kdo v době krizového stavu nestrpí omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu, K projednání tohoto přestupku je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Strážníci obecní policie k projednání těchto přestupků příkazem na místě nejsou oprávněni.

Strážníci tak v případě zjištění některého z výše uvedených přestupků postupují podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tj. oznamují příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu. Tak jak ukládá § 10 odst. 3 zákona o obecní polici, doloží své oznámení důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá.

Pokud však kterákoli osoba i přes upozornění strážníkem obecní policie pokračuje v jednání, kterým vyhlášená krizová opatření porušuje, lze takovou osobu v souladu s § 7 odst. 4 zákona o obecní policii vyzvat, aby svého protiprávního jednání zanechala. Pokud osoba, jíž je taková výzva směřována ani v takovém případě svého jednání nezanechá nebo naopak neučiní to, k čemu je vyzvána (např. k nasazení roušky nebo obdobného ochranného prostředku, byť improvizovaného), lze ji postihnout za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. V této souvislosti pouze upozorňujeme, že případný postih za přestupek neuposlechnutí výzvy se nedotýká možnosti postihnout danou osobu za výše uvedené přestupky podle speciálních zákonů, které samy o sobě strážník obecní policie v příkazním řízení řešit nemůže.

  

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení obecní policie,
zbraní a dopravního inženýrství

v z. Mgr. Ing. Jan Bartošek

  

Print  E-mail