Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Stanovisko k platnosti osvědčení strážníků obecní policie po dobu vyhlášeného nouzového stavu

odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3 170 34 Praha 7
Č. j. MV- 48467-2/OBP-2020

Praha 23. března 2020

Stanovisko k platnosti osvědčení strážníků obecní policie po dobu vyhlášeného nouzového stavu

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra k otázce platnosti osvědčení strážníků obecních policií, jejichž platnost by měla skončit v následujících měsících, sděluje následující:

1. Zrušení zkoušek odborné způsobilosti
Po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 bylo až do odvolání zrušeno konání zkoušek odborné způsobilosti strážníků a čekatelů obecních policií.

Zrušení zkoušek bylo Ministerstvem vnitra na jeho internetových stránkách oznámeno vyrozuměním č. j. MV- 48467-1/OBP-2020 ze dne 13. března 2020.


2. Platnost vydaných osvědčení
Osvědčení je jedním z kvalifikačních předpokladů strážníka podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“). Strážníkům, kteří úspěšně složili méně než 4 zkoušky odborné způsobilosti, se vydává osvědčení s dobou platnosti 5 let (§ 4f odst. 1 a 2 zákona o obecní policii). Toto osvědčení se vydává na základě zkoušky odborné způsobilosti před zkušební komisí Ministerstva vnitra.

V dané souvislosti připomínáme, že strážník je odborně způsobilý k výkonu svých práv a povinností již po vykonání první zkoušky. V rámci dalších zkoušek (až do doby získání osvědčení s platností na dobu neurčitou) pak fakticky dochází ke znovuověřování jeho doposud nabytých a případně nově získaných odborných znalostí a dovedností.

Po dobu trvání nouzového stavu se zkoušky odborné způsobilosti neprovádějí (viz bod 1.) a ustanovení § 4f odst. 1 a 2 zákona o obecní policii je z hlediska vydávání nových osvědčení neaplikovatelný. Právní účinky skončení platnosti osvědčení uběhnutím doby 5 let v době platnosti nouzového stavu tedy nenastanou.

Do doby zajištění konání zkoušky odborné způsobilosti po skončení platnosti nouzového stavu tedy zůstávají v platnosti osvědčení vydaná přede dnem vyhlášení nouzového stavu.


3. Přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti
Obce nadále po dobu platnosti nouzového stavu podávají Ministerstvu vnitra přihlášky ke zkouškám odborné způsobilosti strážníků, a to alespoň 3 měsíce přede dnem skončení platnosti jejich osvědčení.


Na základě došlých přihlášek pak Ministerstvo vnitra připraví další postup při ověřování odborné způsobilosti strážníků. Obce budou následně seznámeny s dalším postupem v předmětné oblasti.
 
 
4. Pozastavení povinnosti obce zajistit školení a výcvik čekatele a strážníka
Po dobu platnosti nouzového stavu není obec povinna zabezpečovat školení a výcviku čekatele a strážníka před zkouškou odborné způsobilosti (§ 4d odst. 3 a § 4e odst. 1).1
 
 
5. Další právní účinky spojené se zachováním platnosti dosavadních osvědčení strážníka
Strážník, který je držitelem osvědčení, jehož platnost neskončí za doby trvání nouzového stavu podle bodu 2., je nadále strážníkem ve smyslu zákona o obecní policii. Nijak tedy není dotčena ani zákonnost jím provedených zákroků, resp. platnost jím učiněných úkonů.

Obec se v době trvání nouzového stavu (resp. též bezprostředně po jeho skončení, a to až do doby zajištění konání zkoušek odborné způsobilosti) nedopouští přestupku podle § 27a odst. 1 zákona o obecní policii, pokud nechává držitele osvědčení, na které se vztahuje bod 2., vykonávat nadále činnost strážníka.
 


Toto stanovisko nahrazuje „Vyrozumění o zrušení zkoušek oborné způsobilosti strážníků obecních/městských policií“ ze dne 13. března 2020 uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva vnitra pod č. j. MV- 48467-1/OBP-2020.
 

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení
v z. Mgr. Ing. Jan Bartošek


1 Obdobný princip by se v budoucnu použil též pro pozastavení povinnosti obce zajistit pravidelné školení a výcvik strážníka, jemuž bylo vydáno osvědčení na dobu neurčitou (§ 4e odst. 2 zákona o obecní policii).

Print  E-mail