Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Informace Ministerstva vnitra k žádostem o pobytová oprávnění podaným cizinci na území České republiky v době nouzového stavu

 

English English

S ohledem na krizové opatření vlády ČR (usnesení vlády č. 348/2020) a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, za účelem omezení pohybu osob i činnosti institucí ze zdravotních důvodů bude u žádostí o pobytová oprávnění podávaných cizinci na území České republiky ministerstvem vnitra po dobu nouzového stavu aplikován následující postup.

Žádost o pobytové oprávnění, kterou je cizinec povinen podat osobně a jejíž podání je vázáno na lhůtu nebo má být podána v určité době, bude cizinec moci doručit na jednotlivá pracoviště Ministerstva vnitra poštou nebo do datové schránky ministerstva (6bnaawp).

 1. Možnost doručení žádosti poštou nebo do datové schránky, pokud zákon stanovuje povinnost jejího osobního podání
 2. Dokládání náležitostí k žádosti
 3. Úkony řízení vyžadující osobní účast cizince
 4. Oznámení změny zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele

  

1. Možnost doručení žádosti poštou nebo do datové schránky, pokud zákon stanovuje povinnost jejího osobního podání

 1. Žádosti o dlouhodobý pobyt
  Žádost o dlouhodobý pobyt (včetně zaměstnanecké karty a modré karty) zaslaná poštou či do datové schránky bude ministerstvem vnitra přijata a posouzena jako by byla podána osobně.  Nebude nutné, aby se cizinec do 5 dnů osobně dostavil na pracoviště ministerstva vnitra.  Z důvodu nutnosti úhrady správního poplatku za přijetí žádosti ve formě kolkové známky, doporučujeme zaslání žádosti poštou.

 2. Žádosti o dlouhodobý či trvalý pobyt dítěte narozeného na území (§ 88 zákona o pobytu cizinců)
  U žádostí o dlouhodobý či trvalý pobyt dítěte narozeného na území, které budou zaslány poštou či do datové schránky ministerstva vnitra, bude ministerstvem vnitra přijata a posouzena jako by byla podána osobně. Z důvodu nutnosti úhrady správního poplatku za přijetí žádosti ve formě kolkové známky, doporučujeme zaslání žádosti poštou. Zákonným zástupcům žadatele bude zasláno potvrzení o podání žádosti pro účely zdravotního pojištění. Uvádějte do tiskopisu žádosti adresu, na níž si budete schopni převzít poštovní zásilku!
  Ve výjimečných případech, jejichž posouzení je v kompetenci vedoucího příslušného pracoviště ministerstva vnitra, lze umožnit osobní podání žádosti.

 3. Žádosti o trvalý pobyt
  Žádost o trvalý pobyt lze podat poštou nebo do datové schránky. Protože zákon pro podání těchto žádostí nestanoví cizinci žádnou lhůtu, bude vada spočívající v nesplnění podmínky osobního podání řešena po ukončení nouzového stavu (cizinec bude vyzván k jejímu odstranění). To neplatí pro žádosti o trvalý pobyt dítěte narozeného na území dle § 88 zákona o pobytu cizinců (viz předchozí bod).

 4. Žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie
  Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie zaslaná poštou či do datové schránky bude ministerstvem vnitra přijata jako by byla podána osobně.  Nebude nutné, aby se cizinec do 5 dnů osobně dostavil na pracoviště ministerstva vnitra. Vada spočívající v nesplnění podmínky osobního podání řešena po ukončení nouzového stavu (cizinec bude vyzván k jejímu odstranění). Nepobývá-li cizinec na území ČR, není oprávněn žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu podat. Řizení o žádosti bude v takovém případě zastaveno.

 5. Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu  občana Evropské unie
  Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu lze doručit  poštou nebo do datové schránky ministerstva vnitra. K žádosti je třeba připojit všechny její náležitosti, u cestovního dokladu stačí kopie stránky s osobními údaji. Žádost není oprávněn podat občan EU, který se v době podání žádosti nenachází na území České republiky. Řízení o žádosti bude v takovém případě zastaveno.
   

UPOZORNĚNÍ: Všechny žádosti o pobytová oprávnění zasílané na pracoviště vlastnoručně podepisujte! Žádosti ministerstvu vnitra zasílejte poštou nebo prostřednictvím datové schránky; neposílejte je e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu. K žádostem zaslaným prostým e-mailem nebude přihlíženo!

  

2. Dokládání náležitostí k žádosti

Zákonem požadované náležitosti je třeba k zaslané žádosti doložit v podobě originálů či úředně ověřených kopií dokladů a dokumentů. Toto neplatí v případě cestovního dokladu a matričních dokladů, u kterých bude ministerstvem vnitra akceptováno doložení jejich prosté kopie (u cestovního dokladu prostá kopie všech jeho stran).

Před pořízením biometrických údajů pro účely vystavení průkazu o povolení k pobytu (nebo před osobním převzetím povolení k pobytu, pokud cizinci není vydáván biometrický průkaz o povolení k pobytu) budou cestovní doklad, popř. matriční doklady na pracovišti ministerstva vnitra zkontrolovány.

Uvedené se použije i u žádostí, u kterých není zákonem vyžadována osobní účast (tj. žádostí o prodloužení dlouhodobého pobytu či žádostí o potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie) a budou podány poštou či do datové schránky. K žádostem, které budou ministerstvu zaslány e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, nebude přihlíženo!

  

3. Úkony řízení vyžadující osobní účast cizince

Ministerstvo vnitra nebude po celou dobu nouzového stavu provádět výslechy, nebude seznamovat s podklady pro vydání rozhodnutí formou nahlížení do spisu a nebude v době nouzového stavu umožňovat nahlížení do spisu. Již stanovené termíny výslechů, seznamování s podklady a nahlížení do spisu se po dobu nouzového stavu ruší, účastníci řízení budou o tomto informováni samostatně.

  

4. Oznámení změny zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele

S účinností od 19. března 2020 je pro oznámení změny zaměstnavatele zrušena podmínka takovou změnu učinit nejdříve po 6 měsících od nabytí právní moci rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty. Změnu je cizinec nadále povinen/a ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek.

Jestliže nový zaměstnavatel cizince provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí, pokud cizinec změnu oznámí nejpozději v den nástupu na nové pracovní místo. Povinnost evidence nového pracovního místa jako dostupného pro cizince v Evidenci volných pracovních míst vedené ministerstvem práce a sociálních věcí není tímto opatřením dotčena!

Skutečnost, že se jedná o zaměstnavatele, který provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, cizinec prokáže vyjádřením zaměstnavatele, které cizinec ministerstvu doloží společně s oznámením změny. Sdělení o splnění podmínek pro změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele ministerstvo vnitra cizinci ani zaměstnavateli v tomto případě nezasílá. Podmínky jsou považovány za splněné učiněným oznámením.

UPOZORNĚNÍ!
S ohledem na krizové opatření Vlády České republiky uvedené v čl. IV bod 3 usnesení vlády č. 443 ze dne 23. dubna 2020, které bylo vyhlášeno pod č. 193/2020 Sb., platí, že šedesátidenní doba, ve které po skončení pracovněprávního vztahu zaniká platnost zaměstnanecké karty, po dobu trvání nouzového stavu neběží. Tato doba začne běžet celá znovu (tj. v celé délce 60 dnů) až po skončení nouzového stavu v České republice.

Tedy, jestliže držiteli zaměstnanecké karty v době nouzového stavu (tj. ode dne 12. března 2020) skončil pracovněprávní vztah, pro který mu byla zaměstnanecká karta vydána, bude mít možnost najít si nové zaměstnání a oznámit změnu zaměstnavatele ještě 60 dnů po skončení nouzového stavu. Totéž platí i v případě, že pracovněprávní vztah držitele zaměstnanecké karty skončil méně než 60 dnů před vyhlášením nouzového stavu (tj. méně než 60 dnů přede dnem 13. března 2020).

Zákaz změny zaměstnavatele k agentuře není tímto dotčen!

Uvedené platí obdobně i pro držitele modré karty.

  

Všechna uvedená opatření platí pouze po dobu trvání nouzového stavu.

  

Print  E-mail