Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Informace k problematice elektronické identifikace a oznámených systémů elektronické identifikace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“) stanovuje povinnost uznávat za jím stanovených podmínek prostředky pro elektronickou identifikaci pro přístup k on-line službám poskytovaných subjekty veřejného sektoru, které byly vydány v rámci oznámeného systému elektronické identifikace. 

Tyto podmínky jsou definovány ve čl. 6 nařízení eIDAS. Nařízení je zveřejněno v Úředním věstníku EU

Přehled pre-notifikovaných systémů elektronické identifikace (systémy, jejichž popis byl poskytnut ostatním členským státům v souladu s čl. 7 písm. g) nařízení eIDAS = systémy el. identifikace, u kterých členské státy oficiálně sdělily úmysl oznámit tyto systémy elektronické identifikace Komisi) a již oznámených systémů elektronické identifikace v souladu s čl. 9 nařízení eIDAS je k dispozici na této stránce Evropské komise.


Na výše odkazované stránce s přehledem pre-notifikovaných a oznámených systémů el. identifikace systémů jsou používány následující zkratky:

PRE-NOTIFIED:
Členský stát oficiálně sdělil úmysl oznámit systém elektronické identifikace Komisi.

PEER REVIEWED:
Systém elektronické identifikace byl posouzen ze strany zástupců ostatních členských států.

NOTIFIED:
Stát oznámil daný systém elektronické identifikace Komisi a informace o tomto systému je uvedena v Úředním věstníku EU. Povinné uznávání takto oznámených systémů elektronické identifikace musí nastat do 12 měsíců od data zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Print  E-mail