Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, a související změnový zákon č. 251/2017 Sb.

Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, adaptuje právní řád České republiky na část nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“), která upravuje elektronickou identifikaci. Nařízení eIDAS stanovuje povinnost uznávat za jím stanovených podmínek prostředky pro elektronickou identifikaci pro přístup k on-line službám poskytovaných subjekty veřejného sektoru, které byly vydány v rámci oznámeného systému elektronické identifikace. 

Zákon o elektronické identifikaci představuje právní základ pro prokazování totožnosti s využitím elektronické identifikace, pakliže právní předpis, nebo výkon působnosti vyžaduje prokázání totožnosti. Aby bylo zajištěno, že tato elektronická identifikace použitá pro prokazování totožnosti byla důvěryhodná, je povinností tuto elektronickou identifikaci provést prostřednictvím tzv. kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Službu elektronické identifikace mohou poskytovat jednak státní orgány a jednak ty subjekty, kterým Ministerstvo vnitra udělí akreditaci pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Těmto subjektům (kvalifikovaným správcům systémů elektronické identifikace) zákon stanovuje základní povinnosti, které jsou podmínkou pro věcně správný výkon jejich činnosti (tj. správy kvalifikovaného systému elektronické identifikace).
 
Pro „nestátní“ orgány (např. soukromoprávní subjekty, obce či kraje) mající zájem poskytovat služby elektronické identifikace je zaveden režim akreditace, kdy Ministerstvo vnitra, jakožto dohledový orgán, musí ověřit, zda žadatel o akreditaci, jím vydávaný prostředek pro elektronickou identifikaci a spravovaný systém elektronické identifikace, splňují stanovené požadavky, zejména požadavky na kvalifikované správce elektronické identifikace, prostředky elektronické identifikace a kvalifikované systémy elektronické identifikace.
 
Dojde-li Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti a doložení zákonných povinností k závěru, že žadatel o akreditaci a jím spravovaný systém elektronické identifikace, v rámci kterého jsou vydávány a používány prostředky pro elektronickou identifikaci, splňují požadavky stanovené zákonem o elektronické identifikaci, udělí žadateli akreditaci pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace či případně změní akreditaci, pokud žadatel požádal o rozšíření správy kvalifikovaného systému o vydávání a používání dalšího prostředku pro elektronickou identifikaci.
 
Zákon dále umožnil vybudování státního informačního systému „Národní bod pro identifikaci a autentizaci“ garantujícího „zprostředkování“ důvěryhodné elektronické identifikace vůči základním registrům.
 
Zákon o elektronické identifikaci tak ve stručnosti upravuje pravidla využití elektronické identifikace, působnost Ministerstva vnitra a Správy základních registrů na úseku elektronické identifikace, povinnosti kvalifikovaných správců systémů elektronické identifikace a držitelů prostředků pro elektronickou identifikaci a přestupky na úseku elektronické identifikace.

V souvislosti se zákonem o elektronické identifikaci, byl přijat rovněž změnový zákon č. 251/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci. Cílem tohoto zákona je reflektovat změny, které přináší část nařízení eIDAS týkající se elektronické identifikace a zákon o elektronické identifikaci, v příslušných zvláštních zákonech.

Informace o aktuálně dostupných prostředcích pro elektronickou identifikaci, které jsou vydávány a používány v rámci kvalifikovaných systémů elektronické identifikace, je možné nalézt zde: https://info.eidentita.cz/idp/. Informace o aktuálně dostupných službách, ke kterým je možné se přihlásit pomocí prostředků pro elektronickou identifikaci, jsou zveřejněny na této internetové stránce: https://info.eidentita.cz/sep/.

Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, je přístupný v aplikaci Sbírka zákonů (pdf, 80 kB).

Změnový zákon č. 251/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci, je přístupný rovněž v aplikaci Sbírka zákonů (pdf, 80 kB).

Print  E-mail