Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie

English English

Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

MV ČR rozhodnutím zruší platnost karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance mimo jiné, pokud:

 • o to její držitel požádá,

 • náležitosti předložené k žádosti o její vydání nebo prodloužení její platnosti jsou padělané anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

 • byl její držitel pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,

 • její držitel neplní účel, pro který byla karta vydána,

 • obchodní korporace nebo odštěpný závod, do nichž je cizinec převeden, byly založeny pouze za účelem vnitropodnikového převedení,

a dále mimo jiné, pokud:

 • není splněna některá z podmínek pro vydání této karty,

 • její držitel nemá na území zajištěno ubytování,

 • jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění jejího držitele ze svého území z důvodu jeho odsouzení k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,

 • je důvodné nebezpečí, že by její držitel mohl při dalším pobytu na území závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu,

 • její držitel by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

 • obchodní korporace, v níž nebo do níž je její držitel převeden, přestane být osobou bezdlužnou,

 • obchodní korporaci, v níž nebo do níž je její držitel převeden, byla po vydání karty pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce,

 • na majetek obchodní korporace, v níž nebo do níž je její držitel převeden, byl prohlášen konkurs,

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU. Při posuzování přiměřenosti Ministerstvo vnitra přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.

Ostatní důvody pro zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jsou uvedeny zde.

Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU, stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území ČR vycestovat.

Ministerstvo o vydání rozhodnutí o zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU a o důvodech tohoto rozhodnutí vyrozumí rovněž obchodní korporaci, v níž nebo do níž je cizinec převeden.


Odbor azylové a migrační politiky, 15. srpna 2017

Print  E-mail