Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Změny v zákoně o právu shromažďovacím po 1. 11. 2016

Novela aktualizuje terminologii (např. národní výbor – úřad)

Novela upřesňuje okruh zákazu shromažďování kolem Parlamentu – původní 100 metrový okruh zákazu je zúžen a konkretizován tak, že nově je zákaz vymezen výčtem ulic (uvolnilo se např. Malostranské náměstí, Klárov nebo prostor před Ministerstvem financí).

Došlo k upřesnění a částečnému rozšíření náležitostí oznámení o konání shromáždění – nově je třeba uvést kontaktní údaje na svolavatele (e-mail, telefon).

Oznámení akce, která není shromážděním, se nově odkládá usnesením, proti kterému je možno se odvolat (doposud nebylo nijak upraveno, jak naložit s ohláškou akce, která není shromážděním – např. hasičský bál, reklamní akce apod.).

Novela zavádí povinnost svolavatele být přítomen na jím ohlášeném shromáždění – účelem je, aby obecní úřad a policie měly s kým jednat, a dále ztížit obstrukční nahlašování shromáždění, která se pak nekonají (někdo ohlásí akci, aby tam už nemohl být někdo jiný).

Zůstal zachován zákaz maskování na shromáždění (vláda původně navrhla možnost maskování povolit, pokud slouží účelu shromáždění a neohrozí to veřejný pořádek, např. masky politiků, poslanci to ale odmítli).

Zůstaly zachovány důvody pro zákaz či rozpuštění shromáždění.

Nově je na shromážděních zakázána pyrotechnika (pro riziko zranění lidí v davu).

Obecní úřad může nově stanovit podmínky konání shromáždění. A to jak pro jediné shromáždění (např. zákaz pochodní, úprava trasy pochodu, změna trasy pochodu, má-li jít
o pogromistický průvod do sociálně vyloučené lokality). Nebo v případě, kdy dojde ke kolizi více ohlášených shromáždění – např. na totéž náměstí jsou ohlášeny po sobě dvě akce. Úřad může nově přesněji vymezit, na kterém konci náměstí kdo bude. Nebo upraví čas, kdy se které shromáždění bude konat. Podobně může upravit čas nebo místo konání shromáždění, pokud už je na dané místo připravena kulturní akce (vánoční trhy, koncert apod.). To je významná změna – doposud, když nedošlo k dohodě mezi pořadateli konkurujících si akcí, nemohl úřad nijak zasáhnout, leda v případě kolize více shromáždění to později ohlášené zakázat.

Zákon však samozřejmě neumožňuje „libovolně“ měnit místo konání shromáždění. V návaznosti na oprávnění udílet pokyny k odstranění rozporů při střetů práv více svolavatelů (např. shromáždění a pochodu) lze dát i pokyn k úpravě místa konání shromáždění. Ovšem jen pro účely odstranění střetu s jiným shromážděním či jinými právy a při šetření podstaty práva shromažďovacího a jen v nezbytném rozsahu. Nepřiměřený pokyn by byl nezákonným zásahem, podléhajícím přezkumu soudu. Rozhodně zákon neumožňuje, libovolně „hýbat“ se shromážděním či je libovolně přesouvat.

Zástupce obecního úřadu nebo policie též bude moci udílet pokyny účastníkům shromáždění nebo i jiným osobám k zajištění účelu shromáždění – např. kam nechodit, v případě rušení shromáždění apod. Doposud úřad neměl v tomto směru žádné pravomoci
a u policie byly odvozovány jen z obecných oprávnění policie řešit veřejný pořádek či z oprávnění zakázat vstup na určená místa. Přesto bylo třeba některé střety či konflikty nějak regulovat (např. střet shromáždění a pochodu, rušení akce apod.). Nyní je k udílení takových pokynů výslovný zákonný podklad.

Stanovení podmínek shromáždění, zákaz shromáždění či rozpuštění shromáždění (tedy vše) je přezkoumatelné soudem.

Shromáždění může rozpustit jak zástupce úřadu, tak policie (doposud mohla policie rozpustit shromáždění jen v případě nepřítomnosti zástupce úřadu) – to má význam zejména tehdy, pokud zástupce úřadu, na rozdíl od policie, nemá přehled o shromáždění (akce velkého rozsahu) nebo nedokáže adekvátně vyhodnotit např. extremistické projevy. U většiny akcí, jako doposud (nejde-li o exponovaná shromáždění – extremisté, velké politické akce) je však na místě zejména policie.

Novela též nově upravuje přestupky a správní delikty za porušení povinností na úseku shromažďovacího práva, jde ale pouze o zpřesnění a zpřehlednění, nic zásadně nového se nezavádí.


Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 21. října 2016

Print  E-mail