Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Zákon o službách vytvářejících důvěru a související změnový zákon zveřejněn ve Sbírce

Dne 19. září 2016 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a související změnový zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Cílem zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce je adaptace právního řádu České republiky na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES pro oblast služeb vytvářejících důvěru. V zákoně je upraveno pouze to, co nařízení výslovně nechává na úpravu vnitrostátním právním řádem. Úprava obsažená v  zákoně proto zejména stanoví některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru a požadavky na služby vytvářející důvěru a pravidla elektronického podepisování, elektronického pečetění a opatřování dokumentů elektronickými časovými razítky.  Zákon rovněž stanovuje Ministerstvo vnitra  jako orgán dohledu nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru. V zákoně není upravena elektronická identifikace, která bude řešena samostatně.

Cílem předkládaného změnového zákona je reflektovat změny, které přináší nařízení eIDAS, případně i kmenový zákon – zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v příslušných zvláštních zákonech. Změnový zákon obsahuje také novelu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a novelu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Novely těchto zákonů byly připraveny v souvislosti s plněním úkolu, stanoveného Ministerstvu vnitra na základě plánu legislativních prací na rok 2015 a Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 stanovit jednotící pravidla pro poskytování informací povinnými subjekty ve formě otevřených dat.


Odbor eGovernmentu 19.9.2016

Print  E-mail