Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Zaměstnanecká karta

English English

Zvláštní případy / neduální režim zaměstnanecké karty

V některých zvláštních případech, které jsou uvedeny níže, může o zaměstnaneckou kartu požádat také cizinec, který hodlá na území ČR dlouhodobě pobývat za účelem zaměstnání a má právo volného vstupu na trh práce nebo i nadále podléhá povinnosti mít k výkonu závislé práce povolení k zaměstnání vydávané Úřadem práce ČR. Právo volného vstupu na trh práce nebo povolení k zaměstnání v těchto případech cizince opravňují k výkonu zaměstnání a zaměstnanecká karta mu slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu, tj. funguje v tzv. neduálním režimu.
 

A. Volný vstup na trh práce ČR

Právo volného vstupu na trh práce ČR má podle § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti například cizinec, který

 • získal v ČR střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři nebo vysokoškolské vzdělání nebo

 • chce být v ČR zaměstnán jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo duchovní církve nebo náboženské společnosti registrované v ČR nebo

 • je do ČR vyslán v rámci poskytování služeb svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu EU/EHP nebo ve Švýcarsku.
   

Zaměstnanecká karta může být cizinci vydána na dobu trvání pracovněprávního vztahu podle předložených dokladů (např. pracovní smlouvy), nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení doby její platnosti.

Cizinec může po příjezdu do ČR nastoupit do zaměstnání, má-li platné vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty.

Změní-li tento cizinec zaměstnavatele nebo pracovní pozici nebo si najde další zaměstnání a nadále i pro toto nové zaměstnání je cizincem s volným vstupem na trh práce, musí tuto skutečnost oznámit Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo, a to zejména na formuláři "Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele".
 

Náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty - zaměstnanecká karta s neduálním charakterem a s volným přístupem na trh práce

K žádosti o vydání zaměstnanecké karty, která má neduální charakter s volným přístupem na trh práce, je tedy cizinec povinen doložit:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografii,

 4. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,

 5. doklad prokazující, že se jedná o cizince podle § 98 zákona o zaměstnanosti tedy doklad prokazující právo volného vstupu na trh práce - konkrétní forma dokladu prokazujícího tuto skutečnost je závislá na tom, na základě jakého ustanovení § 98 zákona o zaměstnanosti má cizinec volný vstup na trh práce; toto právo může v některých případech vyplývat přímo z pracovní smlouvy, resp. z obsahu pracovního poměru nebo bude nutné ho prokázat jiným samostatným dokladem (např. doklad o dosažení středního nebo vyššího odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři nebo vysokoškolského vzdělání v ČR),

 6. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

 7. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Doklad prokazující odbornou způsobilost k výkonu daného zaměstnání ani doklad o uznání zahraničního vzdělání od cizince vyžadován nebude. Nemusí jít ani o pracovní místo zařazené do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec nikoli odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, ale zastupitelskému úřadu a pouze pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění - v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

Jedná-li se o cizince, který o zaměstnaneckou kartu žádá na území ČR nebo přicestuje na území jinak než na základě D/VR, není předložení cestovního zdravotního pojištění nutné.

V případech tzv. vyslaných zaměstnanců s volným přístupem na trh práce je vyžadováno předložení cestovního zdravotního pojištění na celou dobu pobytu, neboť tito zaměstnanci se nestávají účastníky veřejného zdravotního pojištění.
 

B. Povolení k zaměstnání

Cizinec, který chce v ČR dlouhodobě pobývat za účelem zaměstnání na základě zaměstnanecké karty, musí požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o vydání povolení k zaměstnání pouze tehdy,

 • je-li svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným mimo území EU/EHP nebo Švýcarska vyslán k výkonu práce do ČR (aby zde plnil úkoly vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi tímto zaměstnavatelem a českou právnickou či fyzickou osobou) nebo

 • pracuje-li jako stážista v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli v ČR nebo

 • stanoví-li to o něm platná mezinárodní smlouva.
   

V těchto případech cizinec žádá o vydání povolení k zaměstnání na pracovní místo, které není zařazeno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Zaměstnanecká karta může být cizinci vydána na dobu platnosti povolení k zaměstnání. Prodloužení doby jeho platnosti je podmínkou případného prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty.

Cizinec může po příjezdu do ČR nastoupit do zaměstnání, má-li platné povolení k zaměstnání a vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty, případně jiné povolení k pobytu či vízum.

Změní-li tento cizinec zaměstnavatele nebo pracovní pozici nebo si najde další zaměstnání a nadále i pro toto nové zaměstnání je cizincem s povolením k zaměstnání, musí tuto skutečnost oznámit Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo, a to zejména na formuláři "Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele".
 

Náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty - zaměstnanecká karta s neduálním charakterem a s povolením k zaměstnání

K žádosti o vydání zaměstnanecké karty, která má neduální charakter s povolením k zaměstnání, je cizinec povinen doložit:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografii,

 4. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,

 5. povolení k zaměstnání; pokud cizinec o vydání povolení k zaměstnání požádal a ještě nebylo vydáno, lze v žádosti o zaměstnaneckou kartu tuto skutečnost uvést (zaškrtnout) a uvést též číslo jednací podané žádosti, datum podání žádosti a u které krajské pobočky Úřadu práce ČR cizinec o vydání povolení k zaměstnání požádal,

 6. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

 7. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Doklad prokazující odbornou způsobilost k výkonu daného zaměstnání ani doklad o uznání zahraničního vzdělání od cizince k žádosti o vydání zaměstnanecké karty vyžadován nebude. Nemusí jít ani o pracovní místo zařazené do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

V případech tzv. vyslaných zaměstnanců s povolením k zaměstnání [vyslaných k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem na území ČR (§ 95 zákona o zaměstnanosti)], kteří neuzavírají s tuzemským zaměstnavatelem pracovní smlouvu, bude namísto doložení pracovní smlouvy považováno za dostačující doložení tzv. vysílacího dopisu, z něhož bude též zřejmé, že bez ohledu na rozsah práce nebude nebo není sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin skutečnosti.

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec nikoli odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, ale zastupitelskému úřadu a pouze pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění - v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

Jedná-li se o cizince, který o zaměstnaneckou kartu žádá na území ČR nebo přicestuje na území jinak než na základě D/VR, není předložení cestovního zdravotního pojištění nutné.

V případech tzv. vyslaných zaměstnanců s povolením k zaměstnání může být vyžadováno předložení cestovního zdravotního pojištění na celou dobu pobytu, neboť tito zaměstnanci se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění pouze v některých případech.
 

Společníci, jednatelé a ostatní členové statutárních orgánů obchodních korporací

S účinností od 15. 8. 2017 nelze zaměstnaneckou kartu vydat cizinci, který v postavení společníka (včetně člena družstva), člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti.  Toto není možné ani v případě, že by takovému cizinci bylo vydáno rozhodnutí o povolení k zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce ČR.

Byla-li cizinci zaměstnanecká karta z tohoto důvodu vydána v minulosti, tato sice zůstává v platnosti, nicméně ji nebude možné prodloužit. (viz také článek Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty).

Cizinci, kteří jsou statutárními orgány obchodních korporací nebo jejich členy mohou jako účel svého pobytu volit účel podnikání a tedy žádat u zastupitelského úřadu o vydání dlouhodobého víza za tímto účelem. Pokud již pobývají na území ČR po dobu 5 let, mohou požádat na pracovišti Ministerstva vnitra o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání.
 

Sezónní zaměstnávání

K výkonu sezónních prací je s účinností od 15. 8. 2017 cizincům udělováno dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnávání. Dosavadní zaměstnanecká karta vydaná cizinci za účelem sezónního zaměstnávání zůstává v platnosti a lze ji prodlužovat podle právní úpravy účinné do 14. 8. 2017

  


Odbor azylové a migrační politiky, 1. listopadu 2022

Print  E-mail