Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Modrá karta

Informace pro žadatele o modrou kartu 

 • Co je to modrá karta?
 • Podání žádosti
 • Řízení o žádosti
 • Vyhovění žádosti o dlouhodobý pobyt - modrá karta
 • Rozhodnutí o neudělení povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta
 • Povinnosti držitele modré karty
 • Ukončení pracovního poměru, změna pracovního zařazení a změna zaměstnavatele
 • Prodloužení platnosti modré karty
 • Migrační programy

Co je to modrá karta?

English English

Co je to modrá karta?

Modrá karta je dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení.

Za vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky.

Databázi volných míst pro modré karty naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

  

Podání žádosti

English English

Podání žádosti

Žádost o modrou kartu jste oprávněn podat, pokud:

 1. hodláte v ČR pobývat déle než 3 měsíce a budete zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, jež podle zákona o zaměstnanosti může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie

 2. nejste:

  1. žadatelem o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,

  2. rezidentem jiného členského státu Evropské unie, a na území pobýváte na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie za účelem zaměstnání nebo podnikání,

  3. cizincem, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, kterou je Česká republika vázána,

  4. cizincem, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území,

  5. žadatelem o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území, nebo  cizincem, který pobývá na území na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany.

Žádost o vydání modré karty se podává na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Je-li cizinec držitelem modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie, anebo pokud je držitelem víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území vydaného za jiným účelem, může žádost o vydání modré karty podat i na pracovišti Ministerstva vnitra, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne vstupu na území. Žádost je nutné podat osobně.

Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny nezbytné náležitosti uvedené níže. Vždy však předkládejte originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. Cestovní doklad (je nutno předložit originál cestovního dokladu),

 2. 2 fotografie,

 3. Doklad o zajištění ubytování,

 4. pracovní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně šesti měsíců na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí,
  Pro období od 1. května 2023 do 30. dubna 2024 činí průměrná hrubá roční mzda v České republice 726 354 Kč. Výše hrubé měsíční mzdy cizince tak v tomto období musí činit alespoň 60 529 Kč.

 5. doklady potvrzující vysokou kvalifikaci (doklad o dosaženém vzdělání) - v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda máte požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, správní orgán vyžádá předložení dokladu o tom, že Vaše zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem ČR,

 6. jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání (pozn. MV ČR rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu).
   

Pokud jste před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie, jste povinen předložit doklad prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny (v případě sloučení rodiny).

Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta jste povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než se na Vás bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění a současně na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. V případě podání žádosti na území tuto náležitost předkládejte rovnou.

K žádosti o modrou kartu je cizinec na požádání dále povinen předložit:

 1. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů

 2. doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění
   

Cizinec, který přede dnem podání žádosti o vydání modré karty pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie, je povinen k žádosti předložit všechny výše zmíněné náležitosti žádosti, kromě rejstříku trestů a dokladu o bezinfekčnosti.

Navíc, pokud cizinec pracoval v jiném členském státě jako držitel modré karty více než 2 roky, nemusí předkládat ani doklad o vysoké kvalifikaci.

Pokud jste před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie, jste povinen předložit doklad prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny (v případě sloučení rodiny).

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

  

Řízení o žádosti

English English

Řízení o žádosti

Řízení o Vaší žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců (pdf, 1,9 MB), správního řádu, a případně dalších souvisejících zákonů.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, a pokud žádost podáváte na MV ČR, pomůže vám pracovník přijímající žádost nedostatky odstranit nebo vás vyzve k jejich odstranění a poskytne vám k tomu přiměřenou lhůtu a poučí vás o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může být řízení o takové žádosti přerušeno.

Doložení do žádosti provádějte osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zamítnutí žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti. Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně.

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 1,9 MB) stanoví lhůtu 90 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, během kterých má MV ČR povinnost o vaší žádosti rozhodnout. Pokud je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.

V průběhu tohoto řízení máte možnost kdykoli žádat o nahlédnutí do spisového materiálu a seznámit se s ním. K seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí můžete být též vyzváni ministerstvem.

  

Vyhovění žádosti o dlouhodobý pobyt - modrá karta

English English

Vyhovění žádosti o dlouhodobý pobyt - modrá karta

V případě kladného posouzení vaší žádosti, která byla podána na MV ČR se s vámi toto pracoviště telefonicky spojí a domluví termín vydání povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta. Pokud není možné se s vámi spojit telefonicky, budete vyzváni písemně, a to na adresu, kterou jste uvedli do žádosti jako kontaktní.

V případě žádosti podané na zastupitelském úřadě vás zastupitelský úřad vyzve, abyste se dostavil/a k vyznačení víza nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu - modrá karta.

MV ČR po posouzení žádosti o vydání modré karty písemně informuje zaměstnavatele o tom, že jste splnil/a podmínky pro vydání modré karty.

Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky. Modrou kartu je možné prodloužit.

Povolení k pobytu - modrá karta se bude vydávat ve formě průkazu o povolení k pobytu, který bude obsahovat biometrické údaje. Celý proces vydání takové průkazu je popsán zde.

Před vydáním průkazu o povolení k pobytu - modré karty vám bude vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání modré karty. Toto potvrzení slouží k tomu, že můžete na území pobývat a pracovat ještě před tím, než vám bude vydán průkaz o povolení k pobytu - modrá karta s biometrickými údaji.

  

Rozhodnutí o neudělení povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta

English English

Rozhodnutí o neudělení povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta

MV ČR žádost o povolení k dlouhodobému pobytu zamítne, jestliže

 1. cizinec předložil padělané anebo pozměněné náležitosti nebo v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti, nebo

 2. se nejedná o zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která podle zvláštního právního předpisu může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie, nebo

 3. je nežádoucí osobou, nebo

 4. je zařazen do informačního systému schengenských států, nebo

 5. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy České republiky, nebo

 6. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy smluvních států, nebo

 7. je důvodné podezření, že cizinec trpí nemocí, která je uvedena v seznamu stanoveném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, nebo

 8. se žadatel bez vážného důvodu nedostaví k výslechu, odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti, nebo

 9. žadatel nesplní podmínky pro udělení povolení.
   

V případě zamítavého posouzení vaší žádosti, která byla podána na MV ČR vám bude poštou na adresu uvedenou v žádosti jako kontaktní doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí máte právo se odvolat, a to v 15 denní lhůtě od doručení rozhodnutí. Odvolání můžete podat osobně, nebo zaslat poštou na dané pracoviště MV ČR.

Pokud OAMP MVČR neshledá vaše námitky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako důvodné pro změnu svého rozhodnutí, předá veškeré materiály související s řízením o vaší žádosti Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, která se vyjádří, a věc předkládá k rozhodnutí ministrovi vnitra. Rozhodnutí ministra vnitra vám bude doručeno.

  

Povinnosti držitele modré karty

English English

Povinnosti držitele modré karty

 1. pokud držitel modré karty v době její platnosti ukončí zaměstnání, je povinen tuto skutečnost ve stanovené lhůtě (3 pracovní dny) oznámit Ministerstvu vnitra,

 2. povinnost oznámit změnu zaměstnavatele a změnu pracovního zařazení (do 3 pracovních dnů),
  Nová pracovní pozice, na které hodlá být držitel modré karty zaměstnán, je součástí centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty.  Číselné označení této volné pracovní pozice, respektive pracovního místa je držitel modré karty povinen uvést v oznámení (nejlépe do tiskopisu oznámení, který je pro tyto účely určen.

 3. oznamovaní důležitých skutečností souvisejících s pobytem na území viz zde.

  

Ukončení pracovního poměru, změna pracovního zařazení a změna zaměstnavatele

English English

Ukončení pracovního poměru

Skončí-li držiteli modré karty pracovní poměr v době její platnosti, je povinen tuto skutečnost ve lhůtě do 3 pracovních dnů oznámit MV. Tato povinnost platí i v případech, kdy dojde ke změně zaměstnavatele, vzniku nového pracovního poměru, a tím k ukončení předchozího pracovního poměru.

  

Změna pracovního zařazení a změna zaměstnavatele

Držitel modré karty povinen tyto změny oznámit ministerstvu ve lhůtě do 3 pracovních dnů vyplněním oznamovacího formuláře, který podává na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

  

Prodloužení platnosti modré karty

English English

Prodloužení platnosti modré karty

Žádost o  prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu (tedy i modré karty) na území jste obecně povinen podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému pobytu a nejpozději v poslední den platnosti víza či povolení k pobytu.

Připadne-li poslední den platnosti modré karty na den pracovního klidu (sobota, neděle, svátek), lze žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podat ještě v tento den k poštovní přepravě. V případě, že podání žádosti ve lhůtě zabrání důvody na vaší vůli nezávislé, jste oprávněn tuto žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. V odůvodněných případech můžete žádost podat i dříve než 120 dnů před uplynutím platnosti oprávnění. Důvody pro pozdější podání žádosti a pro dřívější podání žádosti jste povinen ministerstvu sdělit nejpozději při podání žádosti a na jeho výzvu tyto důvody prokázat.

K žádosti o prodloužení platnosti modré karty předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 3. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem,

 4. pracovní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně šesti měsíců na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí,

 5. doklady potvrzující vysokou kvalifikaci,

 6. jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání (pozn. MV ČR rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu).
   

Splňujete-li podmínky pro prodloužení platnosti modré karty, jste povinen se na výzvu osobně dostavit na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů a podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud vám v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do šedesáti dnů ode dne pořízení biometrických údajů, potom budete povinen dostavit se na příslušné pracoviště k převzetí průkazu o povolení k pobytu.

  

Migrační programy

Print  E-mail