Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Modrá karta

Informace pro žadatele o modrou kartu 

English English

Podání žádosti

Žádost o modrou kartu jste oprávněn podat, pokud:

 1. hodláte v ČR pobývat déle než 3 měsíce a budete zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, jež podle zákona o zaměstnanosti může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie

 2. nejste:

  1. žadatelem o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,

  2. rezidentem jiného členského státu Evropské unie, a na území pobýváte na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie za účelem zaměstnání nebo podnikání,

  3. cizincem, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, kterou je Česká republika vázána,

  4. cizincem, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území,

  5. žadatelem o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území, nebo  cizincem, který pobývá na území na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany.

Žádost o vydání modré karty se podává na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Je-li cizinec držitelem modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie, anebo pokud je držitelem víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území vydaného za jiným účelem, může žádost o vydání modré karty podat i na pracovišti Ministerstva vnitra, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne vstupu na území. Žádost je nutné podat osobně.

Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny nezbytné náležitosti uvedené níže. Vždy však předkládejte originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. Cestovní doklad (je nutno předložit originál cestovního dokladu),

 2. 2 fotografie,

 3. Doklad o zajištění ubytování,

 4. pracovní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně šesti měsíců na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí,
  Pro období od 1. května 2023 do 30. dubna 2024 činí průměrná hrubá roční mzda v České republice 726 354 Kč. Výše hrubé měsíční mzdy cizince tak v tomto období musí činit alespoň 60 529 Kč.

 5. doklady potvrzující vysokou kvalifikaci (doklad o dosaženém vzdělání) - v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda máte požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, správní orgán vyžádá předložení dokladu o tom, že Vaše zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem ČR,

 6. jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání (pozn. MV ČR rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu).
   

Pokud jste před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie, jste povinen předložit doklad prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny (v případě sloučení rodiny).

Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta jste povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než se na Vás bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění a současně na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. V případě podání žádosti na území tuto náležitost předkládejte rovnou.

K žádosti o modrou kartu je cizinec na požádání dále povinen předložit:

 1. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů

 2. doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění
   

Cizinec, který přede dnem podání žádosti o vydání modré karty pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie, je povinen k žádosti předložit všechny výše zmíněné náležitosti žádosti, kromě rejstříku trestů a dokladu o bezinfekčnosti.

Navíc, pokud cizinec pracoval v jiném členském státě jako držitel modré karty více než 2 roky, nemusí předkládat ani doklad o vysoké kvalifikaci.

Pokud jste před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie, jste povinen předložit doklad prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny (v případě sloučení rodiny).

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 30. srpna 2023

Print  E-mail