Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Doklad o účelu pobytu

English English

Účel "studium"

Dokladem o účelu pobytu je zejména potvrzení školy o studiu či o přijetí ke studiu nebo doklad právnické osoby o studiu. Za účelem dosažení sjednocení dokladu potvrzujícího účel pobytu na území České republiky vypracovalo MV ČR pro potřeby škol a dalších institucí formuláře Jednotné potvrzení o přijetí ke studiu / o studiu (doc, 28 kB) a  Jednotné potvrzení o přijetí ke vzdělávání / o vzdělávání (doc, 33 kB), které lze pro tyto potřeby využít. Pokud budete využívat jiný doklad, v každém případě musí obsahovat identifikaci subjektu, který doklad vystavuje - tj. název a sídlo subjektu, podpis oprávněné osoby včetně razítka subjektu, místo a datum vystavení potvrzení. Ve vztahu k žadateli musí doklad obsahovat jméno, příjmení, státní příslušnost a datum narození žadatele, délku předpokládaného vzdělávacího pobytu v ČR (od - do), název či druh vzdělávacího programu (blíže upřesnit formu studia - např. prezenční, kombinované, dálkové nebo počet hodin studia / týden apod.).

V případě žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d ZPC se musí jednat o některou z následujících forem studia či studijních aktivit:

 • studium v akreditovaných programech na vysoké škole podle zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.) - § 64 písm. a) ZPC.

  Řada vysokých škol v současné době realizuje vzdělávací programy, které jsou "poskládány" z částí jinak akreditovaných studijních programů. Jedná se zejména o krátkodobé (půlroční až roční) vzdělávací programy pro studenty zahraničních vysokých škol, které na první pohled nelze podřadit pod výše uvedenou formu studia, resp. o výměnné pobyty, které pro partnerské vysoké školy v zahraničí pořádá většina českých veřejných i soukromých vysokých škol.

  Ve věci tohoto typu vzdělávacích programů Ministerstvo vnitra oslovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) s žádostí o výklad, ze kterého vyplynulo, že tento druh "studia" je možné podřadit pod výše uvedenou definici. Bude nicméně vyžadováno, aby v rámci potvrzení o studiu/o přijetí ke studiu příslušná vysoká škola deklarovala, že zahraniční student takového vzdělávacího programu bude zapsán do matriky studentů.

 • účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou - § 64 písm. b) ZPC.

  V případě této studijní aktivity se jedná o přípravu na studium konkrétního akreditovaného studijního programu (příp. konkrétních studijních programů) na vysoké škole - musí tedy být identifikován alespoň jeden akreditovaný studijní program, k jehož budoucímu studiu má zmíněná jazyková či odborná příprava sloužit! Za studium se tedy v tomto případě nedá označit jakýkoli jazykový kurz; z potvrzení o studiu/o přijetí ke studiu musí být vždy jasně patrno, na který konkrétní akreditovaný studijní program se cizinec připravuje.

 • účast na jazykovém a odborném kurzu pořádaném v rámci programu Evropské unie nebo na základě mezinárodní smlouvy - § 64 písm. b) ZPC.

 • střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení v rámci výměnného programu uskutečňovaného v tuzemské hostitelské organizaci - § 64 písm. c) ZPC.

 • stipendijní pobyt realizovaný na základě platných mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, platného stipendijního programu MŠMT, stipendijního programu Evropské unie nebo na základě rozhodnutí vlády České republiky - § 64 písm. d) ZPC.

 • stáž určená k získání znalostí, praxe a zkušeností uskutečňovaná cizincem v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na zahraniční vysoké škole nebo v době nejvýše dvou let po ukončení studia na vysoké škole, organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky nebo k tomuto účelu MŠMT akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku - § 64 písm. e) ZPC.

 • evropská dobrovolná služba cizince ve věku od 18 do 30 let nebo dobrovolnická služba, určená k získání praktických, odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního programu a organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu Ministerstvem vnitra nebo MŠMT akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku - § 64 písm. f) ZPC.

 • výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ Evropské unie nebo v rámci mezinárodních smluv - § 64 písm. g) ZPC.

V případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů (tzv. dlouhodobé vízum) za účelem studia dle § 30 odst. 1 ZPC platí, že musí být splněny stejné podmínky, jako je tomu v případě povolení k dlouhodobému pobytu za tímto účelem (§ 42d ZPC). Studium, resp. studijní aktivita, za jejímž účelem má cizinec na území České republiky na základě dlouhodobého víza pobývat, tedy musí korespondovat se studiem či studijními aktivitami uvedenými výše (§ 64 ZPC).

Hodlá-li cizinec na území České republiky pobývat za účelem účasti na vzdělávacích aktivitách, které dle zákona č. 326/1999 Sb. nejsou studiem (tj. aktivity, jež nelze podřadit pod výše uvedenou definici), může podat žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem "ostatní". Takovými vzdělávacími aktivitami mohou být např.:

 • střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) - v tomto případě vzdělávání nemusí být realizováno v rámci výměnného programu.

 • vzdělávání v neakreditovaném studijním programu na veřejné či soukromé vysoké škole.

  Bude-li v potvrzení o studiu/o přijetí ke studiu příslušnou vysokou školou deklarováno, že cizinec bude zapsán do matriky studentů, je splněn účel "studium" a nejedná se tak o účel "ostatní." Obdobně platí, že je-li vzdělávání realizováno na základě multilaterálních mezinárodních smluv (CEEPUS, MVF), bilaterálních mezinárodních smluv (dohody o kulturní spolupráci, resp. dodatky k těmto dohodám), resortních smluv, usnesení vlády České republiky k rozvojovým zemím a krajanům, případně na základě programů Evropské unie, je splněn účel "studium" a nejedná se o účel "ostatní".

 • vzdělávání ve škole, která je akreditována nebo jejíž studijní program je akreditován v jiném státě než v České republice; jedná se zejména o případy vzdělávání na vysokých školách akreditovaných v jiných členských státech Evropské unie, které mají své pobočky na území České republiky.

 • účast na jazykových a odborných kurzech a programech nesloužících k přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy.

  Jedná se zejména o účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu organizované soukromou vysokou školou. Platí, že je-li kteroukoli soukromou vysokou školou pořádán přípravný kurz českého jazyka, nelze takovou přípravu považovat za studium dle § 64 zákona o pobytu cizinců, byť by tento kurz sloužil jako příprava ke studiu jí akreditovaného studijního programu.

 • účast na studijně-poznávacích a jiných vzdělávacích kurzech a programech, které jsou prováděny institucemi, jež nelze podřadit pod školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.) nebo pod zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.).

  

Účel "vědecký výzkum"

Dokladem o účelu pobytu je dohoda o hostování s výzkumnou organizací uzavřená dle § 30c zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.

Dohoda musí být uzavřena s výzkumnou organizací, která je vedena v Seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí vyhlášeném sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 391/2010 Sb.

Výzkumnou činností se rozumí činnost akademického pracovníka nebo hostujícího profesora u veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace zapsané do seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí - pro účely žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu však vždy musí být předložena dohoda o hostování. Pokud takový akademický pracovník nebo hostující profesor hodlá působit u veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace jako zaměstnanec pouze na základě pracovní smlouvy, nikoli na základě dohody o hostování, může požádat o zaměstnaneckou kartu za splnění podmínek dle § 98 písm. n) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

  

Účel "zaměstnání"

Od 24. 6. 2014 již povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání není vydáváno. Tento typ povolení byl nahrazen tzv. zaměstnaneckou kartou. Podrobné informace o náležitostech žádosti o zaměstnaneckou kartu najdete zde.

  

Účel "podnikání"

Účel pobytu podnikání v rámci žádosti o udělení dlouhodobého víza či o vydání nebo prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu cizinec prokáže dokladem o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence.

U cizince, který podniká nebo bude podnikat na základě živnostenského zákona jako osoba samostatně výdělečně činná, půjde o výpis z živnostenského rejstříku dle § 47 odst. 7 nebo 8 živnostenského zákona. Dokladem o účelu pobytu podnikání může být rovněž výpis z obchodního rejstříku, ale např. i doklad o zápisu do seznamu, který je podmínkou výkonu nezávislého povolání, popř. u občanů EU pro účely potvrzení o přechodném pobytu osvědčení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

Je-li žadatel společníkem, členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní korporace nebo družstva, a nezajišťuje-li plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti dané právnické osoby pro tuto právnickou osobu (tedy nemá za tímto účelem vydáno povolení k zaměstnání, aby mohl žádat o pobyt za účelem zaměstnání), bude dokladem o účelu pobytu výpis z obchodního rejstříku, ze kterého vyplývá jeho postavení statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu obchodní společnosti nebo družstva.

  

Účel "společné soužití rodiny / sloučení rodiny"

Dokladem o účelu pobytu bude originál dokladu, z něhož vyplývá příbuzenský vztah k nositeli oprávnění ke sloučení rodiny (např. rodný list, oddací list, doklad o nezaopatřenosti, doklad o poručnictví, doklad prokazující osamělost cizince či jeho zdravotní stav). Cestovní doklad, matriční doklad musí být k žádostem předkládány v originále! Jakýkoliv jiný doklad prokazující účel pobytu může být předložen v originále nebo úředně ověřené kopii.

Za manžela se považuje i partner tedy osoba, která prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou osob stejného pohlaví (např. na základě zákona o registrovaném partnerství, ale i na základě obdobného zákona jiného státu). Za dítě manžela se považuje i dítě jednoho z partnerů nebo dítě svěřené do péče partnera.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 30. června 2023

Print  E-mail