Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Republikový výbor pro prevenci kriminality

Informace o činnosti výboru, jeho statut, seznam členů a další údaje 

Statut a jednací řád Komise RVPPK pro výběr projektů Programu prevence kriminality

STATUT

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů
Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen „Komise“) je poradním orgánem Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen „Republikový výbor“), zřízena ve smyslu čl. 8 Statutu Republikového výboru.

Čl. 2
Předmět činnosti Komise

 1. Komise posuzuje projekty Programu prevence kriminality na místní úrovni (dále jen „Program“) realizovaného na základě Strategie prevence kriminality v České republice pro dané období.
 2. Při své činnosti hodnotí žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu.
 3. Komise předkládá ke schválení Republikovému výboru návrhy na přidělení dotace.  

Čl. 3 
Složení Komise

 1. Komise má 11 členů, kterými jsou předseda a další členové.
 2. Předsedou je ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra nebo jím pověřený zástupce z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.  
 3. Členy komise jsou dále zástupci

a) Ministerstva vnitra – odbor bezpečnostní politiky
b) Policejního prezidia ČR
c Ministerstva práce a sociálních věcí – oblast rodinné politiky a ochrany práv dětí
d) Ministerstva práce a sociálních věcí – oblast sociálních služeb a sociální práce
e) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
f) Kanceláře Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny,
g) Probační a mediační služby České republiky
h) Úřadu vlády České republiky – Odbor sociálního začleňování (Agentura)
i) Asociace krajů České republiky
j) Svazu měst a obcí České republiky.

      4.   Členové jsou jmenováni předsedou Komise na základě návrhu osob stojících v čele vysílajícího subjektu.

Čl. 4
Předseda Komise

 1. Předseda zodpovídá za činnost Komise.
 2. Předseda svolává a řídí jednání Komise. V případě, že se nemůže jednání Komise zúčastnit, písemným zmocněním deleguje kompetentního zástupce, který ho v plném rozsahu zastoupí.
 3. Předseda Komise schvaluje přizvání dalších odborníků nebo hostů zabývajících se dotační problematikou. Přizvaní se nestávají členy Komise a nemají hlasovací právo.
 4. Předseda Komise má právo účasti na zasedání Republikového výboru, pokud není jeho členem.
 5. Předseda předkládá jménem Komise Republikovému výboru návrhy na přidělení dotace.

Čl. 5
Člen Komise

 1. Člen Komise je povinen účastnit se jednání Komise a podílet se na přípravě potřebných podkladů pro přidělení dotace.
 2. Člen Komise může být při jednáních výjimečně zastoupen. Pokud se ze závažných důvodů nemůže jednání zúčastnit, je povinen se předem omluvit předsedovi Komise a zaslat k projednávané problematice písemné vyjádření nebo zajistit vyslání zástupce vybaveného písemným zmocněním vyjadřovat se a hlasovat v plném rozsahu práv a povinností člena Komise.
 3. Členství v Komisi končí odstoupením člena, odvoláním předsedou Komise na základě návrhu osoby stojící v čele vysílajícího subjektu, nebo úmrtím člena.

Čl. 6
Jednání Komise

Komise se při svém jednání řídí Jednacím řádem Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality na místní úrovni pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu.

                                                                                                                       

JEDNACÍ ŘÁD

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů
Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád Komise Republikového výboru pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen „Komise“) je vnitřním předpisem Komise, který upravuje způsob jejího jednání.
 2. Úkoly související s činností Komise zajišťuje sekretariát, kterým je oddělení projektů prevence kriminality odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.Čl. 2
Svolávání jednání Komise

 1. Jednání Komise se koná po uplynutí lhůty pro podání žádosti o dotace, případně podle potřeby. Jednání svolává předseda Komise prostřednictvím sekretariátu.
 2. Jednání Komise se svolává písemnou pozvánkou, a to elektronicky nejpozději 10 dní před zahájením jednání. Pozvánka musí obsahovat datum, čas, místo jednání, program jednání, případně materiály k projednání (pokud nebyly členům doručeny dříve).

Čl. 3
Jednání Komise

 1. Jednání Komise je neveřejné, pokud není rozhodnuto jinak.
 2. Komise je způsobilá jednat a přijímat návrhy na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na projekty Programu prevence kriminality na místní úrovni (dále jen „Program“), pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů nebo jejich zástupců s příslušným zmocněním.
 3. Jednání Komise řídí její předseda. V nepřítomnosti předsedy řídí jednání jím zplnomocněný zástupce. Z rozhodnutí předsedy Komise se jednání mohou zúčastnit rovněž pozvaní hosté k bodu, který se jich týká a pracovníci sekretariátu Komise.
 4. Z každého jednání se pořizuje písemný zápis podepsaný předsedou a členy Komise
  (v případě nepřítomnosti předsedy na jednání jeho zplnomocněný zástupce). Zápis musí obsahovat datum jednání, prezenční listinu, záznam výsledků hlasování, stručné závěry a shrnutí návrhů pro rozhodnutí Republikového výboru. Případné výhrady k zápisu uplatňují členové Komise bezodkladně.
 5. Návrhy Komise pro potřeby rozhodnutí Ministerstva vnitra ve věci poskytnutí nebo neposkytnutí finančních prostředků mají formu protokolu, který je přílohou zápisu.
 6. Zápis včetně protokolu a dalších příloh je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra.
 7. Návrh na přidělení finančních prostředků předkládá předseda Komise Republikovému výboru, který jej schvaluje svým usnesením.

Čl. 4
Hlasování Komise

 1. O návrhu na přidělení dotace na projekt a o její výši rozhoduje Komise hlasováním podle kritérií uvedených v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu.
 2. Rozhodnutí komise je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů nebo jejich zástupců s příslušným zmocněním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas jím zplnomocněného zástupce.
 3. Hlasování je veřejné. Do zápisu se uvádí poměr hlasování, neuvádí se výsledky hlasování jednotlivých členů.

Čl. 5
Střet zájmů

 1. Členové Komise předchází situacím, které by mohly ohrozit důvěru v nestranný a nezávislý výkon funkce člena Komise, a ve kterých by mohli být vystaveni možnému střetu svých osobních zájmů s veřejným zájmem na řádném výkonu funkce člena Komise.
 2. Členové Komise se zejména nesmí účastnit vyhodnocení žádostí o podporu takových projektů, na jejichž realizaci či přípravě se oni či osoba jim blízká vlastní činností podílí, nebo vyhodnocení žádostí žadatelů, v jejichž orgánech oni nebo osoba jim blízká působí nebo k nimž je váže pracovní nebo jiný obdobný právní vztah.
 3. Za tímto účelem podepisuje člen Komise čestné prohlášení o nepodjatosti.
 4. V případě, že se člen Komise vyskytne ve výše uvedené či podobné situaci, ohlásí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu předsedovi Komise.
 5. V takovém případě nesmí o žádosti hlasovat. Pokud se tak usnese Komise, tak musí opustit jednací místnost a nesmí ani jakkoliv zasahovat do projednávání žádosti. Stejným způsobem se postupuje i v případě, kdy se Komise usnese, že lze mít důvodné pochybnosti o nepodjatosti člena Komise.

Čl. 6
Mlčenlivost

   Členové Komise jsou povinni zachovávat o projednávaných žádostech a o průběhu jednání mlčenlivost. To se netýká informací, které následně Ministerstvo vnitra zveřejňuje (po jejich zveřejnění). Za tímto účelem podepisuje člen Komise čestné prohlášení o mlčenlivosti.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

 1. Tento Statut a Jednací řád nabyl účinnosti schválením Republikovým výborem dne 16. března 2018 a mění tak Statut a Jednací řád schválený Republikovým výborem dne
  22. února 2017.
 2. Ve věcech neupravených tímto Jednacím řádem Komise se přiměřeně použije  Jednací řád  Republikového výboru.

  

Print  E-mail