Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Republikový výbor pro prevenci kriminality

Informace o činnosti výboru, jeho statut, seznam členů a další údaje 

Statut a jednací řád RVPPK

STATUT
REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen „Výbor“) je meziresortní iniciační, koordinační a metodický orgán zřízený při Ministerstvu vnitra.
 2. Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 3. listopadu 1993 č. 617, o projednání koncepce a programu prevence kriminality.
   

Čl. 2
Působnost Výboru

 1. Předmětem činnosti Výboru je vytvářet a sjednocovat koncepci preventivní politiky vlády České republiky na meziresortní úrovni a metodicky napomáhat při její realizaci na všech úrovních veřejné správy.
 2. Výbor plní zejména tyto úkoly

a)    koordinuje činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti prevence kriminality  jako součásti politiky vnitřní bezpečnosti státu
a  veřejného pořádku,
b)    předkládá vládě České republiky Strategii prevence kriminality, jako výchozí dokument, který stanovuje priority preventivní politiky pro stanovené období, 
c)     každoročně vyhodnocuje cíle a úkoly vyplývající ze Strategie prevence kriminality
a předkládá vládě České republiky zprávu o jejich plnění, 
d)   schvaluje žádosti o dotace v rámci Programu prevence kriminality pro územní samosprávné celky, výši poskytnutých dotací a vyhodnocuje účinnost Programu,
e)    projednává informace o dalších dotačních programech resortů zastoupených ve Výboru v oblasti prevence kriminality,
f)   v součinnosti s vyššími územně samosprávnými celky se metodicky podílí na posuzování, zpracování a realizaci projektů prevence kriminality respektujících místní podmínky, 
g)     podle potřeby doporučuje relevantní legislativní a další (např. technické) normy týkající se prevence kriminality,
h)    podílí se na vzdělávání pracovníků působících v oblasti prevence kriminality, především manažerů prevence kriminality krajů a obcí,
i)  spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi, odbornými profesními sdruženími, s akademickou sférou, vědecko-výzkumnými institucemi a dalšími subjekty v oblasti prevence kriminality, a rovněž s hromadnými sdělovacími prostředky,
j)    posiluje mezinárodní spolupráci v oblasti prevence kriminality.
 

Čl. 3
Složení Výboru

 1.      Členy Výboru jsou předseda, výkonný místopředseda a další členové. Výbor se skládá z 28 členů.
 2.     Předsedou Výboru je ministr vnitra, výkonným místopředsedou je náměstek ministra vnitra, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality.
 3.      Dalšími členy Výboru jsou zástupci
 • Asociace krajů České republiky
 • Generální inspekce bezpečnostních sborů
 • Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky
 • Institutu pro kriminologii a sociální prevenci
 • Ministerstva financí
 • Ministerstva obrany
 • Ministerstva práce a sociálních věcí – oblast rodinné politiky a ochrany práv dětí
 • Ministerstva práce a sociálních věcí – oblast sociálních služeb a sociální práce
 • Ministerstva pro místní rozvoj – Odboru pro sociální začleňování (Agentura)
 • Ministerstva spravedlnosti – oblast trestní politiky
 • Ministerstva spravedlnosti – oblast trestní legislativy
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstva vnitra – ředitel odboru, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality
 • Ministerstva vnitra – vedoucí oddělení, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality
 • Ministerstva vnitra – oblast bezpečnostní politiky
 • Ministerstva zdravotnictví
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • Nejvyššího státního zastupitelství
 • Policejního prezidia České republiky – oblast vnější služby
 • Policejního prezidia České republiky – oblast služby kriminální policie a vyšetřování
 • Policejního prezidia České republiky – republikový koordinátor prevence kriminality Policie ČR
 • Probační a mediační služby České republiky
 • Soudcovské unie České republiky
 • Svazu měst a obcí České republiky
 • Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

jmenovaní osobami stojícími v čele vysílajících subjektů.

       4.    Členství ve Výboru končí

a)    ukončením pracovního nebo služebního poměru jmenovaného člena,
b)     ukončením výkonu funkce v případě členů, jejichž členství je z tohoto Statutu na funkci/pozici  vázáno,
c)     odstoupením člena,
d)     odvoláním osobou, která člena jmenovala
e)     úmrtím člena.  

     5.   Při plnění úkolů je Výbor oprávněn vyžadovat od členů a institucí, které člen zastupuje, součinnost nezbytnou k zabezpečení uložených úkolů.
 

Čl. 4
Předseda Výboru


        Předseda Výboru

a)   zodpovídá za činnost Výboru vládě České republiky,
b)   jedná jménem Výboru a zastupuje jej navenek,
c)   předkládá vládě zprávy, informace a materiály vyplývající z působnosti Výboru,
d)   zřizuje podle aktuálních potřeb pracovní skupiny a komise k řešení konkrétních problémů souvisejících s činností Výboru,
e)  na doporučení Výboru, v případě neplnění uložených úkolů, může požádat osobu stojící v čele vysílajícího subjektu o odvolání stávajícího člena Výboru a jmenování nového člena Výboru,
f)   svolává jednání Výboru a předsedá mu, pokud tímto nepověří výkonného místopředsedu nebo jiného člena Výboru.
 

Čl. 5
Výkonný místopředseda Výboru

        Výkonný místopředseda Výboru

a)   v době nepřítomnosti předsedy Výboru nebo z jeho pověření plní úkoly předsedy Výboru, zejména svolává a předsedá zasedání Výboru a zve na něj podle potřeby hosty, pokud tímto nepověřil jiného člena Výboru,
b)   na základě pověření předsedy Výboru zastupuje Výbor navenek a jedná jeho jménem,
c)   vykonává další činnosti, které mu uložil předseda Výboru.
 

Čl. 6
Člen Výboru

       Člen Výboru

a)   plní úkoly vyplývající ze Strategie prevence kriminality, plánu činnosti Výboru a usnesení Výboru, předkládá k tomu potřebné                podklady, informace a materiály,
b)   účastní se zasedání Výboru, jednání pracovních skupin či komisí, do kterých je jmenován,
c)   nemůže-li se člen výjimečně zasedání zúčastnit, omluví se předem sekretariátu Výboru; přitom může zaslat písemné vyjádření            k jednotlivým bodům programu,
d)  se může nechat na zasedání Výboru zastoupit v plném rozsahu práv a povinností zástupcem, který je v pracovním nebo                    služebním poměru k témuž vysílajícímu subjektu. Zástupce se musí nejpozději před započetím jednání Výboru prokázat             písemným zmocněním, podepsaným zastupovaným členem Výboru.
 

Čl. 7
 Sekretariát Výboru

   1. Úkoly související s činností sekretariátu Výboru zajišťuje odbor Ministerstva vnitra, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality. Za plnění úkolů odpovídá ředitel daného odboru.

    2. Sekretariát Výboru zejména

a)   zajišťuje organizační a administrativní práce spojené s činností Výboru,
b)   soustřeďuje a připravuje podklady a informace potřebné pro činnost Výboru,
c)   sleduje plnění závěrů a usnesení ze zasedání Výboru,
d)   sleduje, analyzuje a archivuje informace týkající se činnosti Výboru,
e)   polupracuje s organizacemi a institucemi při řešení úkolů Výboru, zabezpečuje mezinárodní spolupráci.
 

Čl. 8
Komise Výboru

 1. Na doporučení Výboru zřizuje předseda Výboru komise k plnění specifických dlouhodobých úkolů. Komise připravují podklady pro jednání a rozhodování Výboru.
 2. Komise se řídí vlastním Statutem a Jednacím řádem, které schvaluje na svém zasedání Výbor. 
 3. Komise jsou složeny z věcně příslušných odborníků, které jmenuje předseda Komise.
 4. Předseda komise má právo účasti na zasedání Výboru, pokud není členem Výboru.
   

Čl. 9
Pracovní skupiny Výboru

 1. Výbor může podle potřeby zřizovat dočasné pracovní skupiny k řešení aktuálních úkolů v působnosti Výboru nebo vyplývajících z usnesení Výboru.
 2. Pracovní skupiny nemají vlastní Statut a řídí se přiměřeně jednacím řádem Výboru.
   

Čl. 10
Jednání Výboru

 1. Způsob jednání Výboru upravuje Jednací řád.
 2. Zasedání Výboru se konají podle potřeby, nejméně však šestkrát v průběhu kalendářního roku.
   

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, na základě jeho schválení usnesením vlády České republiky ze dne 16. listopadu  016 č. 1007 a změněný usnesením vlády České republiky ze dne 19. června 2018 č. 400 a usnesením vlády České republiky ze dne 6. dubna 2022 č. 276.JEDNACÍ ŘÁD
REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY


Čl. 1
Úvodní ustanovení
   Jednací řád Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen „Jednací řád“) je vnitřním předpisem Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen „Výbor“), který upravuje způsob jednání Výboru.


Čl. 2
Svolání zasedání

 1. Výbor zasedá pravidelně podle plánu činnosti. Plán činnosti schvaluje Výbor vždy na následující pololetí. Výbor je svoláván zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně šestkrát v průběhu kalendářního roku.
 2. Svolávání Výboru je upraveno Statutem Výboru. Zasedání se svolává písemnou pozvánkou, kterou vyhotovuje a elektronicky rozesílá sekretariát Výboru, a to nejpozději 10 dní před zahájením zasedání. Pozvánka musí obsahovat datum, čas, místo zasedání, program zasedání, případně jsou k ní připojeny i podklady k projednávaným bodům programu, pokud jsou k dispozici.
 3. Mají-li být písemné materiály členům Výboru rozeslány na zasedání spolu s pozvánkou, musí být sekretariátu Výboru postoupeny nejpozději 1 den před termínem rozesílání pozvánek. V ostatních případech posílají členové Výboru písemné podklady sekretariátu nejpozději 3 pracovní dny před zasedáním Výboru. Sekretariát Výboru podklady neprodleně rozešle členům Výboru. Předkládání písemných podkladů až na samotném zasedání Výboru se děje pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.
 4. Pokud to vyžaduje povaha projednávaného tématu, mohou být přizváni hosté, kteří jsou přítomni zpravidla při projednávání bodu programu, který se jich týká. Přizvaní hosté nemají hlasovací právo.
   

Čl. 3
Průběh zasedání Výboru

 1. Řízení zasedání Výboru je upraveno Statutem Výboru.
 2. Zasedání Výboru jsou neveřejná, pokud není rozhodnuto jinak.
 3. Se souhlasem Výboru je možné činit změny programu oproti schválenému plánu činnosti, pokud to okolnosti vyžadují.
 4. Ze zasedání Výboru pořizuje sekretariát Výboru písemný zápis, který obsahuje průběh, stanoviska, závěry, doporučení a usnesení Výboru. Může se pořizovat i zvukový záznam.
 5. Vyhotovený písemný zápis ze zasedání zasílá sekretariát Výboru všem členům Výboru k případným připomínkám. Pokud o opravu zápisu žádá člen Výboru, předloží písemně nově navrhované znění do dvou pracovních dnů od rozeslání zápisu. Po vypořádání připomínek je zápis zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra, pokud Výbor nerozhodl jinak.
   

Čl.  4
Hlasování Výboru

     1.   Výbor přijímá své závěry hlasováním, a to formou

 • usnesení, týkají-li se závěry institucí zastoupených ve Výboru,
 • doporučení, týkají-li se závěry ostatních subjektů.

    2.   Výbor hlasuje o každém bodu zasedání zvlášť.
   3.  Každý člen Výboru anebo delegovaný zástupce člena Výboru má při hlasování jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
    4.   Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výboru nebo jejich delegovaných zástupců.
    5.   Usnesení a doporučení jsou Výborem přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů Výboru anebo jejich delegovaných zástupců.
   6.   Není-li Výbor usnášeníschopný, nebo vyžadují-li to jiné důležité okolnosti, může Výbor přijímat usnesení či doporučení per rollam. Návrh rozesílá sekretariát Výboru, který zároveň určí datum, do kterého je třeba zasílat vyjádření. Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů Výboru.
 

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017, na základě jeho schválení usnesením vlády České republiky ze dne 16. listopadu č. 1007.

  

Print  E-mail