Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Republikový výbor pro prevenci kriminality

Informace o činnosti výboru, jeho statut, seznam členů a další údaje 

Obecné informace o Republikovém výboru pro prevenci kriminality

Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen "Republikový výbor") je meziresortní iniciační, koordinační a metodický orgán zřízený při Ministerstvu vnitra usnesením vlády ze dne 3. listopadu 1993 č. 617, o projednání koncepce a programu prevence kriminality. Republikový výbor zasedá pravidelně podle plánu činnosti a je svoláván zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však šestkrát v průběhu kalendářního roku. Republikový výbor se řídí Statutem a Jednacím řádem schváleným vládou České republiky.

Předmětem činnosti Republikového výboru je vytvářet a sjednocovat koncepci preventivní politiky vlády České republiky na meziresortní úrovni a metodicky napomáhat při její realizaci na všech úrovních veřejné správy. Republikový výbor rovněž předkládá vládě České republiky Strategii prevence kriminality pro stanovené období. Každoročně vyhodnocuje cíle a úkoly vyplývající ze Strategie prevence kriminality a předkládá vládě České republiky zprávu o jejich plnění. Schvaluje žádosti o dotace v rámci Programu prevence kriminality pro územní samosprávné celky.

Republikový výbor má 28 členů. Činnost sekretariátu zajišťuje odbor Ministerstva vnitra, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality. Předsedou Republikového výboru je ministr vnitra, výkonným místopředsedou náměstek ministra vnitra, v jehož gesci je oblast prevence kriminality. Dalšími členy jsou zástupci:

 • Asociace krajů České republiky
 • Generální inspekce bezpečnostních sborů
 • Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky
 • Institutu pro kriminologii a sociální prevenci
 • Ministerstva financí
 • Ministerstva obrany
 • Ministerstva práce a sociálních věcí - oblast rodinné politiky a ochrany práv dětí
 • Ministerstva práce a sociálních věcí - oblast sociálních služeb a sociální práce
 • Ministerstva pro místní rozvoj - odboru pro sociální začleňování (Agentura)
 • Ministerstva spravedlnosti - oblast trestní politiky
 • Ministerstva spravedlnosti - oblast trestní legislativy
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstva vnitra - ředitel odboru, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality
 • Ministerstva vnitra - vedoucí oddělení, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality
 • Ministerstva vnitra - oblast bezpečnostní politiky
 • Ministerstva zdravotnictví
 • Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • Nejvyššího státního zastupitelství
 • Policejního prezidia České republiky - oblast vnější služby
 • Policejního prezidia České republiky - oblast služby kriminální policie a vyšetřování
 • Policejního prezidia České republiky - republikový koordinátor prevence kriminality Policie ČR
 • Probační a mediační služby České republiky
 • Soudcovské unie České republiky
 • Svazu měst a obcí České republiky
 • Úřadu vlády České republiky - Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Úřadu vlády České republiky - Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
   

Předseda Republikového výboru zřídil Komisi pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen "Komise"), jako poradního orgánu Republikového výboru. Při své činnosti Komise hodnotí žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality. Návrhy Komise na přidělení dotace schvaluje Republikový výbor.

  

Print  E-mail