Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Hlášení změn

 • Změna bydliště
 • Změna cestovního dokladu
 • Změna jiných údajů
 • Ztráta či odcizení cestovního dokladu / dokladu totožnosti
 • Držitelé Modré karty EU

Změna bydliště

English English

Změna bydliště

Občané třetích zemí držitelé víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu mají povinnost hlásit změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 30 dnů.

Občané třetích zemí, kterým byl na území povolen trvalý pobyt, mají povinnost hlásit změnu místa pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dnů.

Změnu místa pobytu (nové místo pobytu) cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází nové místo pobytu. Změnu je třeba ohlásit vyplněním tiskopisu s názvem Tiskopis pro oznámení změn (docx, 38 kB).

K nahlášení této změny cizinec doloží:

V případě cizince s vízovým štítkem v cestovním dokladu nebo s vydaným průkazem o povolení k dlouhodobému pobytu (tj. vyznačeným formou pobytového štítku v cestovním dokladu nebo jako samostatný doklad) může tuto změnu nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Při přijetí žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k trvalému pobytu je nutno zaplatit správní poplatek ve výši 1 000 Kč (u dětí do 15 let ve výši 500 Kč) - hradí se formou kolkových známek.

Cizincům, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu a průkaz o povolení k pobytu jim byl vydán ve formě biometrické karty (e-PKP), nebude v případě změny místa hlášeného pobytu (bydliště) vydáván nový průkaz o povolení k pobytu a i po nahlášení změny této jim zůstane původní biometrická karta. Není proto nutné, aby se na pracoviště Ministerstva vnitra dostavovali za účelem poskytnutí biometrických údajů. Změnu bydliště tak mohou hlásit pouze písemně - v takovém případě pouze ve výše uvedené lhůtě doručí Ministerstvu vnitra řádně vyplněný tiskopis a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o zajištění ubytování. Žádný správní poplatek se v tomto případě nehradí.

Cizincům, kteří jsou držiteli průkazu o povolení k trvalému pobytu, bude vydáván nový biometrický průkaz. Je proto nutné, aby se dostavili na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra za účelem poskytnutí biometrických údajů. Doporučuje se, aby se k jejich pořízení u příslušného pracoviště předem objednali, a to co nejdříve. Nový biometrický průkaz není vystaven na počkání, k jeho převzetí budou cizinci vyzváni.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je cizinec povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.

  

Změna cestovního dokladu

English English

Změna cestovního dokladu

Občané třetích zemí mají povinnost hlásit změnu cestovního dokladu do 3 pracovních dnů ode dne změny.

Změnu cestovního dokladu cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu Formuláře pro oznámení změn (docx, 38 kB).

K nahlášení této změny cizinec doloží:

 • nový cestovní doklad,
 • průkaz o povolení k pobytu, byl-li mu vydán jako samostatný doklad.
   

V případě cizince s vízovým štítkem vyznačeným v původním cestovním dokladu nebo s vydaným průkazem o povolení k pobytu (tj. vyznačeným formou pobytového štítku v původním cestovním dokladu nebo jako samostatný doklad), může tuto změnu nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Jde-li o cizince, kterému byl vízový štítek vyznačen v původním cestovním dokladu, vyznačí se nový vízový štítek do nového cestovního dokladu cizince. K provedení tohoto úkonu je však vyžadována osobní přítomnost cizince.

Cizinci, s vydaným průkazem o povolení k pobytu vyznačeným ve formě pobytového štítku v původním cestovním dokladu bude vydán nový biometrický průkaz, a cizinec se proto musí osobně dostavit k pořízení biometrických údajů.

Pokud cizinec změnu ohlásil na pracovišti MV ČR, které nemá technické zařízení k pořízení biometrických údajů, bude cizinec vyzván, aby se k jejich pořízení dostavil na příslušné pracoviště. Doporučuje se, aby se cizinec k pořízení biometrických údajů u příslušného pracoviště objednal, a to co nejdříve.

Biometrický průkaz není vystaven na počkání a cizinec bude k jeho převzetí vyzván. Při vyzvednutí nového biometrického průkazu cizinec v tomto případě nic neplatí.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je cizinec povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta. Mezi důvody na vůli cizince nezávislé patří například nutnost vycestovat pro nový cestovní doklad mimo území ČR.

  

Změna jiných údajů

English English

Změna jiných údajů

Změna jména nebo příjmení

Občané třetích zemí mají povinnost hlásit změnu jména nebo příjmení do 3 pracovních dnů ode dne změny.

Změnu jména nebo příjmení cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu s názvem Tiskopis pro oznámení změn (docx, 38 kB).

K nahlášení této změny cizinec doloží

 • cestovní doklad znějící na nové jméno nebo příjmení,
 • průkaz o povolení k pobytu, byl-li mu vydán jako samostatný doklad.
   

Tuto změnu může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Přijetí žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Tento poplatek je nutno uhradit prostřednictvím kolkových známek, které je možné zakoupit např. na pobočkách České pošty, s. p.

Jde-li o cizince, kterému byl vízový štítek vyznačen v původním cestovním dokladu, vyznačí se nový vízový štítek do nového cestovního dokladu cizince.
Cizinci, s vydaným průkazem o povolení k pobytu bude vydán nový biometrický průkaz, a cizinec se proto musí osobně dostavit k pořízení biometrických údajů.

Pokud cizinec změnu ohlásil na pracovišti MV ČR, které nemá technické zařízení k pořízení biometrických údajů bude cizinec vyzván, aby se k jejich pořízení dostavil na příslušné pracoviště. Doporučuje se, aby se cizinec k pořízení biometrických údajů u příslušného pracoviště objednal, a to co nejdříve.

Nový biometrický průkaz není vystaven na počkání a cizinec bude k jeho převzetí vyzván.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je cizinec povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.
 

Změna osobního stavu

Občané třetích zemí mají povinnost hlásit změnu osobního stavu do 3 pracovních dnů ode dne změny.

Změnu osobního stavu cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu s názvem Tiskopis pro oznámení změn (docx, 38 kB).

K nahlášení této změny cizinec doloží:

 • doklad o změně osobního stavu (např. oddací list či pravomocný rozsudek soudu o rozvodu),
 • cestovní doklad (s vyznačeným vízovým nebo pobytovým štítkem),
 • průkaz o povolení k pobytu, byl-li mu vydán jako samostatný doklad.
   

Pokud byl doklad o změně osobního stavu vydán jiným státem než ČR, je nutné zajistit jeho úřední překlad do českého jazyka.

Tuto změnu může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Nahlášení změny osobního stavu nepodléhá správnímu poplatku. Pokud se změnou osobního stavu dojde zároveň i ke změně příjmení, měl by si cizinec zajistit výměnu cestovního dokladu znějícího na nové příjmení. V takovém případě se postupuje dle pravidel pro hlášení změny cestovního dokladu z důvodu změny jména nebo příjmení.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je cizinec povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.
 

Ostatní změny

Občané třetích zemí mají povinnost hlásit změny i ostatních údajů uvedených v jejich průkazu o povolení k pobytu, a to do 3 pracovních dnů ode dne změny.

Ostatní změny cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu s názvem Tiskopis pro oznámení změn (docx, 38 kB).

K nahlášení této změny cizinec doloží:

 • doklad o změně,
 • cestovní doklad (s vyznačeným vízovým nebo pobytovým štítkem),
 • průkaz o povolení k pobytu, byl-li mu vydán jako samostatný doklad.
   

Tyto změny může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. V případě, že cizinec neohlásí změnu osobně, a bude v jeho případě nutno vydat nový vízový štítek nebo biometrický průkaz, bude vyzván, aby se dostavil osobně.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je cizinec povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.

Při změně podoby je cizinec povinen požádat bez zbytečného odkladu o vydání nového průkazu o povolení k pobytu.

  

Ztráta či odcizení cestovního dokladu / dokladu totožnosti

English English

Ztráta či odcizení cestovního dokladu / dokladu totožnosti

Ztratí-li cizinec nebo je-li mu odcizen cestovní doklad/doklad totožnosti, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit policii.

Žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený anebo náhradou za průkaz, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční.

Ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení průkazu o povolení k pobytu je cizinec povinen ohlásit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala; nastala-li tato událost na území ČR, ohlásí ji na pracovišti MV ČR, nastala-li tato událost v zahraničí, ohlásí ji zastupitelskému úřadu. Obdobně je cizinec povinen ohlásit nález nebo získání průkazu, jehož ztrátu nebo odcizení dříve ohlásil.

Při ohlášení ztráty průkazu o povolení k pobytu, pracovník MV ČR vydá cizinci potvrzení o hlášení ztráty.

Pokud podání hlášení v zákonné lhůtě zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec povinen toto hlášení podat do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není hlášení podáno v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné podání hlášení posouzeno jako přestupek a může mu být udělena pokuta.

K žádosti o vydání nového průkazu o povolení k pobytu cizinec doloží:

 • originál platného cestovního dokladu,
 • poškozený průkaz nebo průkaz, který obsahuje nefunkční nosič dat s biometrickými údaji,
 • jde-li o odcizení, potvrzení od policie o ohlášení odcizení průkazu.
   

Podání žádosti o vydání nového biometrického průkazu podléhá správnímu poplatku ve výši 4 000 Kč. Tento poplatek je nutno uhradit prostřednictvím kolkových známek, které je možno zakoupit např. na pobočkách České pošty, s. p. V případě, že je podávána žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, je cizinec povinen uhradit správní poplatek pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat byla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost tohoto nosiče dat.

Pokud cizinec žádost podal na pracovišti MV ČR, které nemá technické zařízení k pořízení biometrických údajů, bude vyzván, aby se k jejich pořízení dostavil na příslušné pracoviště. Doporučuje se, aby se cizinec k pořízení biometrických údajů u příslušného pracoviště objednal, a to co nejdříve.

Nový biometrický průkaz není vystaven na počkání a cizinec bude k jeho převzetí vyzván.

  

Držitelé Modré karty EU

English English

Držitelé Modré karty EU

Povinnosti držitele modré karty:

 1. pokud držitel modré karty v době její platnosti ukončí zaměstnání, je povinen tuto skutečnost ve stanovené lhůtě oznámit Ministerstvu vnitra

 2. povinnost oznámit změnu zaměstnavatele a změnu pracovního zařazení (Během prvních 2 let podléhají tyto změny předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra. Po uplynutí 2 let pobytu na území je povinnost tyto změny hlásit do 3 pracovních dnů.)

 3. oznamování důležitých skutečností souvisejících s pobytem na území vyjmenovaných na těchto stránkách.

  

Print  E-mail