Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Krátkodobý pobyt (vízová povinnost / bezvízový styk)

 

English English

Krátkodobé pobyty a příslušná legislativa

Pravidla pro krátkodobé pobyty – vstup, pobyt, vízovou povinnost, osvobození od vízové povinnosti, i postupy a podmínky týkající se udělování krátkodobých víz – jsou až na výjimky stanovena evropskou legislativou, a to konkrétně:

  • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (kodifikované znění),

  • nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009, ze dne 13. července 2009, o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).
     

Pro účely krátkodobých pobytů je třeba rozlišovat mezi státy uplatňujícími společnou vízovou politiku, tj. státy, pro které je závazné výše uvedené nařízení Rady (ES) č. 1806/2018, konkrétně jeho část stanovující seznam třetích zemí, jejichž občané musí při překračování vnějších hranic disponovat pro krátkodobé pobyty vízem (příloha I nařízení), jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (příloha II nařízení). Mezi státy uplatňující společnou vízovou politiku patří všechny členské státy schengenského prostoru a dále Bulharsko, Rumunsko, Kypr a Irsko neuplatňuje společnou vízovou politiku, ani společná pravidla pro vstup, pobyt a udělování krátkodobých víz a neuznává pro vstup a pobyt na svém území platné schengenské vízum. Pro bližší informace o možnosti vstupu a pobytu se, prosím, obraťte na příslušné orgány Irské republiky.

Od 1. ledna 2023 se součástí schengenského prostoru stalo Chorvatsko, čímž došlo ke zrušení hraničních kontrol při vstupu na území Chorvatska v rámci schengenského prostoru pozemní cestou. Ke zrušení hraničních kontrol při vstupu přes letiště na území Chorvatska pak došlo 26. března 2023.

Pravidla pro vstup, pobyt a udělování krátkodobých víz stanovená výše uvedeným Schengenským hraničním a Vízovým kodexem jsou závazná pro všechny členské státy schengenského prostoru. Bulharsko, Rumunsko a Kypr prozatím nejsou součástí schengenského prostoru; pro podmínky vstupu, pobytu, udělování víz, jakož i uznávání schengenského víza pro vstup na své území, je tedy třeba obrátit se na příslušné orgány těchto států. (informace k únoru 2023) Bulharsko, Rumunsko i Kypr umožňují držitelům platného schengenského víza vstup na své území, stejně jako držitelům dlouhodobých víz nebo povolení k pobytu vydaných schengenskými státy. Pro aktuální informace o podmínkách vstupu na území těchto států na schengenské vízum, zejména informace o náležitostech, které musí konkrétní schengenské vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu pro vstup splňovat, se, prosím, vždy obracejte přímo na příslušné orgány těchto zemí. Česká republika nemůže garantovat vstup na území jiného státu).
 

Základní informace a pravidla krátkodobého pobytu – vízová povinnost / bezvízový styk

Krátkodobým pobytem je pobyt v max. délce 90 dní v jakémkoli 180denním období, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu (pozn. délka pobytu je určována podle vstupních a výstupních razítek vyznačených na hraničním přechodu do příslušného cestovního dokladu). Evropská legislativa pak pro účely těchto krátkodobých pobytů rozlišuje třetí země na ty, jejichž občané pro vstup a krátkodobý pobytu na území států uplatňujících společnou vízovou politiku musejí disponovat vízem a na ty, kteří jsou od tohoto požadavku osvobozeni.

Pravidlo max. doby krátkodobého pobytu na území Schengenu, 90 dní v jakémkoli 180denním období, platí pro obě zmíněné kategorie. V případě občanů třetích zemí s vízovou povinností je však krátkodobý pobyt upraven dalšími náležitostmi uděleného víza, tedy počtem vstupů (vízum na jeden, dva či více vstupů), územní platností (vízum platné pro celý schengenský prostor nebo tzv. vízum s omezenou územní platností pro vybrané členské státy), a také dobou platnosti víza a délkou povoleného pobytu, na kterou konzulát vízum podle zamýšleného účelu pobytu udělil.

Občané třetích zemí, pro které platí vízová povinnost, se tedy kromě obecného pravidla 90/180 orientují podle toho, co jim umožňuje konkrétní vízum, jehož jsou držiteli. Občané těch třetích zemí, které jsou pro krátkodobé pobyty od vízové povinnosti osvobozeny, mohou pobývat na území schengenského prostoru po max. dobu 90 dnů v jakémkoli 180denním období. Před překročením této max. povolené doby musejí území schengenského prostoru opustit. Znovu vstoupit je možné až v okamžiku, kdy občané třetí země znovu splňují stanovené podmínky, tedy kdy při vstupu neporuší, výše uvedené pravidlo max. doby krátkodobého pobytu (90/180).

Doporučujeme využít tzv. schengenské kalkulačky, která slouží jako pomocný nástroj pro ověřování dodržování tohoto pravidla (pro směrování na stránky Evropské komise, prosím, klikněte na následující odkaz):

Pozn.: Skutečnost, že daný občan třetí země v průběhu svého pobytu na území Schengenu podal žádost o vízum nebo pobytové oprávnění, jej neopravňuje překročit výše uvedený časový limit.
 

Další informace o krátkodobém pobytu

Osvobození od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty se nevztahuje na občany třetích zemí, kteří na území ČR chtějí vykonávat výdělečnou činnost. Pro pobyt delší 90 dnů je třeba získat národní dlouhodobé vízum či povolení k pobytu vydané některým ze států Schengenu (podle státu, kde má být dlouhodobý pobyt vykonáván).

Ve výjimečných případech je možné v souladu s čl. 25 vízového kodexu, nad rámec vyčerpané max. doby krátkodobého pobytu 90/180 udělit tzv. vízum  s omezenou územní platností pouze pro území ČR.

Letištní průjezdní vízum je evropskou legislativou umožněnou výjimkou z obecného práva na bezvízový pobyt v tranzitním prostoru mezinárodního letiště. Okruh občanů třetích zemí, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR pouze na základě uděleného letištního víza, stanovuje vyhláška č. 428/2010 Sb., ve znění pozdějších úprav.

Udělování krátkodobých víz spadá do kompetence Ministerstva zahraničních věcí ČR, informace o podání žádosti a procesu udělení krátkodobého víza naleznete na jeho webových stránkách, včetně pokynů pro podání žádosti o nové posouzení neudělení krátkodobého víza. V případech, kdy byla žádost o udělení krátkodobého víza zamítnuta z důvodu uplatnění negativního stanoviska v rámci tzv. předchozích konzultací, je národním kontaktním bodem Ředitelství služby cizinecké policie. Podrobné informace uvedeny přímo na stránkách PČR.

Žádost o prodloužení krátkodobého víza na území ČR (jen ve výjimečných případech, které jsou předem stanoveny Vízovým kodexem) je nutné podat na odborech cizinecké policie krajských ředitelství PČR podle místa hlášeného pobytu občana třetí země, konkrétně na odděleních pobytových agend.
 

Kombinace dlouhodobého a krátkodobého pobytu

Pokud je občan třetí země držitelem platného cestovního dokladu a dokladu o povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza vydaného jiným schengenským státem, může pobývat na území ČR bez víza po dobu nepřesahující 90 dnů v každém 180denním období. Stejně tak může občan třetí země pobývat na území ostatních schengenských států po dobu nepřesahující 90 dnů v jakémkoli 180denním období za podmínky, že je držitelem platného povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza, v kombinaci s platným cestovním dokladem, vydaného Českou republikou.

Před vypršením platnosti dlouhodobého víza/povolení k pobytu je třeba schengenský prostor opustit; to však neplatí pro občany těch třetích zemí, které jsou od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty osvobozeni. Ti mohou po skončení platnosti dlouhodobého víza či povolení k pobytu započít svůj krátkodobý bezvízový pobyt v rámci schengenského prostoru po max. dobu 90 dnů během každých 180 dnů a až poté musí schengenský prostor opustit.
 

Pobyt na základě bilaterálních bezvízových dohod

V případě existence bilaterální bezvízové dohody mezi Českou republikou a zemí původu občana třetí země, je možné na území České republiky pobývat nad rámec schengenských pravidel pro krátkodobý pobyt (90/180). Základní informace o bilaterálních bezvízových dohodách sjednaných mezi ČR a třetími zeměmi, i pravidla pro jejich uplatňování naleznete zde.
  

Další související formuláře:

  

Print  E-mail