Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Cestování po EU / Schengenu

 • Souhrnné informace o krátkodobých pobytech na území členských států
 • Cestování po EU / Schengenu - občané třetích zemí
 • Cestování po Schengenu na základě bezvízového styku
 • Občan třetí země s vízovou povinností
 • Cestování dětí a školních zájezdů
 • Odepření vstupu
 • Cestování na výjezdní příkaz

Souhrnné informace o krátkodobých pobytech na území členských států

English English

Souhrnné informace o krátkodobých pobytech na území členských států

Pravidla pro krátkodobé pobyty - vstup, pobyt, vízovou povinnost, osvobození od vízové povinnosti, i postupy a podmínky týkající se udělování krátkodobých víz jsou až na výjimky stanoveny evropskou legislativou, a to konkrétně.

Pro účely krátkodobých pobytů je třeba rozlišovat mezi státy uplatňujícími společnou vízovou politiku, tj. státy, pro které je závazné výše uvedené nařízení Rady (ES) č. 1806/2018, konkrétně jeho část stanovující seznam třetích zemí, jejichž občané musí při překračování vnějších hranic disponovat pro krátkodobé pobyty vízem (příloha I nařízení), jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (příloha II nařízení). Mezi státy uplatňující společnou vízovou politiku patří všechny členské státy schengenského prostoru a dále Bulharsko, Rumunsko a Kypr.

Od 1. ledna 2023 se součástí schengenského prostoru stalo Chorvatsko, čímž došlo ke zrušení hraničních kontrol při vstupu na území Chorvatska v rámci schengenského prostoru pozemní cestou. Ke zrušení hraničních kontrol při vstupu přes letiště na území Chorvatska pak došlo 26. března 2023.

Pravidla pro vstup, pobyt a udělování krátkodobých víz stanovená výše uvedeným Schengenským hraničním a Vízovým kodexem jsou závazná pro všechny členské státy schengenského prostoru. Bulharsko, Rumunsko a Kypr prozatím nejsou součástí schengenského prostoru; pro podmínky vstupu, pobytu, udělování víz, jakož i uznávání schengenského víza pro vstup na své území, je tedy třeba obrátit se na příslušné orgány těchto států. (pozn.: informace k únoru 2023 - Bulharsko, Rumunsko a Kypr umožňují držitelům platného schengenského víza vstup na své území. Pro aktuální informace o podmínkách vstupu na území těchto států na schengenské vízum, zejména informace o náležitostech, které musí konkrétní schengenské vízum pro vstup splňovat, se, prosím, vždy obracejte přímo na příslušné orgány těchto zemí. Česká republika nemůže garantovat vstup na území jiného státu).

Pro více informací o cestování po Evropě, o potřebných dokumentech při cestování, právech cestujících, dopravě a zdravotním postižení, řízení vozidla v zahraničí, převozu výrobků a bezpečnostní a nouzové situaci navštivte webové stránky Evropské komise v českém jazyce.
 

Základní informace a pravidla krátkodobého pobytu - vízová povinnost / bezvízový styk

Krátkodobým pobytem je pobyt v max. délce 90 dní v jakémkoli 180denním období, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu (pozn. délka pobytu je určována podle vstupních a výstupních razítek vyznačených na hraničním přechodu do příslušného cestovního dokladu). Evropská legislativa pak pro účely těchto krátkodobých pobytů rozlišuje třetí země na ty, jejichž občané pro vstup a krátkodobý pobytu na území států uplatňujících společnou vízovou politiku musejí disponovat vízem a na ty, kteří jsou od tohoto požadavku osvobozeni (viz odkaz na webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR).

Pravidlo max. doby pobytu na území Schengenu, 90 dní v jakémkoli 180denním období, platí pro obě zmíněné kategorie. V případě občanů třetích zemí s vízovou povinností je však pobyt upraven dalšími náležitostmi uděleného víza, tedy počtem vstupů (vízum na jeden, dva či více vstupů), územní platností (vízum pro celý schengenský prostor nebo tzv. vízum s omezenou územní platností pro vybrané členské státy), a také dobou platnosti víza a délkou povoleného pobytu, na kterou konzulát vízum podle zamýšlené cesty udělil.

Občané třetích zemí, pro které platí vízová povinnost, se tedy kromě obecného pravidla 90/180 orientují podle toho, co jim umožňuje konkrétní vízum, jehož jsou držiteli. Občané těch třetích zemí, které jsou pro krátkodobé pobyty od vízové povinnosti osvobozeny, mohou pobývat na území schengenského prostoru po max. dobu 90 dnů v jakémkoli 180 denním období. Před překročením této max. povolené doby musejí území schengenského prostoru opustit. Znovu vstoupit je možné až v okamžiku, kdy občané třetí země znovu splňují stanovené podmínky, tedy kdy při vstupu neporuší, výše uvedené pravidlo max. doby pobytu (90/180).

Doporučujeme využít tzv. schengenské kalkulačky, která slouží jako pomocný nástroj pro ověřování dodržování tohoto pravidla (pro směrování na stránky Evropské komise, prosím, klikněte na následující odkaz):
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/schengen_calculator_en.html

Osvobození od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty se nevztahuje na občany třetích zemí, kteří na území ČR chtějí vykonávat výdělečnou činnost. Pro pobyt delší 90 dnů je třeba získat národní dlouhodobé vízum či povolení k pobytu vydané některým ze států Schengenu (podle státu, kde má být dlouhodobý pobyt vykonáván).

Skutečnost, že daný občan třetí země v průběhu svého pobytu na území Schengenu podal žádost o vízum nebo pobytové oprávnění, jej neopravňuje překročit výše uvedený časový limit.

Pro účely prokázání totožnosti při cestování mimo území ČR musí občan třetí země, který pobývá v ČR na povolení k pobytu, disponovat na své cestě jak platným cestovním dokladem, tak platným biometrickým průkazem o povolení k pobytu. Průkaz o povolení k pobytu není cestovním dokladem.
 

Kombinace dlouhodobého a krátkodobého pobytu

Občané třetích zemí mohou pobývat na území ČR bez víza po dobu nepřesahující 90 dnů v každém 180denním období za podmínky, že jsou držiteli platného cestovního dokladu a dokladu o povolení k pobytu vydaného jiným schengenským státem, nebo dlouhodobého víza vydaného jiným schengenským státem. Stejně tak mohou občané třetích zemí pobývat na území ostatních schengenských států po dobu nepřesahující 90 dnů v jakémkoli 180denním období za podmínky, že jsou držiteli platného cestovního dokladu a povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza vydaného Českou republikou.

Před vypršením platnosti dlouhodobého víza/povolení k pobytu je třeba schengenský prostor opustit; to však neplatí pro občany těch třetích zemí, které jsou od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty osvobozeni. Ti mohou po skončení platnosti dlouhodobého víza či povolení k pobytu započít svůj krátkodobý bezvízový pobyt v rámci schengenského prostoru po max. dobu 90 dnů během jakéhokoli 180denního období a až poté musí schengenský prostor opustit.
 

Pobyt na základě bilaterálních bezvízových dohod

V případě existence bilaterální bezvízové dohody mezi Českou republikou a zemí původu občana třetí země, je možné na území České republiky pobývat nad rámec schengenských pravidel pro krátkodobý pobyt (90/180). Základní informace o bilaterálních bezvízových dohodách sjednaných mezi ČR a třetími zeměmi, i pravidla pro jejich uplatňování naleznete zde.

  

Cestování po EU / Schengenu - občané třetích zemí

English English

Cestování po EU / Schengenu - občané třetích zemí

Schengenský prostor je společné území států, na jejichž společných hranicích nejsou prováděny hraniční kontroly osob. Zrušená ochrana hranic je kompenzována zesílenou spoluprací a společnými pravidly pro ochranu vnějších hranic, policejní a justiční spolupráci, ochranu osobních údajů, vydávání víz a sdílení údajů v rámci Schengenského informačního systému.
 

Schengenský prostor tvoří tyto státy:

Belgie, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Ostatní členské státy EU nebo EHP, tedy Bulharsko, Irsko, Kypr, Rumunsko a Velká Británie, nejsou členy Schengenského prostoru.

POZOR: Povolení k pobytu vydaná Andorrou, San Marinem či Vatikánem neopravňují ke vstupu do ostatních států Schengenu. Povolení k pobytu vydaná Monakem ke vstupu do ostatních států Schengenu naopak opravňují.

Po vypršení platnosti dlouhodobého víza / povolení k pobytu je třeba schengenský prostor opustit. To však neplatí pro občany těch třetích zemí, které jsou od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty osvobozeni. V takovém případě mohou po skončení platnosti dlouhodobého víza či povolení k pobytu započíst svůj krátkodobý bezvízový pobyt v rámci schengenského prostoru po max. dobu 90 dnů během každých 180 dnů a až poté musí schengenský prostor opustit.

  

Cestování po Schengenu na základě bezvízového styku

English English

Cestování po Schengenu na základě bezvízového styku

Občané třetích zemí bez vízové povinnosti mohou pobývat na území schengenských států po maximální dobu stanovenou pro krátkodobý pobyt. Krátkodobým pobytem je pobyt v max. délce 90 dní v jakémkoli 180denním období, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu (pozn. délka pobytu je určována podle vstupních a výstupních razítek vyznačených na hraničním přechodu do příslušného cestovního dokladu).

POZOR: Skutečnost, že daný občan třetí země v průběhu svého pobytu na území Schengenu podal žádost o vízum nebo pobytové oprávnění, jej neopravňuje překročit výše uvedenou lhůtu.

Pro účely krátkodobých pobytů je třeba rozlišovat mezi státy uplatňujícími společnou vízovou politiku, tj. všechny členské státy schengenského prostoru a dále Bulharsko, Rumunsko a Kypr a Irsko, které společnou vízovou politiku neuplatňuje. Státy, které uplatňují společnou vízovou politiku, uznávají společný seznam třetích zemí s vízovou povinností i seznam třetích zemí, které jsou od této povinnosti osvobozeny. Pro aktuální informace o možnostech vstupu a pobytu na území Irska je nutné se obrátit se přímo na příslušné irské orgány.

Pro účely prokázání totožnosti při cestování mimo území ČR v rámci schengenského prostoru musí občan třetí země, který pobývá v ČR na povolení k pobytu nebo dlouhodobé vízum, disponovat na své cestě jak platným cestovním dokladem, tak platným biometrickým průkazem o povolení k pobytu. Průkaz o povolení k pobytu není cestovním dokladem.

POZOR: Povolení k pobytu vydaná Andorrou, San Marinem či Vatikánem neopravňují ke vstupu do ostatních států Schengenu. Povolení k pobytu vydaná Monakem vstup do ostatních států Schengenu naopak umožňují.
  

Kombinace dlouhodobého a krátkodobého pobytu

Občané třetích zemí mohou pobývat na území ČR bez víza po dobu nepřesahující 90 dnů v každém 180denním období za podmínky, že jsou držiteli platného cestovního dokladu a dokladu o povolení k pobytu vydaného jiným schengenským státem, nebo dlouhodobého víza vydaného jiným schengenským státem. Stejně tak mohou občané třetích zemí pobývat na území ostatních schengenských států po dobu nepřesahující 90 dnů v jakémkoli 180denním období za podmínky, že jsou držiteli platného cestovního dokladu a povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza vydaného Českou republikou.

Před vypršením platnosti dlouhodobého víza/povolení k pobytu je třeba schengenský prostor opustit; to však neplatí pro občany těch třetích zemí, které jsou od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty osvobozeni. Ti mohou po skončení platnosti dlouhodobého víza či povolení k pobytu započít svůj krátkodobý bezvízový pobyt v rámci schengenského prostoru po max. dobu 90 dnů během jakéhokoli 180denního období a až poté musí schengenský prostor opustit.

Občan třetí země s vízovou povinností

English English

Občan třetí země s vízovou povinností

Pravidlo max. doby pobytu na území Schengenu, 90 dní v jakémkoli 180denním období je obecným pravidlem pro krátkodobé pobyty. V případě občanů třetích zemí s vízovou povinností je však samotný pobyt upraven dalšími náležitostmi uděleného víza, tedy počtem vstupů (vízum na jeden, dva či více vstupů), územní platností (vízum pro celý schengenský prostor nebo tzv. vízum s omezenou územní platností pro vybrané členské státy), a také dobou platnosti víza a délkou povoleného pobytu, na kterou konzulát vízum podle zamýšlené cesty udělil.

Uplatňování vízové/bezvízové povinnosti je závazné pro ty členské státy, které uplatňují společnou vízovou politiku, tedy uznávají společný seznam třetích zemí s vízovou povinností i seznam třetích zemí, které jsou od této povinnosti osvobozenyBulharsko, Rumunsko a Kypr jsou zeměmi, které uplatňují společnou vízovou politiku, zároveň však nejsou součástí schengenského prostoru. Pro krátkodobé pobyty vydávají vlastní národní krátkodobá víza a dále na národní úrovni určují, zda držitelé krátkodobých schengenských víz mohou vstoupit na jejich území bez toho, aby byli držiteli příslušného národního krátkodobého víza. (informace k únoru 2023) Bulharsko, Rumunsko a Kypr umožňují držitelům platného schengenského víza vstup na své území, stejně jako držitelům dlouhodobých víz nebo povolení k pobytu vydaných schengenskými státy. Pro aktuální informace o podmínkách vstupu na území těchto států na schengenské vízum, zejména informace o náležitostech, které musí konkrétní schengenské vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu pro vstup splňovat, se, prosím, vždy obracejte přímo na příslušné orgány těchto zemí. Česká republika nemůže garantovat vstup na území jiného státu).

Irsko neuplatňuje společnou vízovou politiku, ani společná pravidla pro vstup, pobyt a udělování krátkodobých víz. Irsko neuznává pro vstup a pobyt na svém území platné schengenské vízum. Pro aktuální informace o možnostech vstupu a pobytu v Irsku je vždy nutné obrátit se přímo na příslušné orgány Irska.

Občané třetích zemí mohou pobývat na území ČR bez víza po dobu nepřesahující 90 dnů v každém 180denním období za podmínky, že jsou držiteli platného cestovního dokladu a dokladu o povolení k pobytu vydaného jiným schengenským státem, nebo dlouhodobého víza vydaného jiným schengenským státem. Stejně tak mohou občané třetích zemí pobývat na území ostatních schengenských států po dobu nepřesahující 90 dnů v jakémkoli 180denním období za podmínky, že jsou držiteli platného cestovního dokladu a povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza vydaného Českou republikou.

Před vypršením platnosti dlouhodobého víza/povolení k pobytu je třeba schengenský prostor opustit; to však neplatí pro občany těch třetích zemí, které jsou od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty osvobozeni. Ti mohou po skončení platnosti dlouhodobého víza či povolení k pobytu započít svůj krátkodobý bezvízový pobyt v rámci schengenského prostoru po max. dobu 90 dnů během jakéhokoli 180denního období a až poté musí schengenský prostor opustit.

Za cestovní doklad pro účely cestování po EU / Schengenu nelze považovat průkaz o povolení k pobytu vydaný Českou republikou nebo jiným členským státem; tento průkaz musí být vždy doprovázen platným cestovním dokladem.

POZOR: Povolení k pobytu vydaná Andorrou, San Marinem či Vatikánem neopravňují ke vstupu do ostatních států Schengenu. Povolení k pobytu vydaná Monakem vstup do ostatních států  Schengenu naopak umožňují.

  

Cestování dětí a školních zájezdů

English English

Cestování dětí a školních zájezdů

Obecně platí i pro děti (tj. nezletilé osoby) základní pravidlo cestování s vlastním cestovním pasem a – pokud podléhají vízové povinnosti - vízem; vízum může být nahrazeno platným povolením k pobytu vydaným ČR nebo jiným schengenským státem.

Některé státy umožňují cestování dětí i bez vlastního dokladu, a to za podmínky, že cestují spolu s rodičem, v jehož cestovním pase jsou zapsané. Tuto skutečnost však doporučujeme před cestou ověřit u zastupitelského úřadu státu, do kterého plánujete cestovat.

Vlastní cestovní doklad a/nebo vízum není vyžadováno u dětí s bydlištěm v některé ze zemí EU, které cestují v rámci školních výletů do jiných zemí EU a jsou uvedeny na seznamu žáků vydaných školou na jednotném formuláři. U dětí, které jsou občany třetích zemí s vízovou povinností a které mají v ČR povolen pobyt, mohou nastat dvě situace:

 1. žák / student má vlastní cestovní doklad s povolením k pobytu. V takovém případě bude seznam cestujících sloužit jako vízum.

 2. žák / student nemá vlastní cestovní doklad s povolením k pobytu, je zapsán v cestovním dokladu rodiče. V takovém případě bude seznam cestujících sloužit zároveň jako vízum a zároveň jako cestovní doklad. Musí být opatřen fotografií cizince.
   

Postup před vycestováním: 

 • Zástupce školy nebo student či jeho zákonný zástupce si na pracovišti MV ČR vyzvedne formulář "Seznam cestujících".

 • Formulář vyplní a potvrdí škola, v případě cizinců bez vlastních dokladů jej opatří fotografiemi.

 • Cizinec, jeho zákonný zástupce nebo zástupce školy s plnou mocí sepsanou za tímto účelem se dostaví s vyplněným Seznamem cestujících na pracoviště MV ČR, kde bude formulář potvrzen ze strany MV ČR. Pokud je cizinci nad 15 let, plnou moc podepisuje sám, za mladší cizince ji podepisují jejich zákonní zástupci.
   

Pokud cizinec nedisponuje vlastním cestovním dokladem a povolení k pobytu je umístěno v dokladu rodiče, bude Seznam cestujících sloužit zároveň jako cestovní doklad těchto cizinců.

  

Odepření vstupu

English English

Odepření vstupu

V případě, že občan třetí země nesplňuje podmínky vstupu na území Schengenu stanovené evropskými a národními právními předpisy, lze mu odepřít vstup.

Pokud dojde k odepření vstupu, osoba je následně policií předána dopravci (letecké společnosti), který ji do cílové země dopravil a ten má povinnost dopravit ji zpět do země, z níž dotyčná osoba vycestovala. Dopravu do zahraničí je letecký dopravce povinen zajistit ve lhůtě do 7 dnů. Dopravce má také povinnost nést náklady (např. strava a ubytování) spojené s pobytem cizince na území nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště do doby, než bude cizinec přepraven zpět.

  

Cestování na výjezdní příkaz

English English

Cestování na výjezdní příkaz

Výjezdní příkaz je doklad, který z moci úřední uděluje:

 1. policie po zrušení platnosti krátkodobého víza, po ukončení přechodného pobytu na území, při vydání povinnosti opustit území nebo rozhodnutí, kterým byla stanovena nová doba k vycestování, nebo při správním vyhoštění,

 2. MV ČR pro zrušení nebo uplynutí platnosti dlouhodobého víza, po nepřiznání postavení osoby bez státní příslušnosti, po zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, pokud uplynula platnost víza, po zrušení nebo zániku platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie, po ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo po ukončení poskytování ochrany na území podle zvláštního právního předpisu.
   

Výjezdní příkaz opravňuje cizince k přechodnému pobytu na území. Umožňuje pouze setrvání na území po dobu nezbytně nutnou za účelem vycestování z území.

Doba pro vycestování cizince na výjezdní příkaz je stanovena na nejméně 30 dnů. Ve výjezdním příkazu vyznačuje dobu pro vycestování policie nebo MV ČR. Cizinci mají povinnost dostavit se pro výjezdní příkaz nejpozději do třiceti dnů od vzniku některé ze skutečností uvedených výše.

Výjezdní příkaz má tvar štítku, který policie nebo MV ČR vyznačí do cestovního dokladu, v odůvodněných případech může být výjezdní příkaz vyznačen mimo cestovní doklad.

Cizinci s vízovou povinností v Schengenu, kterým byl udělen výjezdní příkaz, musí dbát následujícího:

Pokud budete cestovat letecky - Na výjezdní příkaz nelze tranzitovat skrze jiné státy Schengenu. Cizinec s výjezdním příkazem musí opustit ČR přímým letem z ČR do státu mimo Schengen. Pokud by měl cizinec na své cestě z ČR tranzitovat skrze jiné schengenské státy a vztahuje se na něj vízová povinnost, musí si za tímto účelem na zastupitelském úřadu dané země, skrze kterou bude tranzitovat, opatřit patřičné vstupní vízum. Vstup či pokus o vstup na území jiného schengenského státu pouze s výjezdním příkazem může vyústit v následující situace:

 • cizinec nemusí být v ČR vpuštěn leteckým přepravcem na palubu letadla,

 • cizinec může být po vstupu na území jiného schengenského státu zadržen,

 • cizinci může být po vstupu na území jiného schengenského státu uděleno správní vyhoštění,

 • správní vyhoštění členským státem Schengenu může vést k zákazu vstupu na území Schengenu v budoucnosti.
   

Pokud budete cestovat po zemi - Vzhledem k tomu, že na výjezdní příkaz nelze tranzitovat skrze jiné státy Schengenu, máte možnost využít speciálního mechanismu, který vám umožní pozemní tranzit přes jiné schengenské státy autem, autobusem, popř. vlakem. Pokud tohoto mechanismu hodláte využít, obraťte se nejpozději 10 dní před plánovaným odjezdem na nejbližší oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie (žádosti tedy nevyřizuje Ministerstvo vnitra!). S sebou doneste cestovní doklad a originál rozhodnutí, na základě kterého jste povinen/povinna opustit území ČR, potažmo EU. Měl/a byste rovněž již mít představu o datu a přibližné trase vaší cesty.

O možnost zajištění tranzitu můžete požádat i po skončení odvolacího řízení, řízení o žalobě či kasační stížnosti (jde-li o řízení ve věci mezinárodní ochrany), byl-li vám po skončení tohoto řízení vystaven výjezdní příkaz a opravdu chcete území ČR opustit.

Zajištění tranzitu není vyřizováno na počkání, počítejte proto s jednou další návštěvou oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie za účelem vyzvednutí formulářů, kterými se budete během cesty a při překročení vnější hranice případně prokazovat.

Formuláře pečlivě chraňte před ztrátou!

Další informace vám sdělí jakékoli oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie.

  

Print  E-mail