Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Hlášení změn

English English

Změna bydliště

Občan EU nebo jeho rodinný příslušník mají povinnost hlásit změnu místa pobytu do 30 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Tato povinnost se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dní.

Změnu místa pobytu (nové místo pobytu) cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází nové místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu "Oznámení změn".

Současně s oznámením změny požádejte i o provedení této změny ve Vašem dokladu o pobytu

Do někdejšího "Potvrzení o přechodném pobytu na území" a od 2. srpna 2021 do "Osvědčení o registraci" se změna místa hlášeného pobytu nevyznačuje, ale vydá se nové Osvědčení o registraci se shodnou dobou platnosti jako původní osvědčení nebo dřívější Potvrzení o přechodném pobytu. V případě občana Velké Británie se nové osvědčení o registraci vydá formou průkazu o povolení k pobytu s biometrickými údaji.

Rodinným příslušníkům občanů EU s povoleným přechodným pobytem, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU bez biometrických údajů (tj, "papírová" knížka s obalovými deskami modré barvy) se při hlášení změny místa pobytu na území, již nebude změna vyznačovat do pobytové karty. Jsou totiž povinni požádat o výměnu stávajícího průkazu o povolení k pobytu za nový průkaz o povolení k pobytu s biometrickými údaji, kde již údaj o místě hlášeného pobytu uveden není. Rodinným příslušníkům občanů EU s povoleným přechodným pobytem, kteří jsou držiteli průkazu o povolení k pobytu s biometrickými údaji se při změně místa hlášeného pobytu na území, nový doklad nevydává, neboť údaj o místě hlášeného pobytu v něm není uveden.

Občanům EU s trvalým pobytem se i nadále změna místa hlášeného pobytu vyznačuje do jejich průkazu o povolení k pobytu ("papírová" knížka se zelenými případně i fialovými obalovými deskami)

Rodinným příslušníkům občanů EU s povoleným trvalým pobytem, kteří jsou držiteli průkazu o povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU bez biometrických údajů (tj, "papírová" knížka s obalovými deskami tmavě zelené barvy) se při oznámení změny místa hlášeného pobytu na území, již nebude změna vyznačovat do tohoto průkazu o povolení k pobytu. Jsou totiž povinni požádat o výměnu stávajícího průkazu o povolení k pobytu za nový průkaz o povolení k pobytu s biometrickými údaji, kde již bude uveden nový údaj o místě hlášeného pobytu.
 

K nahlášení této změny cizinec doloží:

Pokud cizinec hlásí změnu bydliště a je držitel osvědčení o registraci, průkazu o povolení k pobytu, karty trvalého pobytu nebo průkazu trvalého pobytu, musí uhradit správní poplatek. Tuto změnu může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. Tato změna je provedena na počkání. V případě, že dojde k vydání nového průkazu, je nutné, aby si jej cizinec vyzvedl osobně, v případě biometrických dokladů je každopádně nezbytná přítomnost cizince z důvodu sejmutí biometrických údajů.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 11. srpna 2022

Print  E-mail