Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Stanovisko poradního sboru ministra vnitra k Strategii vlády v boji proti korupci 2010–2012

Dne 5. listopadu se konalo jednání Poradního sboru ministra vnitra pro boj s korupcí, který připomínkoval návrh Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2010–2012 a následně vyjádřil stanovisko k tomuto návrhu, který Ministerstvo vnitra jako věcný gestor předkládá do mezirezortního připomínkového řízení a následně vládě ČR ke schválení. 

Poradní sbor doporučuje ministrovi vnitra, aby předložil návrh Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2010–2012 v současném znění vládě ČR ke schválení. Zároveň konstatuje, že kvalita strategie bude záviset na konkrétní podobě opatření vyplývajících z jednotlivých bodů materiálu, na efektivitě jejich prosazení v praxi a následné kontrole plnění úkolů z této strategie vyplývajících. Zároveň doporučuje ministrovi vnitra prosazovat realizaci opatření podle priorit stanovených poradním sborem.
 
„Pevně věřím, že vláda předkládanou strategii schválí a že jednotlivá opatření nezůstanou pouze na papíře a budou důsledně prosazována a uváděna do praxe,“ dodala předsedkyně poradního sboru Markéta Reedová.
 
Poradní sbor byl ustaven v srpnu 2010. Jeho úkolem je především nalézání nejvhodnějších podob protikorupčních opatření. Poradní sbor přijímá stanoviska k protikorupčním návrhům jiných subjektů a navrhuje další protikorupční opatření jdoucí nad rámec platné legislativy v resortu Ministerstva vnitra. Výstupy poradního sboru slouží ministru vnitra při přípravě koncepčních materiálů legislativní i nelegislativní povahy a dalších protikorupčních postupů.
Poradní sbor je složen jednak z odborníků státní správy, ale také ze zástupců neziskového sektoru a profesních organizací.
 
Mezi priority, kterými se poradní sbor zabývá, patří například:
  • zvýšení transparentnosti rozhodování veřejné správy
  • zlepšení vymahatelnosti svobodného přístupu k informacím
  • vyšší osobní odpovědnost veřejných činitelů za způsobené škody
  • přísnější pravidla pro financování politických stran
  • účinná novela zákona o zadávání veřejných zakázek
  • trestní odpovědnost právnických osob
  • vzdělávání a prevence
Pro dosažení efektivnějších výsledků se poradní sbor rozdělil do dvou pracovních skupin, které se zabývají tématy Veřejná správa a otevřenost a Trestní oblast. Tyto pracovní skupiny budou zpracovávat konkrétní opatření a ke své práci si přizvou další odborníky mimo poradní sbor (zástupce Svazu měst a obcí, NKÚ apod.).

Print  E-mail