Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Uznávání kvalifikovaných certifikátů vydaných poskytovateli certifikačních služeb usazenými v ostatních členských státech EU

Dne 28. 12. 2009 nabylo účinnosti rozhodnutí Komise 2009/767/ES, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice EP a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu (dále jen „Rozhodnutí“). 

Uvedené Rozhodnutí ukládá členským státům povinnost uvést do provozu nástroj umožňující vzájemné uznávání kvalifikovaných certifikátů, na kterých jsou založeny zaručené elektronické podpisy. Tímto nástrojem jsou „důvěryhodné seznamy“ (dále jen TSL - Trusted Services Lists), které obsahují údaje o poskytovatelích certifikačních služeb, kteří vydávají kvalifikované certifikáty pro veřejnost v daném státu a kteří jsou zároveň akreditováni, resp. jsou pod dohledem (dozorem) orgánu, který je v daném státu k tomu určen. Každý stát by měl vytvářet vlastní TSL, který bude k dispozici uživatelům ze všech členských států. Pomocí tohoto TSL bude možné ověřit, zda je certifikát kvalifikovaný ve smyslu směrnice.

Po datu, kdy Rozhodnutí nabylo účinnosti, tj. od 28. 12. 2009, by měla jednotná kontaktní místa, kterých se Rozhodnutí přímo týká, akceptovat kvalifikované certifikáty vydané v kterémkoliv členském státu stejně jako kvalifikované certifikáty podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. Předpokladem je, že stát, ve kterém byl certifikát vydán, zveřejní TSL.

Povinnost uznávat kvalifikované certifikáty vydané poskytovateli certifikačních služeb usazenými v jiných státech EU však nastává dne 28. 12. 2009 nejen pro jednotná kontaktní místa, ale i pro jiné orgány veřejné moci, a to z důvodu existence ustanovení čl. 3 odst. 7 směrnice č. 1999/93/ES, zejména jeho poslední věty. Rozhodnutí 2009/767/ES lze považovat za akt, kterým Komise Evropských společenství odstranila překážky pro faktickou realizaci vzájemného uznávání kvalifikovaných certifikátů.

V ojedinělých případech orgány veřejné moci (především Rejstřík trestů) využívají identifikátor klienta MPSV k ověření totožnosti fyzické osoby (například žadatel o výpis či opis z Rejstříku trestů), neboť jim povinnost ověření totožnosti stanoví zvláštní právní předpis. V těchto případech sice musí být kvalifikovaný certifikát vydaný v jiném členském státu akceptován, ovšem žadatel musí prokázat totožnost jiným způsobem.

Za Českou republiku vytváří TSL Ministerstvo vnitra. Zároveň připravilo novelu zákona o elektronickém podpisu tak, aby bylo dosaženo plné kompatibility. Povinnost uvádět identifikátor klienta MPSV v kvalifikovaném certifikátu bude omezena na kvalifikované certifikáty vydané poskytovateli certifikačních služeb vydávajícími kvalifikované certifikáty v České republice. Akceptovány tak budou při komunikaci s orgány veřejné moci rovněž kvalifikované certifikáty vydané v jiných členských státech, pokud bude možné ověřit jejich statut kvalifikovaného certifikátu v TSL.
 

Odbor koncepce a koordinace ICT ve veřejné správě, 27.6.2011
 
Za správnost: Odbor Hlavního architekta eGovernment, 1. 8. 2012

Print  E-mail