Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Domácí násilí - seminář

Dne 22. října 2009 se v prostorách Ministerstva vnitra ČR uskutečnil odborný seminář na téma domácí násilí, který uspořádal odbor prevence kriminality MV. Sešli se na něm odborníci z řad nevládních neziskových organizací, Intervenčních center, Policie ČR a dalších institucí. 

Seminář byl rozdělen na dvě tématické oblasti – práce s dětmi jako účastníky a svědky domácího násilí a prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobu. Setkání zahájila ředitelka odboru prevence a kriminality Mgr. Jitka Gjuričová. V jednotlivých vystoupeních byly prezentovány zejména programy, které byly prostřednictvím odboru prevence kriminality v roce 2009 podpořeny státní účelovou dotací.

Jako první vystoupila Mgr. Zdena Bednářová z psychosociálního centra ACORUS. Stručně představila toto občanské sdružení a pokračovala ve výkladu o projektu Systematická práce s dětmi jako svědky domácího násilí. Tento projekt se zaměřuje na terapii matky s dítětem, pomocí individuálních plánů péče o děti ohrožené domácím násilím se snaží minimalizovat následky domácího násilí na děti, posilovat rodičovské schopnosti, porozumění a vzájemný vztah mezi rodičem a dítětem.

Zástupkyně sdružení ROSA, Mgr. Eva Šilarová, hovořila o projektu Pomoc dětem zasaženým domácím násilím, který pomáhá dětem vyrovnat se s traumatickou zkušeností a měl by působit i preventivně při snižování nebezpečí přebírání modelu agresivního chování.

Obdobné zkušenosti mají i v Centru nové naděje ve Frýdku-Místku. Také oni se v rámci Programů zaměřených na práci s dětmi jako svědky domácího násilí věnují psychosociální práci s dětmi a poskytování poradenství. Cílem tohoto projektu, jak uvedl Mgr. Petr Oroszy, je vytvoření systému péče a podpory dětem, vytvoření metodických postupů a jejich pilotní ověření a tvorba vzdělávacího, osvětového programu v prevenci domácího násilí.

Mgr. Lucie Petříčková z Diakonie ČCE představila služby Centra SOS Archa v Plzni, které poskytuje poradenství a služby dětem, mládeži i dospělým v krizové situaci. Zajišťují krizovou intervenci a ve spolupráci s dalšími institucemi (např. s orgány sociálně právní ochrany dětí, intervenčními centry, školami, dětskými lékaři a některými neziskovými organizacemi) se věnují také práci s rodinou při zmírňování následků domácího násilí na děti.

Zástupkyně o.s. Spondea v Brně Mgr. Dagmar Úlehlovápředneslapříspěvekna téma Prevence narušení procesu vývoje osobnosti dítěte jako svědka domácího násilí. Hlavním cílem projektu je uchování zdravého náhledu dítěte na situaci v rodině zasažené domácím násilím a posílení schopnosti danou situaci zvládat. Výstupy projektu mají být mimo jiné také vytvoření edukativních materiálů pro děti, realizace pravidelných besed se žáky na školách, zajištění vzdělávacích akcí a informativních materiálů i pro odborníky.

V diskusi pak zazněla řada zajímavých názorů. Odborníci se shodli na významu preventivních aktivit ve školách, hovořili o případné realizaci projektu „schránky do škol“, který by poskytl obětem násilí snazší možnost svěřit se se svým trápením anonymně.

V odpoledním bloku na téma Práce s násilnou osobou vystoupily zástupkyně specializované skupiny Domácí násilí při Městském ředitelství Policie ČR v Brně a zabývaly se prací s násilnou osobou z hlediska trestního řízení.

Mgr. Alexandra Lamelová z pražského SOS centra Diakonie ČCE ve svém příspěvku Pomoc pachatelům domácího násilí přiblížila záměry stejnojmenného programu, jehož cílem je individuální práce s osobami se sklony k agresi, vytvoření a ověření metodik tohoto způsobu práce a působení směrem k veřejnosti k rozšíření pohledu na osoby násilné ve vztazích.

Mgr. Jiří Kotala představil poradnu pro oběti násilí a trestných činů a pro osoby v těžké životní situaci Adra v Hradci Králové. V letošním roce byl podpořen projekt práce s násilnými osobami a pachateli domácího násilí v širším sociálním systému rodiny. Projekt je založen na dobré spolupráci s Policií ČR, Intervenčním centrem v Hradci Králové a dalšími neziskovými organizacemi.

S pilotním projektem Informačního a poradenského centra Viola (z anglického slova violence = násilí), které začalo působit v rámci Centra sociálních služeb Praha, seznámila přítomné Mgr. Zuzana Chomová. Viola poskytuje služby telefonické i osobní konzultace osobám, které mají sklony k agresivnímu chování, v důsledku jejich chování je opustil partner nebo se bojí rozpadu rodiny, byly vykázány a mají zájem o změnu a hledání jiných, přijatelnějších forem zvládání stressových a krizových situací.

Zajímavý příspěvek týkající se osobnosti agresora partnerského násilí přednesl PhDr. Karel Netík. Vycházel z dat získaných při psychiatrických a psychologických vyšetřeních souboru 26 pachatelů závažného partnerského násilí v rámci soudní expertízy. Dobrá znalost osobnostních charakteristik pachatelů domácího násilí byla základem také pro vytvoření Programu terapie partnerských agresorů. Je zaměřen na logoterapii, behaviorální terapii a nácvik asertivity. V rámci programu je důležitý výcvik terapeutů v oblasti psychologie násilí, diagnostiky agresora, komunikace a strategie řešení konfliktů.

O zkušenostech z práce Intervenčního centra Vysočina se podělila Mgr. Jana Volná. Hovořila především o interdisciplinární spolupráci při pomoci aktérům domácího násilí.

Poslední výstup patřil Mgr. Slánskému z Ligy otevřených mužů. Tato instituce se jako jediná zaměřuje pouze na muže - agresory. Má za úkol rozpoutat diskusi o domácím násilí mezi muži a vytvořit frontu mužů odmítajících násilí. Symbolem tohoto úsilí je bílá stuha (inspirace podobnou aktivitou v Kanadě a Velké Británii - The White Ribbon Campaigne). Více informací lze nalézt také na webové adrese http://muziprotinasili.cz

Seminář uzavřela opět Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka pořádajícího odboru. Zhodnotila seminář jako velmi přínosný. Konstatovala, že situace v péči o oběti domácího násilí má již svou tradici a kvalitní úroveň. Zdůraznila potřebu více se zaměřit na pachatele domácího násilí, což bude úkolem Ministerstva vnitra i ostatních spolupracujících organizací pro příští období.

Jednotlivé prezentace z odborného semináře najdete na webu MV na adresách
http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalita/aspx a http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-169232.aspx

Odbor prevence kriminality, Mgr. Květa Dočkalová a Mgr. Barbora Holušová  

Související materiály a prezentace naleznete v přílohách.


Odbor prevence kriminality, 3.11.2009

Print  E-mail