Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Krizové řízení

Krizové řízení, plánování a vzdělávání 

Krizové plánování

Odbor bezpečnostní politiky v rámci odpovědnosti za plnění úkolů pracoviště krizového řízení resortu koordinuje a zajišťuje zpracování krizového plánu Ministerstva vnitra ČR a podílí se na zabezpečování úkolů stanovených pro Ministerstvo vnitra ČR v krizových plánech ostatních orgánů krizového řízení.
 
Pro sjednocení postupu tvorby krizových plánů vydalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR metodiku pro zpracování jednotlivých částí krizového plánu ústředních správních úřadů, kraje a obce. V návaznosti na tuto metodiku a v souladu s krizovým zákonem a nařízením vlády č. 462/2000 Sb. jsou připravovány jednotlivé části krizového plánu Ministerstva vnitra.
 
V oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku koordinuje odbor bezpečnostní politiky spolu s Policií ČR zpracování a využívání typového plánu řešícího zabezpečování zákonnosti v případě závažného nárůstu kriminality, terorismu, ohrožením demokratických základů republiky apod. Dále společně s odborem azylové a migrační politiky připravil typový plán pro řešení migračních vln velkého rozsahu.
 
Odbor se rovněž zabývá tvorbou plánu akceschopnosti Ministerstva vnitra ČR, ve kterém je definována činnost Ministerstva vnitra ČR v reakci na jednotlivé předkrizové a krizové stavy. Odpovídající pozornost je věnována komplexní péči o chráněná záložní pracoviště Ministerstva vnitra ČR, která je nutné udržovat v technicky provozuschopném stavu a dostatečně materiálně vybavené pro funkční využití za stavu hrozby krize nebo vyhlášení krizového stavu.
 
Podle metodiky jsou zpracovávány a průběžně aktualizovány dokumenty krizového plánu: základní část krizového plánu Ministerstva vnitra (organizace krizového řízení, výčet rizik v působnosti ministerstva, podklady a zásady pro zpracování a používání příloh krizového plánu) a přílohy krizového plánu: Seznam opatření pro Národní systém reakce na krize, který byl aktualizován a schválen usnesením vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1591 (pdf, 28 kB), katalogové listy k realizaci opatření pro Národní systém reakce na krize, katalog (přehled) krizových opatření; operační plány (povodňové, havarijní, nákazové apod. - k zajištění operační činnosti krizového štábu ministra vnitra a Ústředního krizového štábu a operační činnosti útvarů ministerstva, Policejního prezidia ČR a Generálního ředitelství HZS); přehled sil a prostředků; plán nezbytných dodávek; plán hospodářské mobilizace (jen pro Policii ČR) a další dokumentace (plán spojení, plán zdravotnického zabezpečení, mapy s riziky a řešením apod.). Plány logistického zabezpečení by měli navazovat na operační plán a katalog opatření.
 
Samostatnou přílohu krizového plánu Ministerstva vnitra tvoří Dílčí plán obrany Ministerstva vnitra jedná se o plánovací dokument, který specifikuje činnost při zajišťování obrany ČR. Vytváří podmínky pro provedení objektivní analýzy a využití disponibilních sil a prostředků resortu k plnění úkolů za stavu ohrožení státu a válečného stavu. V případě hrozby vnějšího napadení České republiky je primárním dokumentem pro plánování úkolů k použití sil a prostředků v rámci bezpečnostního systému České republiky.
 
Rozsah, forma a způsob využitelnosti dílčího plánu obrany Ministerstva vnitra závisí na vzniku a průběhu konkrétní krizové situace. Přijatá opatření jsou realizována na základě rozhodnutí vlády České republiky v návaznosti na Plán obrany ČR.
 
Dílčí plán obrany Ministerstva vnitra zahrnuje:
  1. Kompetence orgánů systému obrany státu při zajišťování obrany České republiky
  2. Plán činností Ministerstva vnitra při zajišťování obrany státu
  3. Přehled sil a prostředků Ministerstva vnitra a přehled sil a prostředků, které uvolňuje nebo požaduje ke svému doplnění za stavu ohrožení státu (SOS) anebo za válečného stavu (VS)
  4. Finanční zabezpečení opatření k zajišťování obrany státu
  5. Katalog opatření pro Národní systém reakce na krize

 


Odbor bezpečnostní politiky, 8.12.2009

Print  E-mail