Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení programu na projekty nestátních neziskových organizací (občanských sdružení, obecně prospěšných společností, církevních právnických osob) pro rok 2008 v oblasti integrace azylantů

Ministerstvo vnitra - odbor azylové a migrační politiky ve smyslu usnesení vlády č. 631/2007 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008 a v rámci zabezpečení integrace azylantů v roce 2008 vyhlašuje program pro rok 2008. 

Prostřednictvím Ministerstva vnitra bude v roce 2008 poskytována dotace ze státního rozpočtu České republiky (dále jen „dotace”) podle § 7, odst. 1, písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. a navazujících předpisů v platném znění a v souladu s usnesením vlády č. 114/2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem a účelovým zařízením církví (NNO), které vyvíjejí činnost v oblasti podpora programů příslušníků národnostních a etnických menšin - integrace cizinců (usnesení vlády č. 631/2007 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008).

Uvolnění dotace jednotlivým NNO je podmíněno schválením usnesení vlády o zabezpečení integrace azylantů v roce 2008, schválením předložených projektů a vydáním Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení a na zajištění zaměstnání ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 Ministerstvem vnitra.
 

Program

Zapojení nestátních neziskových organizací do realizace státního integračního programu

Cílovou skupinou jsou osoby s uděleným azylem na území České republiky podle § 2 odst. 5 a § 94 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen azylant), které byly zařazeny do státního integračního programu a které jsou ubytovány v integračních azylových střediscích Ministerstva vnitra nebo v soukromí.

Zaměření projektu:

 • navázání kontaktu s azylantem, poskytnutí informací o státním integračním programu a o předpisech v oblasti nájemního bydlení a pracovně právních vztahů
 • asistence při vyhledání a zajištění trvalého bydlení podle varianty č. I nebo č. II (viz usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2008)
 • asistence při vyhledání a zajištění pracovně právního vztahu
   

Hlavní podmínky pro poskytnutí dotace:

 1. Dotace na zajištění bydlení ve výši 30.000,- Kč bude poskytnuta za každou doloženou smlouvu o nájmu bytu uzavřenou mezi azylantem a doloženým vlastníkem bytu po 1. lednu 2008. Platnost nájemní smlouvy nesmí být kratší než jeden kalendářní rok a s možností opakovaného prodloužení v celkové délce 5 let.
  Dotaci lze poskytnout pouze jednorázově.

 2. Dotace na zajištění zaměstnání ve výši 10.000,- Kč bude poskytnuta za každou doloženou pracovní smlouvu uzavřenou mezi azylantem a zaměstnavatelem, jež byla uzavřena po 1. lednu 2008.
  Dotace nebude poskytnuta za zajištění zaměstnání azylantům ubytovaným v integračních azylových střediscích.
   

Dotaci lze poskytnout pouze jednorázově.

Dotace je určena na úhradu věcných výdajů na:

 • kancelářský spotřební materiál a kancelářské zařízení neinvestičního charakteru
 • nájem prostor ve kterých jsou realizovány aktivity podle schválených projektů
 • další provozní výdaje související s plněním projektu (energie, náklady na cesty, rozmnožování materiálu, poštovné, úhrada služeb apod.)
 • propagační materiál a náklady s souvisejících se zabezpečením propagace
 • odměny související s plněním projektu
   

NNO vypořádá přijatou dotaci ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Ministerstvo vnitra si v souladu s usnesením vlády č. 114/2001, zásadou č. 10 vyhrazuje stanovení dalších podmínek pro poskytnutí dotace, které budou obsaženy v Rozhodnutí ministra vnitra o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení a na zajištění zaměstnání.

Zájemci o poskytnutí dotace předloží žádosti podepsané statutárním zástupcem organizace a razítkem organizace ve formuláři, který je přílohou č. 2 usnesení vlády ze dne 20. června 2001 č. 621 do 4. července 2008 na adresu:

Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky
poštovní schránka 21/OAM
170 34 Praha 7

a současně žádost v elektronickém vyhotovení na adresu:
krane@mvcr.cz

K žádosti je nutné přiložit doklad o registraci organizace, stanovy, čestné prohlášení, že v případě poskytnutí dotace jiným ústředním orgánem státní správy na stejný projekt organizace neuplatní nárok na dotaci u Ministerstva vnitra a čestné prohlášení, že organizace nemá dluhy vůči státnímu rozpočtu.

Případné informace sdělí:

Odbor azylové a migrační politiky
oddělení integrace cizinců a azylantů
tel.: 974 832 287 nebo 974 832 291

  

Odbor azylové a migrační politiky

  


11. června 2008

vytisknout  e-mailem