Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 29. srpna 2008 výzvu č. 27 k předkládání žádostí o finanční podporu - individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti podpory 4.1. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy. 

V rámci této výzvy budou podporovány aktivity realizované na celém území ČR v regionech soudržnosti, které spadají jak do cíle Konvergence, tak do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Oprávněnými žadateli jsou určené útvary Ministerstva vnitra.

Celková částka pro tuto výzvu byla stanovena ve výši 800 000 000 Kč, z toho 680 000 000 Kč z Evropského sociálního fondu a 120 000 000 Kč ze státního rozpočtu. Příspěvek z ESF na projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů, spolufinancování ze státního rozpočtu je 15 %. Minimální objem finančních prostředků na projekt je 2 000 000 Kč.

Křížové financování je umožněno nařízením rady (ES) č. 1083/2006 a umožňuje financovat z Evropského sociálního fondu některé výdaje, které jsou obvykle způsobilými výdaji v rámci pravidel financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj, za podmínky, že tyto výdaje jsou nezbytné pro dosažení cílů realizovaných projektů a mají přímou vazbu na tyto projekty.

V projektech budou podporovány aktivity, které mají systémový charakter a jejich uskutečnění představuje klíčovou podmínku pro naplňování strategie "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby", schválené Usnesením vlády č. 757/2007. 

Projekty budou řešit zejména zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, rozvoj vzdělávacích programů, podporu aplikace nástrojů zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování a evaluaci politik, posilování etických standardů ve veřejné správě, spolupráci s partnery z ČR a z členských zemí EU, rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentu ve veřejné správě, vytvoření a zprovoznění informačního systému o veřejných službách.

Projekty budou přijímány podatelnou nebo odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra od 29. srpna 2008 do 15. prosince 2009.

Na internetových stránkách www.esfcr.cz, jsou pro žadatele k dispozici "Příručky platné pro OP LZZ pro programové období 2007-2013“.

  


29. srpna 2008

vytisknout  e-mailem