Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jméno příslušníků národnostních menšin

Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považování za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka, kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.

Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti.
 

Otčestvo

Na základě čl. 11 odst. 1 Rámcové úmluvy na ochranu národnostních menšin (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 Sb.) se Česká republika zavázala uznávat, že každý příslušník národnostní menšiny má právo používat své příjmení, jméno po otci (otčestvo / patronymum) a jméno v menšinovém jazyce a právo na jejich oficiální uznání způsobem určeným jejich právem.

Jména a příjmení snoubenců, jejich rodičů a rodičů dítěte, se v matriční knize a na matričním dokladu uvádějí podle předložených matričních dokladů (českých i cizozemských) včetně otčestva.

S odkazem na uvedenou Rámcovou úmluvu na ochranu národnostních menšin a zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě prohlášení státního občana České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti (např. ruské, ukrajinské, bulharské), může být otčestvo uvedeno v matričním dokladu na pozici druhého jména. Prohlášení se činí před matričním úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu fyzické osoby, nebo matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno.
 

Prohlášení občana České republiky o užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny

Na žádost občana České republiky, který je příslušníkem národnostní menšiny, jehož jméno, popřípadě jména, a příjmení jsou v matriční knize zapsána v českém nebo v jiném než českém jazyce, uvede se jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení v matričním dokladu v jazyce národnostní menšiny znaky předepsanými do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy.
 

Kdo a za jakých podmínek

 • občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti

Jde-li o společné příjmení manželů, uvede se příjmení v jazyce národnostní menšiny pouze se souhlasem druhého manžela, popřípadě jejich nezletilého dítěte staršího 15 let. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména nebo příjmení, je občan České republiky povinen předložit doklad vydaný znalcem.
 

Jak a kam se obrátit

Žádost se podává na kterémkoliv matričním úřadu.
 

Co musíte předložit

 • rodný list, popřípadě další matriční doklady dle osobního stavu žadatele,

 • vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména nebo příjmení, je občan České republiky povinen předložit doklad vydaný znalcem,

 • popřípadě souhlas druhého manžela a jejich nezletilého dítěte staršího 15 let. 
   

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 

Poplatky a termíny

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 

Lhůty pro vyřízení

Podání žádosti není časově omezeno. Správní orgán je povinen rozhodnout o přijetí prohlášení do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.
 

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (sdělení MZV č. 96/1998 Sb.),

 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.
   

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Pokud se žadateli nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,

 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10.000 Kč.
 

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu

 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování,
  náměstí Hrdinů 1634/3,
  140 21 Praha 4.
  email: ovs@mvcr.cz,
             posta@mvcr.cz

  


Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 6. ledna 2022

vytisknout  e-mailem