Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

 1. Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (NP AMIF)
 2. Integrace cizinců 2020
 3. Jednorázové účelové neinvestiční dotace na rozvoj obce
 4. Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni
 5. Příspěvky obcím na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením
 6. Příspěvek obcím, na jejichž území se nachází zařízení pro zajištění cizinců

Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (NP AMIF)

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (NP AMIF)

Aktuální informace a výzvy

AMIF - výzva 22
AMIF - výzva 23

Územní zaměření

Národní programy jsou platné pro celou Českou republiku, realizace projektů je možná i v zahraničí.

Případné omezení územní působnosti projektů je vždy stanoveno v rámci výzvy.

Termín příjmu žádostí

termín příjmu žádostí je vždy stanoven v rámci výzvy.

Výše alokace

výše alokace je vždy stanovena v rámci výzvy.

Oprávnění žadatelé

Nestátní neziskové organizace:

 • spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;
 • ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;
 • fundace (nadace a nadační fond) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • evidované právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů.

Organizační složky státu:

 • subjekty, o kterých to stanoví § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a o jejím zastupování v právních vztazích.

Mezivládní organizace:

 • se zastoupením v České republice.

Konkrétní vymezení oprávněných žadatelů je stanoveno v rámci výzvy.

Míra dotace

Platí obecná zásada, že příspěvek z národního programu nesmí překročit 75 % celkových způsobilých výdajů na daný projekt.

Konkrétní míra podpory z národního programu je stanovena vždy v rámci výzvy.

Odpovědný orgán může příjemcům z řad předem definovaných subjektů poskytnout určitou část spolufinancování, kterou by si jinak příjemci museli zajišťovat sami.

Typy podporovaných aktivit

Obecným cílem AMIF je přispívat k účinnému řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky, politiky týkající se doplňkové a dočasné ochrany a společné přistěhovalecké politiky při plném dodržování práv a zásad zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.

V rámci NP AMIF jsou podporovány aktivity v těchto oblastech: azylové / příjímací systémy a přesídlení, legální migrace a integrace a návraty.

Bližší informace o podporovaných aktivitách naleznete v NP AMIF.

Podmínky přijatelnosti

Cílem hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí je zejména posouzení základních věcných požadavků kladených na projekt v příslušné výzvě, hodnotitelnosti žádosti o podporu a naplnění nezbytných administrativních požadavků. Oba bloky tohoto hodnocení probíhají současně jako první fáze hodnocení projektů.

Náprava nedostatků identifikovaných v hodnocení přijatelnosti není v rámci NP AMIF možná.

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí jsou stanovena v Příručce pro žadatele a příjemce.

Web

Webové stránky NP AMIF

Kontakt

Ministerstvo vnitra
Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
Nad Štolou 3
170 34, Praha 7.

E-mail: amif@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp
Tel: +420 974 832 297

Poznámky

Informace o plánovaných výzvách naleznete na našich webových stránkách v části Roční plán výzev.

Hlavním zdrojem informací pro žadatele je Příručka pro žadatele a příjemce.

Přílohy

Příručky a metodiky

  

vytisknout  e-mailem