Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k předkládání žádostí - IOP - oblast intervence 3.4.

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu - oblast intervence 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Integrovaného operačního programu. 

Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje dne 9. července 2008 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Integrovaného operačního programu.

V rámci této výzvy budou podporovány aktivity realizované na území regionů soudržnosti, které spadají do cíle Konvergence, tj. všechny regiony vyjma hl. m. Prahy.

Oprávněnými žadateli jsou Organizační složky státu - Ministerstvo vnitra, jeho složky a jím zřizované příspěvkové organizace vymezené v zákoně č. 2/1969 Sb., kompetenčním zákoně, zákoně č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku státu.

Celková částka pro tuto výzvu byla určena ve výši 1 600 000 000,- Kč a projekty budou přijímány podatelnou Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 - Letná od 9. července 2008 do 31. prosince 2010.

V projektech budou podporovány aktivity, které vycházejí z Koncepce ochrany obyvatelstva, schválené usnesením vlády č. 417/2002. Budou řešit prevenci, přípravu a řešení vzniklých situací se zaměřením na vybudování infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu a poskytování humanitární pomoci, na pořízení technologií pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS a na zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR. V případě Policie ČR budou zahrnuty pouze aktivity z oblasti prevence a řešení technologických katastrof v rámci jejího zapojení do IZS.

Příspěvek z ERDF na projekt činí 85% z celkových způsobilých výdajů, spolufinancování ze státního rozpočtu je 15 %.

V Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou výzvy, je popsán postup předkládání projektů, povinnosti příjemce podpory, způsobilé výdaje projektu a způsob výběru projektů.

Příjemci podpory se dále budou řídit Pravidly pro publicitu a Podmínkami Stanovení výdajů na financování akcí OSS.

Text výzvy a další informace

  

Ing. Jitka Cenková
odbor strukturálních fondů

  


9. července 2008

vytisknout  e-mailem