Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecný přehled předmětu úpravy zákona o azylu

Základní právní rámec

  

Charakteristika zákona o azylu

  • zákon o azylu plně respektuje mezinárodní závazky, zejména Ženevskou úmluvu a evropské azylové acquis

  • jako právní norma v sobě zákon o azylu zahrnuje jak ustanovení hmotně-právní, tak i procesně-právní; v rámci procesní části ovšem obsahuje jen nezbytné odchylky od správního řádu, a tak i pro řízení o udělení mezinárodní ochrany platí podpůrně správní řád

  • zákon o azylu nelze označit za kodex, neboť právní úprava některých otázek souvisejících s problematikou žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů a osob s doplňkovou ochranou je obsažena i v dalších právních normách, např. ve školském zákoně, v sociálních předpisech, ve zdravotnických normách, apod. Zákon o azylu především řeší podmínky vstupu a pobytu cizince, který chce v České republice žádat o mezinárodní ochranu, práva a povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany, azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany, řízení o udělení či odnětí mezinárodní ochrany, podmínky pro získání mezinárodní ochrany, působnost MV a dalších dotčených orgánů, státní integrační program a azylová zařízení

  

Zákon o azylu

  • upravuje oblast mezinárodní ochrany, tj. zejména vymezuje základní pojmy - podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany, žadatel o udělení mezinárodní ochrany, azylant, osoba požívající doplňkové ochrany, pojem pronásledování atd. - dále pak vymezuje formy mezinárodní ochrany (azyl a doplňkovou ochranu), její druhy (azyl dle § 12, azyl za účelem sloučení rodiny a humanitární azyl, doplňkovou ochranu dle § 14a a doplňkovou ochranu za účelem sloučení rodiny) a podmínky jejího získání a důvody pro odnětí či zánik uvedených forem mezinárodní ochrany,

  • reguluje možnost zajištění žadatelů o udělení mezinárodní ochrany,

  • upravuje přijímací podmínky pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany a osoby strpěné na území a pobytové podmínky azylantů a osob s udělenou doplňkovou ochranou, tj. zejména jejich práva a povinnosti spojené s pobytem na území ČR, jejich postavením v rámci sociálního či zdravotního systému, úpravou pobytu v azylových zařízeních, možnost získání finančních příspěvků, atd.,

  • obsahuje rovněž úpravu a právní základ pro vydávání dokladů žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, osobám strpěným na území, azylantům a osobám požívajícím doplňkové ochrany,

  • definuje v obecných rysech státní integrační program, kompetence orgánů státu působících v oblasti mezinárodní ochrany a azylová zařízení.

  

vytisknout  e-mailem