Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Legislativa

 • Obecně
 • Mezinárodní ochrana (včetně dočasné ochrany)
 • Legální migrace
 • Nelegální migrace
 • Ochrana hranic a schengenská spolupráce
 • Obecné normy

Obecně

Obecně

V této části lze nalézt právní předpisy, které tvoří legislativní rámec pro témata činnosti Odboru azylové a migrační politiky. Jde o normy mezinárodního, unijního a národního práva. Kapitola je členěna podle hlavních témat činnosti, nicméně kapitola obecné normy uvádí právní předpisy dotýkající se více okruhů činností. Normy v gesci Odboru azylové a migrační politiky lze přímo otevřít. Seznamy právních předpisů nelze považovat za vyčerpávající.

  

Mezinárodní ochrana (včetně dočasné ochrany)

Mezinárodní ochrana (včetně dočasné ochrany)

Mezinárodní předpisy:

Unijní právo:

Národní předpisy:

  

Legální migrace

Legální migrace

Unijní právo:

Národní předpisy:

  

Nelegální migrace

Ochrana hranic a schengenská spolupráce

Ochrana hranic a schengenská spolupráce

Unijní právo:

Národní předpisy:

  

Obecné normy

Obecné normy

Mezinárodní předpisy:

 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb.)

 • Úmluva o právech dítěte (Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb.)

 • Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti (Sdělení MZV č. 108/2004 Sb. m. s.)
   

Unijní právo:

 • Smlouva o EU, Smlouva o fungování EU

 • Listina základních práv EU
   

Národní předpisy:

 • Listina základních práv a svobod (usnesení předsednictva České národní rady č.2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.)

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
   

Normy, které se částečně týkají azylové a migrační politiky a pobytu cizinců v ČR:

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů

  

vytisknout  e-mailem