Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tendr na komunikační služby pro veřejnou správu probíhá dle Ministerstva vnitra v souladu se zákonem

Ministerstvo vnitra (MV) se neztotožňuje s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) z tohoto týdne, které ruší veřejnou zakázku s názvem Uzavření rámcové smlouvy na poskytování datových služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy (KIVS). MV nepovažuje důvody pro zrušení tendru, které úřad uvádí, za relevantní a uvažuje o podání rozkladu.  

MV jakožto zadavatel veřejné zakázky uvádí, že tato veřejná zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména v souladu se základními zásadami uvedenými v § 6 zmiňovaného zákona.
 
ÚOHS vytkl rezortu vnitra dílčí kritérium „Doba zavedení služby“ a požadavek na předložení certifikátů ISO 27001. MV trvá na tom, že oba požadavky byly nastaveny oprávněně. Odmítá, že by jejich smyslem bylo zvýhodnění některých uchazečů, nebo že by snad požadoval jejich splnění v rozporu se zákonem.
 
MV argumentaci ÚOHS odmítá. Veřejná zakázka je dle zadavatele zcela transparentní.
 
Kritéria nejsou zavedena diskriminačně
ÚOHS v odůvodnění rozhodnutí č.j. ÚOHS-S60,113/2011/VZ-8283/2011/540/MKr. k hodnotícímu kritériu „Doba zavedení služby“ uvedl, že zadavatel hodnotil v rámci tohoto kritéria časový údaj v kalendářních dnech, který uchazeči navrhnou pro zavedení služby, přičemž tímto zadavatel hodnotí vyšším počtem bodů kratší dobu zavedení služby a jednoznačně zvýhodňuje ty uchazeče, kteří budou schopni zavést tuto službu v co nejkratším časovém úseku. Dále úřad konstatoval, že dílčí kritérium „Doba zavedení služby“ nesleduje objektivní skutečnosti, které odůvodňují zvláštní význam plnění služby, ale slouží k zvýhodnění stávajících dodavatelů, u nichž je předpoklad, že tato doba by mohla být kratší než u ostatních uchazečů.
 
Zadavatel je nucen odmítnout argumentaci úřadu, že uvedené dílčí hodnotící kritérium nesleduje ekonomickou výhodnost nabídek uchazečů, a že je nastaveno tak, aby zvýhodnilo stávající poskytovatele služeb.
 
MV se v rámci hodnocení vlastní ekonomické výhodnosti nabídek uchazečů zabývalo hodnocením konkrétních podmínek obsažených v nabídkách uchazečů, tj. doby, za kterou je uchazeč schopen zavést poptávanou službu. MV konstatuje, že uchazeči v rámci nabídek nabídli doby pro zavedení služeb téměř ve všech případech shodné, a to bez ohledu, zda šlo o stávajícího poskytovatele či poskytovatele nového. Pokud u některých katalogových listů byla nabídnuta některým uchazečem doba kratší, pak pouze v řádu jednotek dnů, což vzhledem k váze hodnotícího kritéria (15%) má zcela zanedbatelný vliv na celkové hodnocení nabídek. S ohledem na shora uvedené, zadavatel nemůže souhlasit s argumentem úřadu, že tento požadavek byl diskriminační a zvýhodnil stávající dodavatele, neboť „noví“ dodavatelé byli schopni nabídnout kromě několika marginálních katalogových listů plnění schopné konkurovat stávajícím dodavatelům.
 
Požadovaný certifikát je mezinárodní normou
ÚOHS napadl také požadavek MV na předložení certifikátů ISO 27001, což je dle úřadu v rozporu se zákonem, neboť se nejedná o technický kvalifikační předpoklad, který zákon o veřejných zakázkách zadavateli umožňuje dle ustanovení § 56 odst. 6 použít, a tento postup zadavatele tak podstatně mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že by obdržel nabídky dalších dodavatelů, kteří by mu nabídli výhodnější podmínky realizace předmětné veřejné zakázky.
 
K tomuto argumentu MV uvádí, že certifikát řady ISO 27000 je mezinárodní normou, která definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací uvnitř subjektu/organizace, přičemž tento systém zahrnuje jak zaměstnance, procesy, ICT systém, tak i např. strategii firmy.
 
Vzhledem k tomuto je zadavatel přesvědčen, že požadavkem na předložení uvedeného certifikátu postupoval v souladu se zákonem, neboť vzhledem ke strategické a bezpečnostní důležitosti této veřejné zakázky tento certifikát přímo souvisí s plněním poskytovaným uchazeči v rámci veřejné zakázky a požadavek na jeho předložení je zcela přiměřený, neboť zadavateli zaručí, že předmět veřejné zakázky bude plněn dle jeho požadavků s ohledem na vysoké požadavky na standardy bezpečnosti informací.
 
V tuto chvíli zvažuje MV další kroky, přičemž s ohledem na přesvědčení, že předmětná veřejná zakázka byla zadána v souladu se zákonem, nevylučuje, že proti rozhodnutí úřadu podá v zákonné lhůtě rozklad.
 
 
Markéta Matlochová
zástupkyně ředitele odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem