Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

TIP REPORT: Úspěšnost České republiky v boji proti obchodování s lidmi

V souvislosti s informacemi uvedenými ve Zprávě o stavu obchodování s lidmi za rok 2010 (Trafficking in Persons Report 2011, tzv. TIP REPORT), kterou zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí USA, považuje Ministerstvo vnitra ČR, vzhledem k plnění role národního zpravodaje pro oblast boje proti obchodování s lidmi, za vhodné se k některým bodům vyjádřit.  

Zpráva popisuje a hodnotí situaci a vývoj v oblasti obchodování s lidmi v uplynulém roce ve 184 státech světa. Státy jsou hodnoceny podle snahy a učiněných opatření v boji proti tomuto přeshraničnímu fenoménu a jsou na základě toho členěny do několika kategorií: TIER 1 (nejlepší hodnocení), TIER 2, TIER 2 Watch List a TIER 3.
 
V rámci hodnocení za rok 2010 byla Česká republika zařazena do skupiny TIER 2,což znamená pokles v hodnocení ve srovnání s předchozími lety, kdy byla Česká republika  od roku 2002 až na jednu výjimku zařazována do skupiny TIER 1. Kromě obecného popisu aktuální situace obchodování s lidmi zazněla ve zprávě kritika České republiky ve vztahu k toleranci prostředí, ve kterém dochází k pracovnímu vykořisťování a nucené práci migrantů. Spojené státy americké doporučují České republice zaměřit se mimo jiné na činnost pracovních agentur a účinnější identifikaci případů obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování. Propad v rámci hodnocení byl ze států Evropské unie zaznamenán např. u Estonska a Kypru, tyto státy jsou nyní zařazeny do skupiny TIER 2 Watch List.
 
V České republice je v posledních letech věnována zvýšená pozornost případům obchodování s lidmi z účelem pracovního vykořisťování, byť zde registrujeme dle dostupných informací pouze dva, zatím nepravomocné, rozsudky pro obchodování s lidmi za tímto účelem. Z toho první případ byl souzen právě v roce 2010. Také na tuto skutečnost reagovalo Ministerstvo vnitra ČR tím, že se spolu s neziskovou organizací La Strada a Justiční akademií spojilo ve spolupráci na tříletémprojektuOdhalování obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování nebo nucené práce“. V této souvislosti lze poukázat na skutečnost, že v dalších evropských státech existuje v současné době jen velmi málo pravomocných rozsudků pro trestný čin obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování. Situace v ČR v tomto ohledu není oproti ostatním zemím Evropské unie nijak výjimečná.
 
Ani v rámci poskytované asistence se Česká republika nezaměřujeme výhradně na asistenci osobám obchodovaných za účelem sexuálního vykořisťování. Úspěchem minulého roku ve sféře poskytování pomoci a podpory obětem je bezesporu skutečnost, že byl v srpnu otevřen azylový byt s utajenou adresou pro muže (Diakonie Českobratrské církve evangelické). Úspěšně též pokračoval Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi Ministerstva vnitra ČR, kterým je obchodovaným osobám nabízena právní, sociální a zdravotní pomoc, ubytování a důstojný návrat do země původu. Nutno dodat, že obdobné programy pomoci a podpory obětem existují pouze v několika zemích EU.
 
Z policejních statistik vyplývá, že v uplynulém roce byl stíháno a vyšetřováno pro trestný čin obchodování s lidmi nejvíce osob za posledních deset let. Také v počtu zjištěných trestných činů obchodování s lidmi v roce 2010 došlo ve srovnání s rokem 2009 k navýšení o asi 58 procent. Za rok 2010 dále evidujeme, dle statistických údajů poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti ČR, největší počet pravomocně odsouzených osob k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin obchodování s lidmi od roku 2000.
 
Lze rovněž dodat, že v oblasti legislativních změn, byly v uplynulém roce podniknuty kroky, jež se promítly do ztížení podmínek páchání trestné činnosti pachatelů obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování. V souvislosti s nabytím účinnosti nového trestního zákoníku dnem 1. ledna 2010, došlo také ke kvalitativním změnám v trestněprávní definici obchodování s lidmi. Bližší informace o aktivitách všech subjektů, kteří se na boji proti obchodování s lidmi podílejí, jsou k dispozici např. ve Zprávě o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2010
 
       
 Podle názoru Ministerstva vnitra ČR patří rok 2010 v oblasti aktivit směřujících k potírání obchodování s lidmi v ČR spíše k těm úspěšnějším - hodnocení Spojenými státy americkými se tedy jeví jako překvapivé. Na závěr je třeba konstatovat, že boj proti obchodování s lidmi zůstává nadále jednou z priorit v oblasti vnitřní bezpečnosti. V letošním roce budou formulovány nové cíle a směr politiky boje proti této kriminalitě prostřednictvím připravované Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (pro období 2012 - 2015). Zásadní roli bude i nadále hrát efektivní postih pachatelů trestného činu obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování, zlepšení asistence obchodovaným osobám, prohlubování spolupráce mezi všemi aktéry napříč státním a nevládním spektrem, kteří jsou do boje proti obchodování s lidmi zapojeni, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.
 
Markéta Matlochová
zástupkyně ředitele odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem