Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Osobní doklady

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů 

 • Pracoviště MV pro vyřízení dokladů vydávaných pouze ve zkrácených lhůtách
 • Občanské průkazy
 • Poučení pro držitele občanského průkazu
 • Upozornění pro občany před turistickou sezónou
 • Cestovní doklady
 • Poučení pro držitele cestovního pasu
 • Poučení pro držitele občanského průkazu
 • Cestovní doklady k cestám do Evropské unie
 • Platné osobní doklady
 • Podpis držitele v občanských průkazech a cestovních dokladech
 • Cestování na občanský průkaz
 • Kontaktní adresy pracovišť obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vydávajících občanské průkazy
 • Ztráta občanského průkazu
 • Výměna občanského průkazu při pobytu v cizině
 • Nejčastější dotazy a odpovědi
 • Zpracování osobních údajů
 • Poskytnutí digitálního zpracování podoby držitele občanského průkazu po jeho úmrtí z evidence občanských průkazů

Pracoviště MV pro vyřízení dokladů vydávaných pouze ve zkrácených lhůtách

Pracoviště MV pro vyřízení dokladů vydávaných pouze ve zkrácených lhůtách

Úřední hodiny na pracovišti Ministerstva vnitra Na Pankráci 1623/72, Praha 4, kde se pořizují OSOBNÍ DOKLADY VYDÁVANÉ POUZE VE ZKRÁCENÝCH LHŮTÁCH, jsou od 3. května 2021 do odvolání stanoveny takto:

Pro pořízení žádosti a převzetí osobních dokladů:
pondělí 8:00 - 11:00, technologická pauza, 13:00 - 17:00
úterý 8:00 - 11:00, technologická pauza, 13:00 - 16:00
středa 8:00 - 11:00, technologická pauza, 13:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 11:00, technologická pauza, 13:00 - 16:00
pátek 8:00 - 11:00, technologická pauza, 12:00 - 14:00

  

Dále se od 16. února 2021 do odvolání stanoví úřední hodiny kontaktních míst na pracovišti Ministerstva vnitra náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4 pro výkon činnosti evidence obyvatel, registru obyvatel a rodných čísel.

Úřední hodiny jsou:

 • pondělí:   8:00 - 17:00
 • středa:     8:00 - 17:00 
   

Ministerstvo vnitra otevřelo dne 2. července 2018 nové kontaktní místo pro pořizování občanských průkazů a cestovních pasů vydávaných pouze ve zkrácených lhůtách, které umožňuje vydání dokladů ve lhůtách do 24 hodin pracovního dne a do 5 pracovních dnů. Z důvodu vyššího komfortu pro občany pracoviště dále zkvalitňujeme a od března roku 2019 mohou občané využít možnost objednání konkrétního termínu návštěvy k podání žádosti o občanský průkaz nebo cestovní pas vydávaných pouze ve zkrácené lhůtě prostřednictvím rezervačního systému.

  

Adresa pracoviště

Ministerstvo vnitra
Na Pankráci 1623/72,
Praha 4

Nejlepší dopravní spojení -  metro C - stanice "Pražského povstání" - mapa cesty od stanice metra na pracoviště (pdf, 510 kB). 

  

  

Občanské průkazy

Občanské průkazy

OP_2021.JPGObčanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Od 2. srpna 2021 se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji, kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů, uložené v nosiči dat. Tím se zajišťuje soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu.

Občanské průkazy vydávané od 2. srpna 2021 se liší od předchozího vzoru tím, že na přední straně v levém horním rohu je uveden kód země tvořený dvěma písmeny vydávajícího státu vytištěný inverzně na modrém obdélníku v kruhu tvořeném dvanácti žlutými hvězdami. Na zadní straně je vyobrazen symbol biometrických údajů.

Občanský průkaz se vydává

 • občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,
 • občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let a
 • občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok.

  

Dále se vydávají dočasné občanské průkazy (bez strojově čitelných údajů):

 • s dobou platnosti na 5 měsíců z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství prohlášením nebo udělením. 
   

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. června 2000, které pozbývají platnosti 2. srpna 2026. Tyto občanské průkazy, které pozbydou platnosti, mohou mít ještě občané narození před 1. lednem 1936; zpravidla se jedná o občanské průkazy typu „knížka“.
 

Lhůty pro vyřízení

 • občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů,
 • dočasný občanský průkaz vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

  

Kdo a za jakých podmínek

O vydání občanského průkazu žádá: 

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

  

Jak a kam se obrátit

Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 (bez ohledu na místo trvalého pobytu). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu.

Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. U občanského průkazu vydávaného ve zkrácené lhůtě je vydávajícím orgánem také Ministerstvo vnitra, je-li u něj podána žádost o vydání občanského průkazu. 

Co předložit k podání žádosti

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list, a vzniknou-li pochybnosti o státním občanství, rovněž doklad o státním občanství občana, nebo
 • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

K vydání prvního občanského průkazu po nabytí státního občanství, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství České republiky.


K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, nebo po ukončení pobytu v cizině se předkládá:

 • rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.
   

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá 

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, doklad o státním občanství České republiky, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo cestovní pas
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti,
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad opatrovníka,
 • veřejná listina, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za občana.
   

K vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz.

Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit

 • rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
 
Jedná-li se o vydání dočasného občanského průkazu (bez strojově čitelných údajů) občan předkládá:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
 • dvě stejné fotografie, které zobrazují jeho podobu
 • doklad o státním občanství České republiky
   

Občan, jemuž byl vydán dočasný občanský průkaz (bez strojově čitelných údajů), předkládá při podání žádosti o vydání občanského průkazu

 • dočasný občanský průkaz a
 • rodný list.
   

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Občan je povinen předložit další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při vyhotovování žádosti o vydání občanského průkazu mezi údaji v žádosti a údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy.

Fotografie pro vydání dočasného občanského průkazu musí mít tyto náležitosti

 • Má hladký povrch a je v barevném provedení. Je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
 • Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
 • Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
 • Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.

Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.


Formuláře

Žádost o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji pořizuje v elektronické podobě úředník s využitím údajů vedených v informačních systémech a občan ji podepíše přes tablet.

Formuláře žádosti o vydání dočasného občanského průkazu jsou k dispozici u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Lze použít i žádost na formuláři (xlsx.) https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Převzetí občanského průkazu 

Kde lze občanský průkaz převzít

 • občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu; občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 30 dnů lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti;
 • občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72;
 • občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu nebo u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72.

Občanský průkaz mohou převzít tyto osoby

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, přebírá občanský průkaz tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci;
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem, nemůže-li se žadatel osobně dostavit k převzetí z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu.

Při převzetí nového občanského průkazu je občan povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, který správní orgán znehodnotí. Požádá-li o to občan, správní orgánu mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.

  

Poplatky a termíny

Poplatky

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 1000,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč

- občanům mladším 15 let:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč

  

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč

- občanům mladším 15 let:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 300,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 200,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 100,- Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 300,- Kč

  

Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky

 • občanům, kteří dosáhli věku 15 let – 200,- Kč
 • občanům mladším 15 let - 100,- Kč

  

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 100,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 200,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy - 200,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200,- Kč

Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100,- Kč

  

Právní úprava

 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  

Opravné prostředky a sankce

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.
 

Sankce

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 65 zákona o občanských průkazech.

Přestupku se dopustí ten, kdo:

 1. úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,
 2. poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky,
 3. poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu,
 4. poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu,
 5. poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy,
 6. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů ode dne,
  • ve kterém dosáhl věku 15 let,
  • nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo
  • ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,
 7. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu 
  • uplynutí doby v něm uvedené,
  • ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu,
 8. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 60 dnů (15+45) ode dne,
  • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
  • změny pohlaví,
  • změny rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li tento údaj zapsán v občanském průkazu
  • ve kterém nabyl státní občanství České republiky,
 9. poruší povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,
 10. nepřevezme občanský průkaz,
 11. neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení.

Za přestupek uvedený v bodech 1., 2., 3., 4., 5., 9. a 11. lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek v bodech 6., 7., 8. a 10. lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku.

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku askončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.
 

Další informace

Skončení platnosti občanského průkazu

Platnost občanského průkazu skončí:

 • uplynutím doby v něm uvedené,
 • ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
 • pozbytím státního občanství České republiky,
 • úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,
 • převzetím nového občanského průkazu,
 • odevzdáním nalezeného občanského průkazu,
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu (např. z důvodu poškození občanského průkazu, podstatné změny podoby).

Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne

 • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
 • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
 • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
 • změny pohlaví,
 • změny rodinného stavu, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu.

   

Časté dotazy:

Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují na žádost občana?
Na žádost občana lze do občanského průkazu uvést rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství.

Lze do občanského průkazu zapsat akademický titul?
Od 2. srpna 2021 se do občanských průkazů žádné tituly nezapisují.

Kdy lze žádat o výměnu neplatného občanského průkazu?
Doporučujeme požádat o vydání nového občanského průkazu alespoň 30 dnů před uplynutím platnosti, abyste neměli problémy s prokazováním totožnosti. Bezplatně lze požádat až půl roku před uplynutím platnosti občanského průkazu.

S čím se občan může obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Policii České republiky a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí po vydání občanského průkazu?

1. U obecního úřadu obce s rozšířenou působností lze:

 • ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu;
 • odevzdat nalezený občanský průkaz nebo občanský průkaz zemřelého občana anebo prohlášeného za mrtvého; (ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu může občan rovněž Ministerstvu vnitra v případě, že současně podává žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě);
 • odevzdat neplatný občanský průkaz (např. jestliže občan ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství České republiky). 

2. Policii České republiky lze ohlásit ztrátu, odcizení nebo nález občanského průkazu.

3. Zastupitelskému úřadu České republiky v zahraničí lze ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu.

  

Evidence občanských průkazů

Údaje o vydaných občanských průkazech a jejich držitelích jsou vedeny v agendovém informačním systému evidence občanských průkazů po dobu 15 let ode dne skončení platnosti občanského průkazu. Tyto údaje byly zpracovány pro účely vydávání občanských průkazů, k vedení jejich evidence a k poskytování těchto údajů oprávněným subjektům na základě zvláštních zákonů. Zjistí-li subjekt údajů, že údaje jsou nepřesné, může požádat o vysvětlení, popř. provedení opravy.
 

Poskytování údajů z evidence občanských průkazů
Ministerstvo vnitra poskytne údaje vedené v evidenci občanských průkazů jinému subjektu za podmínek a v rozsahu stanovených jiným právním předpisem nebo na jeho základě.
 

Poskytování údajů občanům
Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Ministerstvo vnitra poskytne občanovi údaje, které se o něm vedou v evidenci občanských průkazů (s výjimkou biometrických údajů). Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek. Žádost lze podat dvěma způsoby:

1. písemně

V žádosti občan uvede:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu,
 • rozsah požadovaných údajů.
   

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před úřední osobou obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo Ministerstva vnitra a předloží zároveň svůj občanský průkaz nebo cestovní pas.

Za občana mladšího 15 let může žádost podat zákonný zástupce, popřípadě jiné osoby oprávněné podat žádost o vydání občanského průkazu.

Za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.

Za občana staršího 18 let může požádat člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Za občana může požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem držitele občanského průkazu.

2. v elektronické podobě
Žádost se podává na tomto formuláři (docx, 26 kB) stanoveném Ministerstvem vnitra. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem.

  

Poplatky a termíny

Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek 50 Kč.

V případě elektronické žádosti adresované Ministerstvu vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol se uvede číslo ve tvaru 1111…, kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo), např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele

   

Kde získáte bližší informace

U obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

  

Poučení pro držitele občanského průkazu

Poučení pro držitele občanského průkazu

Poučení pro držitele občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, vydávaného od 1. 1. 2012

Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „občanský průkaz“) je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Porušení této povinnosti je přestupkem.

Občanský průkaz by měl být nošen ve vhodném obalu a za všech okolností chráněn proti škodlivým mechanickým, chemickým
či elektromagnetickým vlivům.

Obvyklý způsob používání občanského průkazu vylučuje:

 • vystavování nadměrným teplotám nižším než -10°C nebo vyšším než 50°C;

 • vystavení nadměrnému mechanickému namáhání, které by mohlo plastovou kartu nebo elektronický kontaktní čip poškodit;

 • (například nošení v zadní kapse kalhot, kde by byla karta dlouhodobě ohýbána);

 • vystavování kapalinám, chemikáliím nebo agresivním plynům, které by mohly poškodit plastovou kartu nebo poškodit;

 • elektronický kontaktní čip;

 • dlouhodobé vystavování intenzivnímu slunečnímu nebo světelnému záření;

 • vystavování elektrostatickým výbojům, neúměrnému elektromagnetickému poli či mikrovlnnému záření;

 • spojování se zařízeními či systémy, pro něž není určen.
   

Informace o občanských průkazech se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

 • v současné době je na elektronický kontaktní čip možné nahrát pouze kvalifikovaný certifikát (v případě zájmu o kvalifikovaný certifikát je nezbytné kontaktovat některého z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb (vydání kvalifikovaného certifikátu je zpoplatněno));

 • další údaje bude možné na elektronický kontaktní čip nahrát pouze, stanoví-li tak zvláštní právní předpis a pouze se souhlasem držitele;

 • nefunkčnost kontaktního elektronického čipu není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu;

 • skončením platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu.

 • Poučení pro držitele občanského průkazu (pdf, 136 kB)

  

Upozornění pro občany před turistickou sezónou

Upozornění pro občany před turistickou sezónou

Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas? Pak je pro Vás určeno upozornění pro občany před turistickou sezónou (pdf, 973 kB).

  

Cestovní doklady

Vydávání cestovních pasů

Doba platnosti cestovního pasu

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.
 

Lhůty pro vyřízení

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to

 • v pracovních dnechdo 24 hodin, nebo
 • do 5 pracovních dnů. 

    

Kdo a za jakých podmínek

O vydání cestovního pasu může požádat:

 • občan starší 15 let; pokud je občan nezletilý, k žádosti předkládá písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které byl nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního pasu nebo u zastupitelského úřadu.
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • za občana staršího 15 let, kterému soud jmenoval opatrovníka z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 18 let, jemuž brání duševní porucha samostatně jednat, člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

     

Jak a kam se obrátit

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu.
 

Žádost o vydání cestovního pasu lze podat:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve lhůtě 30 dnů, nebo ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne anebo do 5 pracovních dnů,
 • u Ministerstva vnitra, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů,
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.


Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách nelze podat u zastupitelského úřadu.
 

Co musíte předložit

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list),
 • doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky); osvědčení o státním občanství lze vyžadovat, pokud by byly o státním občanství žadatele pochybnosti,
 • rodný list nebo občanský průkaz anebo cestovní pas občana mladšího 15 let, podá-li žádost jeho zákonný zástupce,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti poručníkem, opatrovníkem, pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jemuž jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 18 let člen domácnosti;
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

    

Formuláře

Podání žádosti o vydání cestovního pasu
"Občan nepodává žádost o vydání cestovního pasu na vyplněném úředním tiskopisu, pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz. Občan nepředkládá fotografii, protože fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti - proto se občan musí k němu osobně dostavit.

Údaje v předložených dokladech se ověří v základních registrech a v informačních systémech správních evidencí.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená zobrazení obličeje a otisky prstů rukou občanů starších 12 let.

Po pořízení biometrických údajů se pořídí digitalizovaný podpis občana, který se přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jiná osoba oprávněná podat žádost, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byla informována o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.

Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat výrobci za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

  

Převzetí cestovního pasu:
Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 18 let bylo schváleno soudem,
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.
   

Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu.

Kde lze cestovní pas převzít:

 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra.
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 120 dnů lze převzít u zastupitelského úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání, pokud to občan uvede v žádosti; zastupitelský úřad může předat cestovní pas občanovi rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.
   

Občan, který převezme cestovní pas, může požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat (čipu); v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti nosiče dat má právo na vydání nového cestovního pasu.
 

  

Poplatky a termíny

Správní poplatky

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů

 • Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč.
   

Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.


Za převzetí cestovního pasu
Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek zaplatí před převzetím cestovního pasu.

Za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, u kterého žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
 

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 6 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  4 000 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra  2 000 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra   2 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  1 500 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra 500 Kč
   

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 3 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 2 000 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra 1 000 Kč

při podání a převzetí

 • u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  3 000 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 1 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra  500 Kč

při podání a převzetí

 • u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 1 000 Kč

  

Jiné  cestovní  doklady
Na základě mezinárodní smlouvy se vydávají jiné cestovní doklady; podmínky pro jejich vydání stanoví kromě zákona o cestovních dokladech příslušná mezinárodní smlouva. Bližší informace obdržíte u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu v České republice.

Právní úprava

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
  ve znění zákona č. 320/2002 Sb. ve znění zákona č. 539/2004 Sb.ve znění zákona č. 559/2004 Sb. ve znění zákona č. 136/2006 Sb. ve znění zákona č. 106/2007 Sb.
  ve znění zákona č. 379/2007 Sb. ve znění zákona č. 140/2008 Sb.
  ve znění zákona č. 274/2008 Sb. ve znění zákona č. 197/2009 Sb.
  ve znění zákona č. 227/2009 Sb. ve znění zákona č. 281/2009 Sb.
  ve znění zákona č. 306/2009 Sb. nálezu Ústavního soudu č. 384/2009 Sb.
  ve znění zákona č. 197/2010 Sb. ve znění zákona č. 424/2010 Sb.
  ve znění zákona č. 167/2012 Sb. ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
  ve znění zákona č. 159/2013 Sb. ve znění zákona č. 303/2013 Sb.
  ve znění zákona č. 64/2014 Sb. ve znění zákona č. 318/2015 Sb.
  ve znění zákona č. 191/2016 Sb. ve znění zákona č. 283/2016 Sb.
  ve znění zákona č. 183/2017 Sb. ve znění zákona č. 195/2017 Sb. ve znění zákona č. 270/2021 Sb. ve znění zákona č. 261/2021 Sb. a ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
 • Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
 • Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
  ve znění vyhlášky č. 75/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 83/2011 Sb. ve znění vyhlášky
  č. 206/2014 Sb.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

    

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky
Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Těmito úřady jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městské části Praha 1 až 22. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze magistrát.

Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené pravomocným rozhodnutím se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit. Nové řízení provede správní orgán, který byl příslušný v původním řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, které se týkaly výlučně odvolacího řízení.

V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumají pravomocné rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů v případě, kdy lze pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení. Přezkumné řízení zahájí z moci úřední správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, pokud dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Jestliže dal podnět k přezkumnému řízení účastník, může přezkumné řízení provést i správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně vyhoví účastníku řízení.


Sankce
Pokud občan nesplní povinnost, nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

  

Další informace

Skončení platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené;
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení;
 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana;
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého. 


O skončení platnosti cestovního dokladu rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ministerstvo vnitra, nebo zastupitelský úřad, jestliže

 • cestovní doklad je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost;
 • cestovní doklad obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana, nebo
 • jeho držitel podstatně změnil podobu.
   

Před cestou do zahraničí
Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Držitel cestovního pasu je oprávněn požádat u orgánu příslušného k jeho vydání k vydání s výjimkou Ministerstva vnitra o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti údajů v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad. Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:

 • zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza.
 • zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.
   

  
Výdej údajů z evidence cestovních dokladů

Evidence cestovních dokladů je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích. Tyto údaje byly zpracovány pro účely vydávání cestovních dokladů, k vedení jejich evidence a poskytování údajů v případech stanovených zákonem o cestovních dokladech. Vedou po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu.

Ministerstvo vnitra a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Zjistí-li subjekt údajů, že údaje jsou vedeny v rozporu se zákonem nebo jsou nepřesné, může požádat o vysvětlení, popř. o provedení opravy.


Kdo a za jakých podmínek
Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti.

V žádosti občan uvede:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení,
 • rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození,
 • číslo platného cestovního dokladu,
 • adresu místa trvalého pobytu,
 • rozsah požadovaných údajů.

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

Za občana mladšího 15 let podává žádost o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 15 let může podat zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, nebo opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti, 

Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 18 let může podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Žádost lze podat také v elektronické podobě na formuláři, který je ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d). (Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší.) Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem.

Poplatky a termíny
Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek 50 Kč.

V případě elektronické žádosti adresované Ministerstvu vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol se uvede číslo ve tvaru 1111…, kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo), např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.

Lhůty
Nejsou stanoveny.

  

Kde získáte bližší informace

  

Poučení pro držitele cestovního pasu

Poučení pro držitele cestovního pasu

cestovní pas obsahuje uvnitř datové stránky čip s biometrickými údaji, který je citlivým elektronickým zařízením, a proto je nutné cestovní pas chránit před mechanickými, tepelnými a chemickými vlivy, které snižují životnost datové stránky.
 

Cestovní pas se nesmí vystavovat:

 • extrémnímu mechanickému namáhání (ohýbání, torze, údery apod.), extrémnímu působení světla, kapalin, agresivních plynů, chemikálií, jako jsou např. změkčovače nebo extrémní vlhkosti,

 • intenzivnímu slunečnímu záření a UV radiaci. Vysoké teploty poškozují datovou stránku a silné světlo a UV záření urychlují stárnutí materiálu, ze kterého je datová stránka vyrobena.
   

Cestovní pas by měl být vždy nošen ve vhodném obalu, který chrání cestovní pas před těmito negativními vlivy.

Pro účely pořízení kopie může držitel datovou stránku cestovního pasu, skenovat či kopírovat.
 

Porušováním povinnosti držitele chránit cestovní pas před poškozením se rozumí:

 • jakékoli použití datové stránky nebo cestovního pasu, které může způsobit poškození, použití jako pravítka nebo jako nástroje pro otevírání obálek, dveří nebo zásuvek apod.,

 • jakékoli skladování datové stránky nebo cestovního pasu v extrémně horkém nebo studeném prostředí definovaném teplotou vyšší než 60 °C a nižší než -35 °C a relativní vlhkostí vyšší než 93 %,

 • jakékoli vystavení datové stránky nebo pasu ostrým hranám, hrotům nebo objektům s drsným povrchem,

 • jakýkoli kontakt datové stránky nebo cestovního pasu s nápoji či jinými tekutinami, které mohou způsobit nenávratné poškození,

 • jakékoli vystavení datové stránky nebo pasu silnému mikrovlnnému nebo jinému magnetickému poli, jako je např. magnetické pole překračující hodnoty obvyklých zařízení v obchodech nebo veřejných místech. Datová stránka nebo pas nesmí být nikdy umístěna do zařízení, jako je např. pračka, mikrovlnná trouba.

  

Poučení pro držitele občanského průkazu

Poučení pro držitele občanského průkazu

Držitel občanského průkazu je povinen jej s přihlédnutím ke všem okolnostem chránit před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Porušení této povinnosti je přestupkem.

Občanský průkaz by měl být nošen ve vhodném obalu a za všech okolností chráněn proti škodlivým mechanickým, chemickým či elektromagnetickým vlivům.
 

Obvyklý způsob používání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vylučuje:

 • vystavování nadměrným teplotám nižším než -10°C nebo vyšším než 50°C;

 • vystavení nadměrnému mechanickému namáhání, které by mohlo plastovou kartu nebo elektronický kontaktní čip poškodit (například nošení v zadní kapse kalhot, kde by byla karta dlouhodobě ohýbána);

 • vystavování kapalinám, chemikáliím nebo agresivním plynům, které by mohly poškodit plastovou kartu nebo poškodit elektronický kontaktní čip;

 • dlouhodobé vystavování intenzivnímu slunečnímu nebo světelnému záření;

 • vystavování elektrostatickým výbojům, neúměrnému elektromagnetickému poli či mikrovlnnému záření;

 • spojování se zařízeními či systémy, pro něž není určen.
   

Nefunkčnost kontaktního elektronického čipu není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu.

Skončením platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu.

  

Cestovní doklady k cestám do Evropské unie

Cestovní doklady k cestám do Evropské unie

K cestám do států Evropské unie lze použít tyto cestovní doklady:

 • cestovní pas

 • všechny typy občanských průkazů
  Nedoporučujeme používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.
   

Více informací o pravidlech při překračování hranic v rámci Schengenského prostoru naleznete zde.

  

Platné osobní doklady

Platné osobní doklady

Konec platnosti a výměna osobních dokladů

Občanské průkazy

Cestovní doklady

  

Neplatné doklady -  vyhledávání neplatných osobních dokladů

  

Podpis držitele v občanských průkazech a cestovních dokladech

Podpis držitele v občanských průkazech a cestovních dokladech

Podle ustanovení § 18 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, se podpisem občana pro účely vydání občanského průkazu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení. Pro informaci uvádíme, že podpis občana v občanském průkazu neslouží jako podpisový vzor. Obdobně je podpis upraven v ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

K položce "podpis držitele" v občanských průkazech a cestovních dokladech dále uvádíme, že vzhledem k tomu, že občanský průkaz lze v rámci Evropské unie používat jako cestovní doklad, je přední strana tohoto dokladu provedena v souladu s Mezinárodním standardem pro strojově čitelné doklady Mezinárodní organizací pro civilní letectví ICAO Doc. 9303, Part 3 "Size 1 and Size 2 Machine Readable Official Travel Documents", kde je podpis držitele povinnou položkou.

Cestování na občanský průkaz

Cestování na občanský průkaz mimo Evropskou unii

Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestám do některých států, které nepatří do Evropské unie nebo do Schengenského prostoru. Jedná se o tyto státy:

Albánská republika,
Bosna a Hercegovina,
Černá Hora,
Gruzie,
Makedonská republika,
Moldavská republika
 (akceptuje pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji),
Srbská republika
.

Na občanský průkaz je možno do uvedených států cestovat jak pozemními dopravními prostředky, tak letecky. Cestovat na něj mohou i občané mladší 15 let. Doporučujeme nepoužívat k cestám občanské průkazy typu knížka, které byly vydány občanům narozeným před 1. lednem 1936 bez omezení doby platnosti, protože od jejich vydání došlo ke změně podoby držitele.

Před využitím občanského průkazu jako cestovního dokladu pro cestování do výše uvedených zemí Ministerstvo vnitra důrazně doporučuje ověřit možnost využití konkrétního typu občanského průkazu (zejména občanského průkazu bez strojově čitelných údajů), jakož i  minimální vyžadovanou dobu zbývající do konce jeho platnosti, dotazem na velvyslanectví jednotlivých shora uvedených států, případně dotazem na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (http://www.mzv.cz/).

  

Kontaktní adresy pracovišť obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vydávajících občanské průkazy

Kontaktní adresy pracovišť obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vydávajících občanské průkazy

 • Seznam úřadů pro výdej OP (xlsx, 25 kB)

  • Podle stavu k 12. dubnu 2019. Ověřeno podle webových stránek jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

  

Ztráta občanského průkazu

Ztráta občanského průkazu / Co dělat při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu?


1. neprodleně ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu:

 • kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy), v Praze kterémukoliv úřadu městské části Praha 1 až 22,
 • ztrátu nebo odcizení občanského průkazu lze ohlásit také Policii České republiky.


Tyto orgány hned zavedou údaje o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu do informačního systému evidence občanských průkazů. Následně jsou čísla těchto občanských průkazů zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra v databázi neplatných dokladů, v Schengenském informačním systému a v databázi Interpolu tak, aby se předešlo zneužití občanského průkazu.

Ztrátu nebo odcizení dokladu neoznamujte Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra není příslušné k zavádění těchto údajů do informačního systému, pouze zveřejňuje údaje o ztrátě nebo odcizení dokladu v databázi neplatných dokladů na internetových stránkách. Tyto údaje však již musí být v informačním systému zavedeny.

Výjimkou je případ, kdy u Ministerstva vnitra žádáte o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin. Pouze v tomto případě můžete ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu u Ministerstva vnitra při podání žádosti o vydání občanského průkazu.

Pokud došlo ke ztrátě či odcizení v zahraničí je občan povinen ohlásit tuto skutečnost zastupitelskému úřadu.

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu může ohlásit za držitele občanského průkazu také jeho zmocněnec, kterému držitel občanského průkazu udělil k tomuto účelu zvláštní plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem.

Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu.

Nalezený
občanský průkaz musíte odevzdat a nemůžete jej používat. Neodevzdání občanského průkazu, u něhož byla ohlášena ztráta nebo odcizení, je přestupkem.
 

2. požádat o nový občanský průkaz

Máte povinnost požádat o nový občanský průkaz do 15 dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu (vybírá se správní poplatek 200,- Kč); při podání žádosti o nový občanský průkaz budete muset prokázat totožnost (např. cestovním pasem, řidičským průkazem, rodným listem)

Lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dnů. Občanský průkaz lze vydat za správní poplatek také ve zkrácených lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Požádat o vydání nového občanského průkazu můžete u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (příslušnost pro vydání občanského průkazu se již neřídí místem trvalého pobytu). Občanské průkazy ve zkrácených lhůtách vydává také Ministerstvo vnitra.

Pokud je váš občanský průkaz v databázi neplatných dokladů a nehlásili jste jeho ztrátu ani odcizení, nemusí se jednat o chybný údaj. Neplatný může být občanský průkaz i z důvodu zrušení trvalého pobytu. (Ohlašovna může ve správním řízení zrušit trvalý pobyt na návrh oprávněné osoby, pokud občan nemá žádné užívací právo k bytu nebo domu, a zároveň se tam nezdržuje).

Výměna občanského průkazu při pobytu v cizině

Výměna občanského průkazu při pobytu v cizině

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny.

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

Zákon o občanských průkaz neumožňuje podání žádosti o vydání občanského průkazu ani převzetí vyhotoveného občanského průkazu na zastupitelském úřadu v zahraničí.

Občan si může také požádat o vydání občanského průkazu při návštěvě České republiky. Je však třeba počítat s lhůtou 30 dnů pro vydání občanského průkazu. Od 1. července 2018 lze vydat občanský průkaz také ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů za správní poplatek 500,- Kč nebo v pracovních dnech do 24 hodin za správní poplatek 1.000,- Kč. Občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice "Pražského povstání").

Občané, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky, nemají povinnost mít občanský průkaz.

  

Nejčastější dotazy a odpovědi

Nejčastější dotazy a odpovědi

1. Kde lze podat žádost o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě?

Občan může žádost o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu do 24 hodin v pracovních dnech a 5 pracovní dnů podat:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22,
 • u Ministerstva vnitra ČR.​
   

2. Kde lze převzít občanský průkaz nebo cestovní pas vyhotovený ve zkrácené lhůtě?

Převzít občanský průkaz nebo cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin může občan pouze u Ministerstva vnitra.

Občanský průkaz nebo cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může občan převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti úřadu či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra ČR.
 

3. Jaký je správní poplatek za výměnu občanského průkazu s čipem vydaným před 1. 7. 2018 za občanský průkaz vydávaný od 1. 7. 2018?

Výměna občanského průkazu s čipem vydaným před 1. 7. 2018 za občanský průkaz vydávaný od 1. 7. 2018 nepodléhá správnímu poplatku. Nevybírání správního poplatku se v tomto případě vztahuje i pro občanské průkazy vydávané ve zkrácených lhůtách, tj. do 24 hodin v pracovních dnech a 5 pracovních dnů. Od správního poplatku jsou zároveň zproštěni občané, kteří žádají o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.
 

4. Jaké jsou úřední hodiny Ministerstva vnitra ČR?

Úřední hodiny Ministerstva vnitra na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů pro veřejnost jsou:

 • pondělí: 8:00 – 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 – 17:00
 • úterý: 8:00 – 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 – 16:00
 • středa: 8:00 – 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 – 17:00
 • čtvrtek: 8:00 – 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 – 16:00
 • pátek: 8:00 – 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:00 – 14:00
   

5. Na jaké adrese Ministra vnitra ČR je možné podat žádost o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě, kde je možné doklady převzít?

Podat žádost o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě nebo převzít doklady je možné na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4
 

6. Jakým způsobem lze uhradit správní poplatek na Ministerstvu vnitra ČR?

Správní poplatek je možné uhradit v hotovosti i platební kartou.

  

Zpracování osobních údajů

Poskytnutí digitálního zpracování podoby držitele občanského průkazu po jeho úmrtí z evidence občanských průkazů

Poskytnutí digitálního zpracování podoby držitele občanského průkazu po jeho úmrtí z evidence občanských průkazů

Fotografii po zemřelé osobě uloženou v informačním systému evidence občanských průkazů je možné poskytnout osobě blízké (tj. otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) na základě žádosti s danými náležitostmi a po uhrazení správního poplatku.
 

Žádost lze podat dvěma způsoby:

1. v listinné podobě - žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, pokud osoba blízká podá žádost osobně, podepíše ji před příslušným úředníkem a předloží zároveň svůj platný občanský průkaz.

Osoba blízká v žádosti uvede:

 • jméno a příjmení,
 • číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
 • adresu místa trvalého pobytu,
 • rozsah požadovaných údajů, což je v tomto případě fotografie osoby blízké vedené k jejímu poslednímu občanskému průkazu, včetně jména, příjmení. Vyplnění rodného čísla není ze zákona vyžadováno, nicméně značně ulehčí proces jednoznačné identifikace dotyčného.
   

2. v elektronické podobě - prostřednictvím datové schránky fyzické osoby nebo e-mailem; není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, tj. je-li zasílána e-mailem, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem. Identifikační číslo datové schránky Ministerstva vnitra je 6bnaawp.

Žádost lze podat na formuláři Žádost o poskytnutí digitálního zpracování podoby držitele občanského průkazu po jeho úmrtí z evidence občanských průkazů (docx, 25 kB).

Žádost může být zaslána poštou na adresu Ministerstva vnitra: Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21, Praha 4. Osobně lze žádost doručit také přímo na pracoviště Ministerstvo vnitra pro vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách, sídlem Na Pankráci 72, Praha 4.

Fotografii lze poskytnout na datovém nosiči (CD) či v listinné podobě; v případě poskytnutí v listinné podobě správní poplatek činí 50 Kč, na CD 40 Kč. Při použití fotografie k pietním účelům doporučujeme poskytnutí na CD. Poplatek lze uhradit hotově či platební kartou při osobním podání na pracovišti Ministerstva vnitra pro vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách. Správní poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, specifický symbol: 43300. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.

  

vytisknout  e-mailem