Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2008

Postavení okrskových volebních komisí při společném konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2008

Volby do zastupitelstev krajů i volby do Senátu Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky (podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, /dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“/ a podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno. Společné konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republikyvyhlásil prezident České republiky rozhodnutím č.262 ze dne 16.července 2008 (uveřejněno ve Sbírce zákonů v částce 84) na 17. a 18.října 2008.
Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně v tytéž dny s volbami do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu Parlamentu České republiky anebo s volbami do zastupitelstev v obcích, plní podle ustanovení § 64 zákona o volbách do zastupitelstev krajů okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona i úkoly okrskových volebních komisí pro tyto další volby.
Tak tomu bude i při konání společných voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v roce 2008.
Pro úplnost upozorňujeme, že v hlavním městě Praze se okrskové volební komise pro volby do Senátu Parlamentu České republiky zřizují a plní úkoly podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť v hlavním městě Praze se volby do zastupitelstev krajů nekonají. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se konají podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, společně s volbami do zastupitelstev obcí.
 
Při konání společných voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky se okrskové volební komise ustavují podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů a podle § 64 téhož zákona plní úkoly, jak pro volby do zastupitelstev krajů vyplývající ze zákona o volbách do zastupitelstev krajů, tak i pro volby do Senátu Parlamentu České republiky vyplývající ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Členové okrskových volebních komisí jsou delegováni podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů, kdy každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva kraje volí. První zasedání okrskových volebních komisí svolá starosta tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev krajů (§ 15 písm. d) zákona o volbách do zastupitelstev krajů).
S postavením a plněním úkolů okrskových volebních komisí při společném konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky souvisí i odměňování jejich členů.
 
Člen okrskové volební komise má podle ustanovení § 55 zákona o volbách do zastupitelstev krajů nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce (zapisovatel okrskové volební komise podle ustanovení § 17 odst. 6 zákona o volbách do zastupitelstev krajů je členem okrskové volební komise).
Výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise upravuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v části šesté, (dále jen „vyhláška“).
 
Podle ustanovení § 17 vyhlášky členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna (dále jen "odměna") ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise ve výši 1 500 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 600 Kč.
Konají-li se volby do zastupitelstev krajů v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise se zvyšuje u těch komisí, kde se zároveň volí do Senátu Parlamentu České republiky o 400 Kč; v případě konání dalšího kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise zvyšuje o dalších 200 Kč.
Při plné účasti na všech zasedáních okrskové volební komise a v případě obou kol voleb do Senátu Parlamentu České republiky pak bude tato odměna u člena okrskové volební komise činit 1 900 Kč, u zapisovatele okrskové volební komise 2 100 Kč a u předsedy okrskové volební komise 2 200 Kč.
Vyhláška rovněž upravuje způsob a postup její výplaty. Odměnu vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, úřad města, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“). V případě, že se předseda, zapisovatel, člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, tj. celkovou odměnu vydělí počtem všech jednání okrskové volební komise a tuto částku pak vynásobí počtem jednání okrskové volební komise, kterých se příslušný člen okrskové volební komise zúčastnil, a to podle evidence o účasti na jednáních okrskové volební komise.
 
Nároky člena okrskové volební komise na pracovní volno s náhradou mzdy od zaměstnavatele spojenou s výkonem funkce upravují zvláštní právní předpisy (§ 55 zákona o volbách do zastupitelstev krajů). S účinností nového zákoníku práce od 1. ledna 2007 zaměstnanci při výkonu funkce člena okrskové volební komise nadále nenáleží náhrada mzdy, ale pouze pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, ledaže by se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli ve smyslu § 200 věty druhé zákoníku práce jinak.

vytisknout  e-mailem