Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2008

Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008

vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

 

 
Nejpozději dnů přede dnem voleb

 
Datum
nejpozději do
Úkol
Gestor
90

 
19. 7. 2008
(sobota)
Prezident republiky vyhlásil volby na 17. a 18. října 2008.
Rozhodnutí č. 262/2008 Sb. ze dne 16. července 2008 bylo publikováno ve Sbírce zákonů, částce 84, která byla rozeslána dne 16. července 2008. Podle § 3 odst. 1 zákona je tak za den vyhlášení voleb považován 16. červenec 2008

 

 
od vyhlášení voleb

 
Zákaz změny vymezení volebních okrsků
(§ 25 zákona a § 26 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.)

 
starosta obce, města, městyse, městské části nebo městského obvodu, primátor statutárního města, které není územně členěné (dále jen „starosta“)*)

 

 

 

 
80
29. 7. 2008
(úterý)
Poskytnutí seznamu registrovaných politických stran a politických hnutí, údajů o zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí krajskému úřadu
(§ 9 odst. 2 písm. c) zákona, § 13 odst. 1 vyhlášky)

 
Ministerstvo vnitra
66
12. 8. 2008
(úterý)
Podání kandidátních listin krajskému úřadu
(§ 20 odst. 1 a 3 zákona)

 
politické strany, politická hnutí, koalice

 
66 - 60
12. 8. – 18. 8. 2008
(úterý – pondělí)
Přezkoumání kandidátních listin
(§ 22 odst. 1 zákona)

 

 

 

 
krajský úřad
66 - 60
12. 8. – 18. 8. 2008
(úterý – pondělí)
Možnost doplňovat další kandidáty na kandidátních listinách nebo měnit jejich pořadí
(§ 21 odst. 4 zákona)
politické strany, politická hnutí, koalice, které podaly kandidátní listiny

 

 
65

 
13. 8. 2008
(středa)
Předání kopií kandidátních listin Českému statistickému úřadu
(§ 14 odst. 1 vyhlášky)

 
krajský úřad

 
62

 
16. 8. 2008
(sobota)
Předání seznamu kandidátů se shodnými údaji krajskému úřadu
(§ 14 odst. 2 vyhlášky)

 
Český statistický úřad

 

 

 
60
18. 8. 2008
(pondělí)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
(§ 15 písm. c) zákona)

 
starosta*)

 

 
58
 
20. 8. 2008
(středa)
Výzva k odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází v úvahu
(§ 22 odst. 1 zákona)

 
krajský úřad
50
28. 8. 2008
(čtvrtek)
Odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází v úvahu
(§ 22 odst. 1 zákona)

 
zmocněnci politických stran, politických hnutí, koalic
50 – 48
28. 8. – 30. 8. 2008
(čtvrtek - sobota)
Rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny
(§ 22 odst. 2, odst. 3 písm. a, b) zákona)

 
krajský úřad
48
30. 8. 2008
(sobota)
Zaslání seznamu registrovaných kandidátních listin starostům všech obcí na území kraje
(§ 22 odst. 3 písm. a) zákona)

 
krajský úřad
47
31. 8. 2008
(neděle)
Zaslání seznamu registrovaných kandidátních listin a odmítnutých kandidátních listin Státní volební komisi
(§ 14 odst. 4 vyhlášky)

 
krajský úřad
45
2. 9. 2008
(úterý)
Poskytnutí každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků
(§ 15 písm. f) zákona)

 
starosta*)
45
2. 9. 2008
(úterý)
Losování čísel Státní volební komisí, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů
(§ 15 odst. 1 vyhlášky)

 
Státní volební komise
41
(20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise, 21 dnů před volbami)

 
6. 9. 2008
(sobota)
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
(§ 17 odst. 6 zákona)
starosta*)
30
17. 9. 2008
(středa)
Delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise
(§ 17 odst. 2 zákona)

 

 
politické strany, politická hnutí, koalice, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány
před prvním zasedáním okrskové volební komise

 
25. 9. 2008
(čtvrtek)
Delegování členů okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu
(§ 17 odst. 2 zákona, plní se i v dalším průběhu voleb)

 
starosta*)
21
26. 9. 2008
(pátek)
První zasedání okrskové volební komise
(§ 15 písm. d) zákona)

 
starosta*)
15
2. 10. 2008
(čtvrtek)
Registrace kandidátních listin na základě rozhodnutí soudu
(§ 22 odst. 6 zákona)

 
krajský úřad
15
2. 10. 2008
(čtvrtek)
Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci
(§ 27 zákona)

 
starosta*)
15
2. 10. 2008
(čtvrtek)
Sdělení kontaktní adresy krajským úřadům;
technické připojení za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni kraje v elektronické formě, jehož parametry neprodleně sdělí Český statistický úřad
(§ 42 odst. 1 zákona)

 
politické strany, politická hnutí, koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, Český statistický úřad
 
10
7. 10. 2008
(úterý)
Delegování členů do okrskové volební komise
(po rozhodnutí soudu)
(§ 22 odst. 6 zákona)
 
politické strany, politická hnutí, koalice, zaregistrované na základě rozhodnutí soudu

 
3
14. 10. 2008
(úterý)

 
Dodání hlasovacích lístků voličům
(§ 24 odst. 4 zákona)

 
starosta*)
3 až ukončení hlasování
14. 10. – 18. 10. 2008 (14,00 hod.)
(úterý – sobota)

 
Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů
(§ 28 zákona)

 
fyzické a právnické osoby

 

 
2

 
15. 10. 2008
(16,00 hod.)
(středa)
Uzavření stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstva kraje, předání výpisů ze stálého seznamu voličů okrskovým volebním komisím
(§ 26 zákona)

 
obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města

 
48 hodin
před zahájením voleb

 
15. 10. 2008
(14,00 hod.)
(středa)
Možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury
(§ 23 odst. 1zákona)

 
kandidáti, zmocněnci politických stran, politických hnutí, koalic
48 hodin
před zahájením voleb

 
15. 10. 2008
(14,00 hod.)
(středa)
Zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením voleb, ve volebních místnostech
(§ 23 odst. 4 zákona)

 
krajský úřad
1. den voleb
17. 10. 2008
(pátek)
Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím
(§ 24 odst. 4 zákona)

 

 
starosta*)
dny voleb
(pátek, sobota)
17. 10. a 18. 10. 2008
Zajištění průběhu hlasování
(§ 16 zákona)

 

 
okrsková volební komise

 

 

 

 

 
dny voleb
(pátek,
sobota)
17. 10. a 18. 10. 2008
Kontrola průběhu hlasování
ve volebních místnostech
(§ 36 zákona)
krajský úřad,
pověřený obecní úřad

 
§ 62 odst. 2 zákona – Neplní-li starosta nebo jeho zástupce úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta a jeho zástupce zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, ředitel krajského úřadu. Při plnění těchto úkolů má ředitel krajského úřadu postavení volebního orgánu.

 
Některé další úkoly a lhůty, které vyplývají ze zákona a vyhlášky

 

 
§ 52 odst. 1 zákona – Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti rozhodnutí o provedení registrace pro volby do zastupitelstva kraje se může politická strana, politické hnutí a koalice, která podala kandidátní listinu v kraji, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát, do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.

 
§ 31 odst. 7 zákona – Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 
§ 41 odst. 5 zákona – Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1(tj. nepředá zápis o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu) do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 37), popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 2, může být celkový výsledek voleb za kraj zpracován bez tohoto volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nepřihlíží.

 
§ 53 odst. 1 zákona – Podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany soudu každý občan zapsaný do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva kraje volen, jakož i každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva. Návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí.

 
§ 46 zákona – Krajský úřad vydá po uplynutí lhůty pro rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu kandidátům zvoleným za člena zastupitelstva kraje osvědčení o zvolení.

 
§ 10 odst. 2 vyhlášky – Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva kraje; ostatní hlasovací lístky zničí.

 
 

 

vytisknout  e-mailem