Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2008

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2008

Volby do zastupitelstev krajů upravuje zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a prováděcí vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
Podle čl. 102 odst. 2 Ústavy České republiky a ustanovení § 1 odst. 2 zákona je funkční období zastupitelstev krajů čtyřleté a volby do zastupitelstev krajů se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí. Poslední volby do zastupitelstev krajů se konaly ve dnech 5. a 6. listopadu 2004; funkční období zastupitelstev krajů tedy uplyne dnem 6. listopadu 2008.  Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky, a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení těchto voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Prezident republiky vyhlásil volby na 17. a 18.října 2008. Rozhodnutí č. 262/2008 Sb. bylo publikováno ve Sbírce zákonů v částce 84, která byla rozeslána dne 16.července 2008. Za den vyhlášení voleb je tak považován 16.červenec 2008.
V hlavním městě Praze se budou konat pouze volby do Senátu Parlamentu České republiky, a to ve volebních obvodech 21 - Praha 5, 24 - Praha 9 a 27 - Praha 1. V hlavním městě Praze se volby do zastupitelstev krajů nekonají. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se konají podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to společně s volbami do zastupitelstev obcí.
 
Možnost kandidovat do zastupitelstva kraje
Členem zastupitelstva kraje může být zvolen každý volič (tj. státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje), u kterého není překážka ve výkonu volebního práva, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům (§ 4 a 5 zákona).
 
Kandidátní listina
Podávání kandidátních listin upravuje ustanovení § 20 zákona. Náležitosti kandidátní listiny upravuje ustanovení § 21 odst. 1 a 2 zákona; vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 3 včetně přílohy ke vzoru č. 3 - prohlášení kandidáta.
 
Kdo je oprávněn podávat kandidátní listinu?
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice; za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název. Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím pro tyto účely se rozumí registrace provedená Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 424/1991 Sb.“).
Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do téhož zastupitelstva kraje pouze jednu kandidátní listinu; pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listiny, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice.
Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává?
Kandidátní litiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje krajskému úřadu, který je podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona úřadem oprávněným projednávat a registrovat podané kandidátní listiny pro volby do příslušného zastupitelstva kraje. Podání (převzetí) kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice.
 
Náležitosti kandidátní listiny
Kandidátní listina obsahuje:
 • název kraje,
 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,
 • jména a příjmení kandidátů, věk, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí,
 • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,
 • jméno a příjmení zmocněnce politické stany, politického hnutí nebo koalice a jméno a příjmení jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.
  Vzor kandidátní listiny - doc, 51 kB, pdf, 14 kB
  Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta (příloha ke vzoru č. 3 vyhlášky), že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva kraje, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do zastupitelstva kraje. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a rodné číslo.
  Vzor prohlášení kandidáta - doc, 51 kB, pdf, 14 kB


 

Počet kandidátů
Politická strana, politické hnutí a koalice může na kandidátní listině uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje (§ 21 odst. 3 zákona). Počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje vychází z právní úpravy zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; podle ustanovení § 31 tohoto zákona se volí následující počet členů zastupitelstva kraje, a to, s počtem obyvatel do 600 tis. 45, s počtem obyvatel v rozpětí nad 600 tis. do 900 tis. 55 a s počtem obyvatel nad 900 tis. 65.
Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva kraje podle shora uvedených rozpětí je počet obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se konají volby do zastupitelstev krajů.
Počet členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen, zveřejní krajský úřad nejpozději do 2 dnů od jeho stanovení na úřední desce krajského úřadu a dále ve Věstníku právních předpisů kraje.
 
Zmocněnec a jeho náhradník
Problematiku upravuje ustanovení § 21 odst. 5 zákona.
Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát.
Kandidující subjekt do příslušného zastupitelstva kraje (politická strana, politické hnutí a koalice) je úkony svého zmocněnce ve věcech volebních vázána. Svého zmocněnce může tento kandidující subjekt písemnou formou odvolat a odvolání musí být doručeno krajskému úřadu, u něhož byla podána kandidátní listina pro volby do příslušného zastupitelstva kraje.
 
Volební kampaň
Prezentace kandidujících subjektů ve volbách do zastupitelstev krajů je ponechána na jejich vůli. Zákon pouze v ustanovení § 28 stanoví, že v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstva kraje a končící ukončením hlasování do zastupitelstva kraje nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních průzkumů. Pokud tak učiní fyzická osoba může takovým jednáním naplnit skutkovou podstatu přestupku ve smyslu ustanovení § 57 zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 30 tis. Kč. Právnická osoba za stejné jednání, kvalifikované jako jiný správní delikt, může být trestána podle ustanovení § 58 zákona sankcí - možností uložení pokuty až do výše 500 tis. Kč.
 
Možnost soudního přezkumu
Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti rozhodnutí o provedení registrace volby do zastupitelstev krajů se může politická strana, politické hnutí a koalice, která podala kandidátní listinu v kraji, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát, do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u místně příslušného krajského soudu podle zvláštního právního předpisu (§ 89 soudního řádu správního).

vytisknout  e-mailem