Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podrobné informace k přímé volbě prezidenta

Historicky první přímá volba prezidenta republiky se uskuteční v lednu 2013 

Termín prezidentských voleb vyhlásil v souladu se zákonem předseda Senátu. První kolo se bude konat 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo (pokud nezíská některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů) o 14 dní později, tedy 25. a 26. ledna 2013  (v obou kolech vždy v  pátek od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod.).
 

Harmonogram

(pozn. pouze vybraná data, více na  harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta ČR) 

 • 6. listopadu 2012 - termín pro podání kandidátních listin (66 dnů před zahájením voleb),
   
 • do 12. listopadu 2012 - přezkoumání kandidátních listin,
   
 • do 14. listopadu 2012 – vyzve Ministerstvo vnitra k odstranění případných závad v kandidátní listině, ty musí být odstraněny do 22. listopadu,
   
 • 23. listopadu 2012 - termín pro rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny Ministerstvem vnitra; kandidáti, navrhující občané či navrhující poslanci a navrhující senátoři  se mohou odvolat k soudu do dvou pracovních dnů od doručení rozhodnutí,
   
 • 26. prosince 2012 - začátek předvolební kampaně v České televizi a Českém rozhlase, kampaň skončí 9. ledna 2013 ve 14 hodin,
   
 • 8. ledna 2013 - do tohoto  dne mají voliči dostat hlasovací lístky pro první kolo volby (pro druhé je obdrží ve volební místnosti) - začíná platit zákaz zveřejňování předvolebních či volebních průzkumů, platí do ukončení hlasování,
   
 • 10. ledna 2013 - do 14.00 hod. se může uchazeč o prezidentský úřad vzdát své kandidatury.

Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů a občan České republiky (tzv. navrhující občan), který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky.
 

Náležitosti kandidátní listiny


Kandidátní listina obsahuje
 • jméno a příjmení kandidáta, údaj o pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, zaměstnání nebo povolání, které kandidát v době podání kandidátní listiny zastává, případně jeho akademický nebo jiný titul, obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu,
 • příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí,
 • jména a příjmení navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením údaje, že se jedná o poslance nebo senátora, a jejich podpisy, anebo jméno, příjmení a datum narození navrhujícího občana s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu a jeho podpis,
 • jméno, příjmení a datum narození zmocněnce navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a jeho podpis; má-li navrhující občan zmocněnce, uvede údaje obdobně,
 • jméno a příjmení a datum narození členů volebního výboru s uvedením adresy místa jejich trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a podpis (Více na Informace k volební kampani - volební výbor).
Ke kandidátní listině se připojí
 • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu není známa překážka volitelnosti, popřípadě tato pomine ke dni volby prezidenta, že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině a že údaje uvedené na kandidátní listině vztahující se k jeho osobě a k volebnímu výboru a jeho členům jsou pravdivé;
 • v prohlášení kandidát dále uvede adresu místa trvalého pobytu a datum narození, potvrzení o zřízení volebního účtu včetně bankovního spojení a údaje o finančních prostředcích převedených na volební účet (viz níže).
 • Podává-li kandidátní listinu navrhující občan, připojí petici podepsanou alespoň 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Součástí petice jsou očíslované podpisové archy. V záhlaví petice a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury kandidáta na volbu prezidenta, jeho jméno a příjmení, rok narození a rok konání volby prezidenta. Každý občan podporující kandidaturu kandidáta uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a připojí vlastnoruční podpis. (Petici po podání kandidátní listiny nelze po uplynutí lhůty pro podávání kandidátních listin, tj. po 6. listopadu 2012, doplňovat nebo opravovat, ani odstraňovat vady na peticích.)
   

Volební účet

Podle ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky je každý kandidát povinen si nejpozději ke dni podání kandidátní listiny zřídit účet určený pro financování volební kampaně. Veškeré finanční operace, jimiž se financuje volební kampaň, se uskutečňují prostřednictvím tohoto účtu. Finanční prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně.
 
Na volební účet musí být ke dni podání kandidátní listiny převedeny veškeré finanční prostředky vybrané do tohoto dne na podporu kandidatury a na volební kampaň. Volební výbor do 5 dnů od potvrzení registrace kandidátní listiny 23. 11. 2012 zveřejní na internetových stránkách kandidáta a současně zašle Ministerstvu vnitra údaje o finančních prostředcích převedených na volební účet.
 
Součástí těchto informací je přehled o původu těchto prostředků, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tyto prostředky poskytla, nebo jde-li o právnickou osobu, včetně uvedení její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno. Ministerstvo vnitra tyto informace zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby.
 
O financování volební kampaně se vede účetnictví v plném rozsahu podle zákona. Údaje o finančních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením přehledu o původu těchto prostředků. Volební výbor do 60 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby zveřejní na internetových stránkách kandidáta a současně zašle Mandátovému a imunitnímu výboru Senátu Parlamentu ČR veškeré účetnictví týkající se volební kampaně.
 
Více na Informace k volební kampani - volební účet.

 

K 6. listopadu 2012 k 16.00 hod. bylo podáno 20 kandidátních listin těchto kandidátů:

 • Ing. Jana BOBOŠÍKOVÁ, navrhující občan: Eva Morávková
 • Petr CIBULKA, navrhující občan: Petr Cibulka
 • Mgr. Jiří DIENSTBIER, navržen skupinou senátorů Parlamentu ČR
 • Ing. Vladimír DLOUHÝ, CSc., navrhující občan: prof. MUDr. Vladimír Beneš, Dr.Sc.
 • Ing. Jan FISCHER, CSc., navrhující občan: prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
 • Taťana FISCHEROVÁ, navrhující občan: Robin Čumpelík
 • Prof. JUDr. Vladimír FRANZ, navrhující občan: Jakub Hussar
 • Iveta HEIMOVÁ, navrhující občan: Iveta Heimová
 • Roman HLADÍK, navrhující občan: Roman Hladík
 • Anna KAŠNÁ, navrhující občan: neuveden
 • Ing. Jiří KESNER, navrhující občan: Ing. Jiří Kesner 
 • Mgr. Jindřiška NAZARSKÁ, navrhující občan: Mgr. Jindřiška Nazarská
 • Tomio OKAMURA, navrhující občan: Stanislav Brunclík
 • MUDr. Zuzana ROITHOVÁ, MBA, navrhující občan: Jan Sokol
 • JUDr. Klára Alžběta SAMKOVÁ, navrhující občan: JUDr. Klára Alžběta Samková
 • Karel SCHWARZENBERG, navržen skupinou poslanců Parlamentu ČR
 • MUDr. Přemysl SOBOTKA, navržen skupinou poslanců Parlamentu ČR
 • Mgr. et Bc. Karel SVĚTNIČKA, navrhující občan: neuveden
 • Mgr. et Mgr. Jan TOMAN, navrhující občan: neuveden
 • Ing. Miloš ZEMAN, CSc., navrhující občan: Ing. Vratislav Mynář

Ministerstvo vnitra bude nyní kontrolovat náležitosti kandidátních listin všech kandidátů; u petic bude zjišťovat přesný počet podpisů.
  
Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně vybraném vzorku údajů u 8 500 občanů podepsaných na každé petici. Zjistí-li nesprávné údaje u méně než 3 % podepsaných občanů, nezapočítá Ministerstvo vnitra tyto občany do celkového počtu občanů podepsaných na petici. Pokud bude zjištěna chybovost u 3 % nebo více jak 3 % těchto občanů, provede se další kontrola u dalších 8 500 občanů. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3% nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích. Bude-li (po odečtení chybných podpisů) podepsaných občanů pod peticí méně než 50 tisíc., je to důvod pro odmítnutí kandidátní listiny.
 
Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny vydá Ministerstvo vnitra ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb, tj. 23. listopadu 2012. Rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby a vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise.
 
 
Veškeré informace naleznete na Ministerstvo vnitra o volbách prezidenta. 

vytisknout  e-mailem