Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky

Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) ve 27 volebních obvodech vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207 /2010 Sb. ze dne 18. června 2010.

Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu  16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.
 

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
 

Volební místnost

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor", prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
 

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat
v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou úředním razítkem.
 
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (12. října 2010). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
 
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek
pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí; úřední obálka pro volby do Senátu je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do zastupitelstev obcí, tzn. hlasovací lístek
pro volby do Senátu musí být odevzdán v úřední obálce barvy žluté, určené pro volby
do Senátu, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
 
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
 

Druhé kolo voleb

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 15.a 16.října 2010, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že volby proběhnou ve dnech 22. a 23. října 2010, ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek 22. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 23. října 2010 od 8.00 hodin  do 14.00 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.
Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 29. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 30. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.


Odbor všeobecné správy, 23.7.2010

vytisknout  e-mailem