Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České republiky

ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 28. a 29. května 2010  

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky dne 8. února 2010 svým rozhodnutím ze dne 5. února 2010 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 37/2010 Sb.
Voličem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Voliči v zahraničí volí kandidáty z Jihočeského kraje, který byl dne 12. února 2010 určen losem Státní volební komisí jako volební kraj, pod který jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky.
 

Volební místnost

Ve volební místnosti jsou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků  označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; a dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý zvláštní volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
 

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného zastupitelského nebo konzulárního úřadu a hlasovací lístky.
 
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu a politické hnutí. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran a politických hnutí musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana nebo politické hnutí nepodala kandidátní listinu ve všech volebních krajích, je v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci.
Hlasovací lístky pro Jihočeský volební kraj jsou opatřeny otiskem razítka Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
 
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jedenhlasovací lístek té politické strany či politického hnutí, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany nebo politického hnutí. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany nebo politického hnutí zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany nebo politického hnutí se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany nebo politického hnutí; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo které nejsou vytištěné nebo rozmnožené zastupitelským úřadem, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
 
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.  
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky. 
 
Upozornění!
Na hlasovacím lístku těch politických stran a politických hnutí, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.

 


Odbor všeobecné správy, volební oddělení, 23.4.2010

vytisknout  e-mailem